Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీలో ఎవడైనను రోగియై యున్నాడా? అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను; వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు ప్రార్థనచేయవలెను.

 

ప్రభువు నామమున

ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వం “ప్రభువు నామంలో” పరిచర్య చేయాలి. “నామము” అనే పదం దేవుని సారాన్ని సూచిస్తుంది. అన్ని ఆధ్యాత్మిక పరిచర్యలు దేవుని వ్యక్తిత్వము యొక్క సారాంశానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనులలో ఒకరు పాపాలకు పాల్పడితే, దేవుడు తన పాపాలను క్షమించాడని తరువాత యాకోబు చెప్తాడు గనుక ఇది శారీరక సమస్య కాదు ఆధ్యాత్మిక సమస్య అని సూచిస్తుంది.

అన్ని అనారోగ్యాలు పాపానికి ప్రత్యక్ష ఫలితమని బైబిల్ బోధించదు కాని కొన్ని శారీరక అనారోగ్యాలు ధీర్ఘకాలముగా ఒప్పుకోని  పాపమువల్ల అని బైబిల్ బోధిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక వైఫల్యానికి సమాధానం “ఒప్పుకోలు” (5:16).

నా దోషమును కప్పుకొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒప్పుకొంటిని–యెహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకొందుననుకొంటిని.నీవు నా పాపదోషమును పరిహరించియున్నావు. (కీర్తనలు 32:5)

అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు; వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును. (సామెతలు 28:13)

మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినయెడల, ఆయన నమ్మదగినవాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతినుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును. (1యోహాను 1:9)

అతనికి నూనె రాచి

ఇక్కడ “అభిషేకం” గురించి ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇది ఆచార అభిషేకం లేదా ఔషధ నూనెను గూర్చినాదా అని. పెద్దలు అనారోగ్య విశ్వాసులను శారీరకంగా నయం చేయగలరని ఈ గ్రంథం బోధిస్తున్నట్లు మొదట కనిపిస్తుంది, అయితే ఇది సందర్భంతో ఏకీభవించలేదు. సందర్భం హింసలో ఉన్న విశ్వాసులతో వ్యవహరిస్తుంది. ఈ వ్యక్తి తన పాపం కారణంగా శారీరకంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు.

యాకోబు ఇక్కడ నూనెతో పాటు వాడిన మరింత ప్రాధమిక పదం రాచి అనునది ఆచారంగా అభిషేకం చేసే పదం కాదు. ఈ వచనములో మన పదం సాధారణ పదం, అభిషేకానికి సంబంధించిన పదం కాదు. మొదటి శతాబ్దపు ప్రజలు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి నూనె రాయడం సాధారణం. అయితే, ఇది అభిషేకం కాదు, రోగులను స్వస్థపరిచే ప్రార్థన.

నియమము:

ఆధ్యాత్మికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న ప్రజల స్వస్తతను గూర్చి దేవుడు హామీ ఇస్తున్నాడు.

అన్వయము: 

కొందరు ఈ ప్రకరణం నుండి “విపరీతమైన తైలాభిషేకము” యొక్క తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని తీసుకుంటారు. విపరీతమైన తైలాభిషేకము యొక్క ఆలోచన ఏమిటంటే, దేవుని ఆమోదం లేదా అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి మరణం వద్ద నిర్వహించబడే తైలాభిషేకము ద్వారా దయ పొందడం. ఈ ఆలోచనకు మద్దతు ఇచ్చే ఏదీ ఈ వాక్యభాగములో  లేదు.   

మళ్ళీ, పెద్దలు శారీరకంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారిని స్వస్థపరచగలరని ఈ వాక్యము బోధించదు. వారు ఆధ్యాత్మికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారిని నయం చేయగలరని ఇది బోధిస్తుంది. పాపపు ఒప్పుకోలు పాప శక్తి నుండి మనలను విడిపిస్తుంది. పాపము మమ్మల్ని నియంత్రించటానికి ఎక్కువ కాలం అనుమతించినట్లయితే, దేవుడు మనపై దైవిక క్రమశిక్షణను ఉపయోగించవచ్చు.

కొన్ని అనారోగ్యాలు మన పాపానికి కారణం మరియు కొంతమంది దేవుడు తనను తాను మహిమపరచుటకు రూపకల్పన చేస్తాడు. అనారోగ్యానికి గురైన ప్రతి ఒక్కరికి ఆధ్యాత్మిక సమస్య ఉండదు. శారీరక స్వస్థత కంటే కొన్ని విషయాలు మంచివి. దేవుడు ప్రతీ సారి జబ్బులను నయం చేయడు. అలా అయితే, మరణాలు ఉండవు. పౌలుకు కంటి వ్యాధి ఉండాలియని దేవుడు రూపొందించాడు (2కొరిం12:9). ఆయన తిమోతికి కడుపు సమస్యలు రావడానికి అనుమతించాడు. మన శరీరాల విముక్తి కోసం మనమంతా ఎదురుచూస్తున్నాం.

అంతేకాదు, ఆత్మయొక్క ప్రథమ ఫలముల నొందిన మనము కూడ దత్త పుత్రత్వముకొరకు, అనగా మన దేహముయొక్క విమోచనముకొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము. (రోమా 8:23)

ఈ వచనము యొక్క సందర్భం మరణకారమైన పాపము (5:20). ఈ వచనము మరణకారమైన పాపమునకు ముందు ప్రభువు చేసిన చివరి పిలుపు. పాపపు ఒప్పుకోలు ద్వారా మనం మరణకారమైన పాపమును దూరం చేయవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక సమస్యలతో వ్యవహరించడం ద్వారా మనం కొన్ని శారీరక అనారోగ్యాలను మాత్రమే పరిష్కరించగలము. ప్రార్థన దేవునిపై లోతైన తిరుగుబాటులో అనారోగ్యంతో ఉన్న విశ్వాసిని నయం చేయగలదు.

Share