Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆత్మ మత్సరపడునంతగా అపేక్షించునా అని లేఖనము చెప్పునది వ్యర్థమని అనుకొనుచున్నారా?

 

ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆత్మ మత్సరపడునంతగా అపేక్షించునా

ఈ వాక్యం యాకోబుపత్రికలో అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం కాబట్టి మనం ఖచ్చితమైన అర్ధానికి రాలేము.

మొదటి అవకాశం నమ్మినవారిలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మ అతనిలో అసూయ యొక్క పాపాన్ని సృష్టించదు అనే ఆలోచన కావచ్చు. ఈ సందర్భంలో, మనం “స్పిరిట్” అనే పదాన్ని పెద్దగా వాడకూడదు ఎందుకంటే ఈ పదం మానవ ఆత్మను సూచిస్తుంది. ఈ వాక్యం యొక్క ఆలోచన ఏమిటంటే, ప్రపంచ స్నేహం అసూయను పెంచుతుంది.

శరీరం స్వయంగా పాపం చేయదు; పాప చర్యలకు దానిలో “ఆత్మ” అవసరం. అసూయ అంటే ఇతరుల విజయంపై ధుఃఖించే ధుఃఖము. ఇది స్వార్థపూరిత పాపం. అసూయ హెబేలును హత్య చేసింది. అసూయ యోసేపును ఈజిప్టుకు బానిసత్వానికి గురిచేసింది. అసూయ ప్రభువును చంపించింది.

రెండవ అవకాశం మన పాపము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను మత్సరపడేలా చేయవచ్చు. ఈ వ్యాఖ్యానంలో “మత్సరపడుట” వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏమిటంటే, భయంకరమైన ఏదో విషయము వినడం పట్ల అసంతృప్తి. మనం పూర్తిగా దేవునికి అంకితం కావడానికి పరిశుద్ధాత్మ మత్సరపడును.

 “అపేక్షించు” అనే పదం ఆష పాడుట లేదా గొప్పగా కోరుకునుట అను బలమైన పదం. ఇది భారీ అభిరుచిని తెలుపు పదం. దేవుని చిత్తానికి పూర్తిగా విరుద్ధమైన విషయాలను మానవ ఆత్మ పూర్తిగా ఆశిస్తుంది.

కావున ఇకను దానిచేయు నది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను కాదు. (రోమా 7:17)

దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చు ఆత్మను పొందియున్నాము. (1కొరిం 2:12)

 “నివసించు” అనే పదానికి అర్ధం, నివసించుట, లోపల ఉంచబడుట అని. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మత్సరము మనలో నివసించే ఆత్మతో సహవాసం కోసం ఎంతో ఆశిస్తుంది. అతను మన ప్రేమకొరకు  మత్సరము కలిగిఉన్నాడు. కొంతమంది విశ్వాసులు ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం చేశారు (4:4) కాబట్టి దేవుడు తన ప్రజల కోసం ఎలా ఆరాటపడుతున్నాడో వారు అర్థం చేసుకోవాలి.

మీ దేహము దేవునివలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై యున్నదని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొత్తు కారు, (1కొరిం 6:19)

అని లేఖనము చెప్పునది వ్యర్థమని అనుకొనుచున్నారా?

మూడవసారి, యాకోబు “లేఖనము” (2:8,23) అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు. ఇక్కడ లేఖనము యొక్క ప్రస్తావన ఒక నిర్దిష్ట భాగాన్ని సూచించదు, కానీ దేవుని మత్సరమును(రోషము) బోధించే సాధారణ సారాంశాన్ని సూచిస్తుంది (నిర్గ :20 5; 34:14; కీర్తనలు. 42:1; 84:2;  జెకార్యా  8 2).

బైబిల్ తన ప్రకటనలలో “వ్యర్ధము”గా ఈదియు ప్రకటించదు. యాకోబుముందు వచనాలలో  చేసిన ప్రకటనలు ఏకపక్షంగా లేవు. అతని పాఠకులలో కొందరు అతను చాలా వర్గీకరణకలిగినవాడని మరియు సంపూర్ణమని భావించి ఉండవచ్చు; “యాకోబు తన రచనలో మరింత మితంగా ఉండాలి. అతను తన సందేశంలో మరింత అర్హత మరియు సాపేక్షంగా ఉండాలి. ” యాకోబు తన వాదనలను అభిప్రాయాలను లేకనముల నుండి తీసుకుంటాడు, కానీ మృతతుల్యమైన మానవ మాటల నుండి కాదు.

నియమము:

మన స్వంత ప్రయోజనాల కోసం దేవుని వాక్యాన్ని హేతుబద్ధీకరించినప్పుడు మనము మన హృదయాల్లో కట్టిపడవేస్తాము.

అన్వయము:

పాపానికి మన ప్రవృత్తి (కీర్తన 51:5) మన పాపానికి బాధ్యతను తగ్గించదు. మనం పాపమును హేతుబద్ధం చేస్తే, మనల్ని మనం తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక అపాయంలో పడవేసుకుంటాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో సహవాసం కోసం ఎలా ఆరాటపడుతున్నాడో మనం గ్రహించాలి.

Share