Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

అయితే పైనుండివచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది, తరువాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునై యున్నది.

 

కనికరముతోను

 “కనికరము” అనేది కరుణ యొక్క బాహ్య అభివ్యక్తి. కనికరముగల వ్యక్తి అంటే కరుణ, జాలి లేదా దయ చూపించే వ్యక్తి. కనికరము చూపే వ్యక్తి తన కనికరము పొందిన వ్యక్తితో సానుభూతి పొందుతాడు. కనికరము ఇవ్వడానికి ఆయనకు వనరులు కూడా ఉన్నాయి. కనికరము అనేది అవసరమైన వారిని చేరుకోవడానికి మరియు తాకడానికి ఇష్టపడటం – ఒకరికి సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడటం. ఈ వ్యక్తి కనికరము నేర్చుకున్నాడు మరియు ఇతరులకు కనికరమును ఇస్తాడు.

ఆయనకు భయపడువారిమీద ఆయన కనికరము తర తరములకుండును. (లూకా 1:50)

గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయముకొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమునొద్దకు చేరుదము. (హెబ్రీ 4:16)

ఈ పద్ధతిచొప్పున నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని ఇశ్రాయేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. (గలతీ 6:16)

కనికరముగలవారు ధన్యులు; వారు కనికరము పొందుదురు. (మత్తయి 5:7)

దయతో నిండిన వ్యక్తి దైవిక జ్ఞానానికి నిదర్శనం. అనుభవానికి గ్రంథ సూత్రాలను వర్తింపజేయడంపై అతని అవగాహన ఇది చూపిస్తుంది. అతను క్షమించగలడు మరియు తన చుట్టూ ఉన్నవారికి కనికరముగల హృదయాన్ని వ్యక్తపరుస్తాడు.

 “పూర్తి” అనే పదం కనికరము యొక్క విస్తరణను సూచిస్తుంది. దైవిక దృక్పథం కొద్దిపాటి కనికరము వెనుకబడి ఉండదు, కానీ కనికరమును పూర్తిగా విస్తరిస్తుంది. ఇది కనికరం కలిగిఉండుట  ఒక విషయం కాని “కనికరము తో నిండిఉండుట ” మరింత గొప్ప విషయము.

నియమము:

దైవిక దృక్పథం చర్యలో కనికరముతో నిండిన కృపను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

అన్వయము:

సహాయములోఉన్నవారికి కనికరము ఒక చేయి చాపుతుంది. ఈ విశ్వాసికి అవసరాములోఉన్న మరో క్రైస్తవుడిని చూడగల సామర్థ్యం ఉంది మరియు అతను ఏ విధంగానైనా సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. కనికరము అనేది చర్యలోఉన్న కృప.

కృప ఎల్లప్పుడూ కనికరముకు ముందు ఉంటుంది. దేవుడు మొదట మనకు కృప చూపాడు; మనము ఇతరులపై కృప చూపాలి. దేవుడు మనకు ఉచితముగా కృప చూపాడు, మనము ఇతరులకు ఉచితముగా కృపాచూపాలి. మేము ఇతరులకు సహాయము చేయకముందు వారు అర్హతను పొందులోవాల్సిన పనిలేదు.  . మేము వారికి ఖర్చు లేకుండా ఉచితంగా ఇస్తాము. ప్రతిఫలంగా మనము ఏమీ ఆశించము. కృప కనికరానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.

అయినను దేవుడు కరుణాసంపన్నుడై యుండి, మనము మన అపరాధములచేత చచ్చినవారమై యుండినప్పుడు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా ప్రేమచేత మనలను క్రీస్తుతోకూడ బ్రదికించెను. (ఎఫెస్సీ 2:4)

మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియలమూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మసంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను. (తీతుకు 3:5)

నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు కనికరముకొరకు కనిపెట్టుచు, దేవుని ప్రేమలొ నిలుచునట్లు కాచుకొని యుండుడి. (యూదా 1:21)

క్రైస్తవుడు కృప మించినవాడు, అతను అవసరమున్నవారికి ఇష్టపూర్వకంగా కనికరాన్ని ఇస్తాడు. క్రైస్తవుడు ఇతరుల పట్ల తన దుఖములో నిరాశ చెందడు ఎందుకంటే వారి అవసరానికి పరిష్కారం చూస్తాడు. అతను బాధనివారణ వైపు నిర్మాణాత్మక స్థానం తీసుకుంటాడు. అతను కనికరముతో  బాధను పరిష్కరిస్తాడు.

క్రైస్తవుల దుశ్చర్యలకు మేము ఎన్నిసార్లు దుర్భాషలాడాము? అయినప్పటికీ, మన దయను విస్తరించడానికి ముందు వారు తమ అపరాధభావంతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం లేదు. వారు ఎవరో అని సంబంధం లేకుండా బాధను అంచనా వేయడంలో మేము సంతోషిస్తున్నాము.

సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తప్పితములోనైనను చిక్కుకొనినయెడల ఆత్మసంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, సాత్వికమైన మనస్సుతో అట్టివానిని మంచి దారికి తీసికొని రావలెను. ఒకని భారముల నొకడు భరించి, యీలాగు క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెరవేర్చుడి. (గలతీ 6:1)

Share