Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచ్చెడి ఉపద్రవములనుగూర్చి ప్రలాపించి యేడువుడి

 

మీమీదికి వచ్చెడి ఉపద్రవములనుగూర్చి

 “ఉపద్రవము” అనే పదం రోమా ​​3:16 లో మాత్రమే సంభవిస్తుంది మరియు. ఈ పదం రెండు పదాల నుండి వచ్చింది 1) చేయించుకోవడం, భరించడం మరియు 2) పిత్తాశయం లేదా గట్టిపడిన సంయోగం. ఆలోచన కష్టాలు మరియు బాధ. ఒక వ్యక్తి సహవాసమునుండి బయటపడితే, ఎంత ఎక్కువ డబ్బు అతనికి అంతా కష్టాలను కలిగిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి సహవాసములో ఉంటే, డబ్బు అనేది జీవితానికి సంబంధించిన ఒక విషయమేగాని, జీవిత ఉద్దేశ్యం కాదు.

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది. మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని పోలేము. కాగా అన్నవస్త్రములుగలవారమై యుండి వాటితో తృప్తిపొందియుందము. ధనవంతులగుటకు అపేక్షించువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక యుక్తములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అట్టివి మనుష్యులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును. ఎందుకనగా ధనాపేక్షసమస్తమైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసమునుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొనిరి.(1తిమో 6:6-10)

డబ్బు ఎప్పుడూ మనల్ని సంతృప్తిపరచదు. మనకు ఆనందం కలిగించడానికి సంపదపై మొగ్గు చూపిస్తే, అది ఎల్లప్పుడూ మనల్ని నిరాశపరుస్తుంది. ధనవంతుడు ధనవంతుడని బైబిల్ ఎక్కడా ఖండించలేదు. డబ్బు తనలోనే చెడు కాదు కాని డబ్బు ప్రేమ చెడు.

A.D. 70 లో జెరూసలేం నాశనంలో చాలా మంది ధనవంతులైన యూదులు తమ ఆస్తులన్నీ కోల్పోయారు. యాకోబు A.D. 49 లో రాశారు. చాలామంది తమ కుటుంబాలను, ప్రాణాలను కోల్పోయారు. చాలామంది కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ధనవంతులు శాశ్వత భద్రతను ఇవ్వరు.

నియమము:

సంపద దుర్వినియోగం మన ఆత్మలకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది.

అన్వయము: 

“తినుము , త్రాగుము సుఖించుము అనునవు ఎప్పటికీ నిలువవు వారి ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవారిపై ఉపద్రవము వస్తుంది.

ఆత్మ యొక్క నిజమైన మూలధనం దేవుని కృప. విశ్వాసి ప్రతిరోజూ ఆయనతో జీవించడానికి దయ అనేది దేవుని కార్యాచరణ ఆస్తి. మనము ఈ మూలధనాన్ని రోజువారీ దేవుని ఆర్థిక వ్యవస్థలో జీవించడానికి ఉపయోగిస్తాము. మనం జీవించే ప్రతి రోజు దేవుని దయ ద్వారా.

మన స్వంత ఆధ్యాత్మిక బలానికి ధనవంతులను ఆధారం చేసుకోలేము; దేవుడు మాత్రమే అలా చేయగలడు. మన స్వంత బలం మీద మొగ్గు చూపినప్పుడు, మనం దు .ఖంలో ముగుస్తాము. “నేను ఒక అందమైన స్త్రీని కనుగొంటాను. నేను లక్షను సంపాదిస్తాను. ”సెక్స్-వంచ మరియు అధికార దహము మనలను ఆత్మ యొక్క ఉల్లంఘన స్థితికి తీసుకురావు.

క్రొత్త విషయం మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదని తెలుసుకోవడానికి ఎన్నిసార్లు క్రొత్తదాన్ని సంపాదించాము? లేదు, మనము ఇప్పటికీ అదే దయనీయ వ్యక్తి. మనము దేవుని బలం మీద మొగ్గు చూపినప్పుడు, మనము ఆశీర్వాదంతో ముగుస్తాము.

దేవుడు తన మూలధనాన్ని దేవుని వాక్యము ద్వారా మనకు తెలియజేస్తాడు (1 15,16,21). దేవుడు తన వాక్యానికి సానుకూలమైన ఇష్టాన్ని ఇచ్చేవారికి తన దయను ఇస్తాడు. పరిణతి చెందిన నమ్మినవాడు దేవుని దయను రోజూ ఉపయోగించుకుంటాడు.

అందుకు–నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును. నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించుచున్నాను. (2కొరిం 12:9,10)

మన పాపాలకు [ప్రాయశ్చిత్తం] యేసుక్రీస్తు బలియాగముతో సంతృప్తి చెందినందున దేవుడు మనకు దయతో ఇవ్వడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడు. యేసు అనుభవించాల్సినవన్నీ అనుభవించాడు. అతను చెల్లించాల్సిన అన్ని బాధలను తీసుకున్నాడు. దేవుడు ఇప్పుడు మనలను ఆశీర్వదించడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడు. ఏదేమైనా, ఆయన కృపకు ప్రతికూలంగా ఉన్నవారికి ఆయన రోజువారీ క్రీయాశీల దయను ఇవ్వడు. దానిని స్వీకరించే సామర్థ్యం లేని వారికి ఆయన ఇవ్వలేడు.

Share