Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

కనుక–ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రదికి యుండి ఇది అది చేతమని చెప్పుకొనవలెను.

 

ప్రభువు చిత్తమైతే

ఆలోచన “ప్రభువు చిత్తమైతే.” ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవుడు దేవుని చిత్తానికి తనను తాను అప్పగించుకుంటాడు. అతను తన జీవితాంతం దేవుని దృక్పథాన్ని కలిగిఉంటాడు. మనము, “ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రదికి యుండి ఇది అది చేతమని.” చెబుతాము,  ఈ వైఖరి దేవుని చిత్తానికి లొంగిపోవడాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. నా జీవితానికి దేవుని ప్రావిడెన్స్‌ను అంగీకరించే జీవిత ధోరణి, “దేవుడు నాతో ఏమి చేయాలో ఎంచుకున్నదాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ఇది ఒకరి జీవితానికి మేజిక్ సూత్రానికి దూరంగా ఉంది. 

అతడు ఒప్పక–దేవుని చిత్తమైతే మీయొద్దకు తిరిగి వత్తునని చెప్పి, వారియొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని, ఓడ యెక్కి ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. (అపో.కా. 18:21)

అతడు ఒప్పుకొన నందున మేము–ప్రభువు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊరకుంటిమి. (అపో.కా. 21:14)

ఇప్పుడేలాగైనను ఆటంకములేకుండ మీ యొద్దకు వచ్చుటకు దేవుని చిత్తమువలన నాకు వీలుకలుగు నేమో అని, నా ప్రార్థనలయందు ఎల్లప్పుడు ఆయనను బతిమాలుకొనుచు…. (రోమా 1:10)

నేను దేవుని చిత్తమువలన సంతోషముతో మీయొద్దకు వచ్చి, మీతో కలిసి విశ్రాంతి పొందునట్లును, మీరు నాకొరకు దేవునికిచేయు ప్రార్థనలయందు నాతో కలిసి పోరాడవలెనని, (రోమా 15:31)

ప్రభువు చిత్తమైతే త్వరలోనే మీయొద్దకు వచ్చి, ఉప్పొంగుచున్న వారి మాటలను కాదు వారి శక్తినే తెలిసికొందును. (1కొరిం 4:19)

ప్రభువు సెలవైతే మీయొద్ద కొంతకాలముండ నిరీ క్షించుచున్నాను గనుక ఇప్పుడు మార్గములో మిమ్మును చూచుటకు నాకు మనస్సులేదు(1కొరిం 16:7,8)

మనము బ్రదికి యుండి ఇది అది చేతమని

ఒక ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవుడు తన ఎంపికలలో దేవుని చిత్తంపై ఆధారపడటం ద్వారా జీవితంపై దైవిక దృక్పథాన్ని కాపాడుతాడు. దేవుని చిత్తంపై నిఘా ఉంచే అతను ప్రణాళికలను ఎప్పుడూ షరతు చేస్తాడు. మన కాలాలు మన చేతుల్లో కాదు, దేవుని సంరక్షణలో ఉన్నాయి. మా ప్రణాళికలకు ఎల్లప్పుడూ ఒక షరతు ఉంటుంది.

నేనును మీ క్షేమము తెలిసికొని ధైర్యము తెచ్చు కొను నిమిత్తము తిమోతిని శీఘ్రముగా మీయొద్దకు పంపు టకు ప్రభువైన యేసునందు నిరీక్షించుచున్నాను. నేనును శీఘ్రముగా వచ్చెదనని ప్రభువునుబట్టి నమ్ము చున్నాను. (ఫిలిప్పీ 2:19,24)

 “ఇది లేదా అది” అనే పదాలు దేవుని చిత్తంపై ఆధారపడటం ఏ పరిస్థితికైనా వర్తిస్తుందని సూచిస్తుంది. అతని శాశ్వతమైన ఆదేశములో దేవుని శాశ్వతమైన శాసనాలు అతను తన చర్యలలో విశ్వంలోని అన్ని సంఘటనలను ఖచ్చితమైన దేవుని ప్రణాళికను కలిగిఉన్నది.

చెప్పుకొనవలెను.

భవిష్యత్ వ్యాపార లావాదేవీల గురించి స్వయం సమృద్ధిగా ఉండటానికి బదులుగా (4:13), మనం దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

నియమము:

ఒక దురభిమాన వ్యక్తి తన జీవితంలో దేవుని చిత్తం లేనట్లుగా జీవిస్తాడు కాని ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి తన జీవితం కోసం దేవుని ప్రణాళికపై ఆధారపడి ఉంటాడు.

అన్వయము:

కొంతమంది ఆనందం కోసం జీవితపు స్వల్పతను ఉపయోగిస్తారు; ఇతరులు దీనిని సోమరితనం కోసం ఒక సాకుగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే, మన అస్థిరమైన జీవిత పరిస్థితిని వినయ భావనతో చూడాలి. మన బలహీనత మరియు జీవిత కొరత యొక్క భావనతో మేము ప్రభువుపై ఆధారపడతాము.

పరిణతి చెందిన క్రైస్తవుడు తన జీవితం కోసం దేవుని చిత్తంపై నిరంతరం ఆధారపడతాడు. దేవుని ప్రావిడెన్స్ మన పథకాలన్నింటినీ కలవరపెడుతుందని మరియు మమ్మల్ని గందరగోళానికి గురిచేస్తుందని అతను అర్థం చేసుకుంటాడు. దేవునిదే ఎప్పుడూ చివరి పదం ఉందని ఆయనకు తెలుసు.

దేవుని చిత్తం మన ప్రణాళిక నుండి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు, అందుకే “ప్రభువు సుముఖంగా ఉన్నాడు” అని అంటున్నాము. “ప్రభువు సుముఖంగా ఉన్నాడు” అనే మాటలు మన హృదయాలపై మరియు మన పెదవులపై ఉండాలి.

కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి. (12:1,2)

ఒక భవనం యొక్క వాస్తుశిల్పికి ఒక ప్రణాళిక మరియు బిల్డర్‌కు మరొక ప్రణాళిక ఉంటే, ఫలితం గందరగోళంగా ఉంటుంది. దేవుడు మన జీవితాల వాస్తుశిల్పి మరియు మన ప్రణాళికను కాకుండా దేవుని ప్రణాళిక చుట్టూ మన జీవితాలను నిర్మిస్తాము. మన కోసం దేవుని ప్రణాళిక ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే అతను దానిని శాశ్వతత్వం నుండి ప్లాన్ చేశాడు.

మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించుచున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలె–మన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు. (ఆపో.కా. 17:28)

దేవుని చిత్తం తప్ప మనకు ఏమీ జరగదు. నేను అనారోగ్యానికి గురైతే, అది దేవుని ప్రణాళికలో ఉందని నాకు తెలుసు. నేను ఏదో ఒక లక్ష్యాన్ని కోల్పోతే, దేవునికి ఇందులో ఒక రూపకల్పన ఉంది. భగవంతుని ఆశర్యకరమైన సహాయములో గొప్ప ఓదార్పు ఉంది, ఎందుకంటే దేవుడు మన మంచి కోసం అన్నిటినీ కలిసి పనిచేస్తాడని మనకు తెలుసు.

దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము. (రోమా 8:28)

Share