Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

 

మీలో యుద్ధములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచున్నవి? మీ అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచ్ఛలనుండియే గదా?

 

మీ అవయవములలో పోరాడు

ఇక్కడ “అవయవములలో” అనే పదం మన మనస్సు మరియు శరీరంలో పతనమైన పాపపు గతిశీలతను సూచిస్తుంది. ఇది సంఘ సభ్యులను సూచించదు. ప్రతి క్రైస్తవుడు ఇచ్చల సైన్యం తన ఆత్మలో శిబిరం చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు.

వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. అది నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనున్న పాపనియమమునకు నన్ను చెరపెట్టి లోబరచుకొనుచున్నది. (రోమా 7:23)

 “యుద్ధం” అంటే సైనికుడిగా, సేవలో సైనికుడిగా, యుద్ధం చేయడానికి, సైనిక సేవ చేయడానికి, సైన్యంలో పనిచేయడానికి అని భావము. ఇక్కడ అలంకారిక ఆలోచన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం. కోరికలు ఆత్మలో ఆధ్యాత్మిక సైనిక యాత్రలు చేస్తాయి; ఇవి ఆత్మలో చొరబాట్లు చేస్తాయి. కోరికలు నిరంతరం మన జీవితములో గెలవడానికి పోరాడుతుంది. ఇది మన జీవితములో పొంచి ఉంటుంది.

; ఇది దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తుంది. కోరికలు మన హృదయ క్షేత్రములో ఆరంభమవుతుంది, కానీ సంఘములో బహిరంగ యుద్ధంలో ఇది బయటపడుతుంది. అందుకే మనం దానికి వ్యతిరేకంగా ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి వెళ్ళాలి.

నా కుమారుడవైన తిమోతీ, నీవు విశ్వాసమును మంచి మనస్సాక్షియు కలిగినవాడవై, నిన్నుగూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనముల చొప్పున ఈ మంచి పోరాటము పోరాడవలెనని వాటినిబట్టి యీ ఆజ్ఞను నీకు అప్పగించుచున్నాను. అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి, విశ్వాసవిషయమై ఓడ బద్దలైపోయినవారివలె చెడియున్నారు. వారిలో హుమెనైయును అలెక్సం ద్రును ఉన్నారు; వీరు దూషింపకుండ శిక్షింపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అప్పగించితిని. (1తిమో 1:18-20)

ప్రియులారా, మీరు పరదేశులును యాత్రికులునై యున్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశ లను విసర్జించి,౹ 12అన్యజనులు మిమ్మును ఏ విషయములో దుర్మార్గులని దూషింతురో, ఆ విషయములో వారు మీ సత్‌క్రియలను చూచి, వాటినిబట్టి దర్శనదినమున దేవుని మహిమపరచునట్లు, వారిమధ్యను మంచి ప్రవర్తనగలవారై యుండవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. (1పేతురు 2:11, 12)

నియమము:

అంతర్గత ఉద్రిక్తతలు అంతరంగ ఉద్రిక్తత నుండి వస్తాయి.

అన్వయము:

క్రైస్తవ సమాజంలో కలహాలు మనలోని – శరీరాశ నుండి, స్వీయ సంతృప్తి నుండి సంభవిస్తాయి. ప్రతి క్రైస్తవుడు తన పాప సామర్థ్యాన్ని తనపై ఆధిపత్యం చెలాయించటానికి మరియు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి తనను నియంత్రించడానికి అనుమతించే ఈ రెంటి మధ్య యుద్ధంలో పాల్గొంటాడు.

మేము శరీరధారులమై నడుచు కొనుచున్నను శరీరప్రకారము యుద్ధముచేయము.౹ 4మా యుద్ధోపకరణములు శరీరసంబంధమైనవి కావుగాని, దేవుని యెదుట దుర్గములను పడద్రోయజాలినంత బలము కలవై యున్నవి. మేము వితర్కములను, దేవునిగూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి, ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడునట్లు చెరపెట్టి మీరు సంపూర్ణ విధేయతను కనుపరచినప్పుడు సమస్తమైన అవి ధేయతకు ప్రతిదండనచేయ సిద్ధపడి యున్నాము. (2కొరిం 10:3-6)

అధికార వాంఛ, ఆధిపత్యం పట్ల ఆశ, సుఖానుభవము, భౌతికవాదం ఇవన్నీ విశ్వాసుల సమాజంలో విరుచుకుపడతాయి. ఇవన్నీ శరీర సంబంధమైన చెడుతనము నుండి మరియు ఆధ్యాత్మికత లోపించుట నుండి వస్తాయి. ఒప్పుకోలు మరియు పరిశుద్ధాత్మకు మనకు మానముగా  అప్పగించుకొనుట ద్వారా ఈ పాపాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి.

క్రీస్తుయేసుయొక్క మంచి సైనికునివలె నాతోకూడ శ్రమను అనుభవించుము. సైనికుడెవడును యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు, తన్ను దండులో చేర్చుకొనినవానిని సంతోషపెట్టవలెనని యీ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కు కొనడు. (2తిమో 2:3,4)

Share