Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

దేవుడొక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. ఆలాగు నమ్ముట మంచిదే; దయ్యములును నమ్మి వణకుచున్నవి.

 

ఒకరి జీవితంలో క్రియాశీలత లేకుండా మృతమైన, మార్పు తేలేని విశ్వాసానికి వ్యతిరేకంగా యాకోబు తన సందేశమును కొనసాగిస్తున్నాడు.

దేవుడొక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు.

క్రియాశీలక విశ్వాసానికి ఏకేశ్వరవాదం (ఒకే దేవుడు) పై సాధారణ నమ్మకం సరిపోదు. దేవుడు ఒక్కడే అనే సనాతన అభిప్రాయాన్ని దయ్యములు కూడా కలిగి ఉన్నాయి. దయ్యములు కూడా అంతగా నమ్ముతాయి!

ఆలాగు నమ్ముట మంచిదే

 “ఆలాగు నమ్ముట మంచిదే” అనే పదబంధాన్ని “ఇప్పటివరకు, చాలా మంచిది” అని వ్యంగ్యంగా చెప్పవచ్చు. ఒక దేవునిని విశ్వసించుట బాగానే ఉంది, కానీ ఆ విషయం అంతగా సరిపోదు.

దయ్యములును నమ్మి వణకుచున్నవి.

దెయ్యాలు సాతాను యొక్క ఏజెంట్లుగా ప్రజలపై చురుకుగా దాడి చేస్తాయి. దేవుని తీర్పును చూసి దెయ్యాలు వణుకుతాయి. అవి తాము పొందబోవు నాశనమును గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి తీవ్ర భయాన్ని సూచించేవిధముగా  వణుకుతాయి. దయ్యాలు కూడా నాస్తికులు కాదు! అవి నమ్ముతున్నప్పటికీ అవి నశించిపోతాయి.

ఆయన అద్దరినున్న గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయ్యములు పెట్టిన యిద్దరు మనుష్యులు సమాధులలోనుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చిరి. వారు మిగుల ఉగ్రులైనందున ఎవడును ఆ మార్గమున వెళ్లలేక పోయెను. వారు–ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మమ్మును బాధించుటకు ఇక్కడికి వచ్చితివా? అని కేకలువేసిరి. (మత్తయి 8:28,29)

దయ్యాలు దేవునిని విశ్వసించడమే కాదు, ఆయనను చూచి వణకుతాయి, కాని అవి ఆయనకు విధేయత చూపవు! భయం వాటిలో  మార్పును తీసుకొనిరాదు. అవి నశించిపోతాయి.

యాకోబు  రెండువ అధ్యాయము సందర్భం శాశ్వతమైన రక్షణ కాదు, తోటి క్రైస్తవులతో మనం ఎలా వ్యవహరిస్తాము అనునది. క్రైస్తవుడిగా మారడానికి ఏకేశ్వరవాదముపై నమ్మకం కంటే ఎక్కువ అవసరమవుతుంది. దేవుని ఏకత్వం ఆ నమ్మకానికి పునాది కాని మనం ఆ నమ్మకానికి మించి వెళ్ళాలి. సనాతన ధర్మం అనేది క్రియాశీలక విశ్వాసానికి హామీ కాదు.

నియమము: 

విశ్వాసం ద్వారా తమ జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టని వారికి నిజమైన సిద్ధాంతం యొక్క జ్ఞానంవలన ప్రయోజనం లేదు.

అన్వయము:

ఎక్కువమంది దేవుని ఉనికిని విశ్వసించే రోజులో మనం జీవిస్తున్నాము. ఒకే దేవుడిపై ప్రాథమిక నమ్మకం (దేవుని ఐక్యత) ఒక ఆత్మను శాశ్వతంగా రక్షించదు లేదా క్రైస్తవుడిని సమయానికి విడిపించదు. మృతమైన సనాతన ధర్మం ప్రారంభంలో లేదా క్రమంగా క్రియాశీల విశ్వాసాన్ని అందించదు. ఒక దేవుడిని విద్యాపరంగా అంగీకరించడం ఒకరిని క్రైస్తవునిగా చేయదు లేదా క్రైస్తవ జీవితాన్ని సులభతరం చేయదు.

నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుతున్న, స్థిరమైన మంచి పనులను ఉత్పత్తి చేస్తాడని యాకోబు పత్రికలో ఎటువంటి సూచన లేదు. ఏదేమైనా, నిజమైన క్రైస్తవుడు మంచి పనుల కోసం కొన్ని మంచి క్రియలను చేయగలడన్న వాస్తవాన్ని ఖండించదు ఎందుకంటే నిజమైన విశ్వాసము సత్క్రియలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. క్రియలు రక్షణ యొక్క  ఉపఉత్పత్తి.

ఏదేమైనా, రక్షింపబడిన తరువాత స్థిరంగా జీవించడం అనివార్యం అని వాదించడం మరొక సమస్య. ప్రతి క్రైస్తవుడు రక్షింపబడిన  తరువాత తమ చిత్తమును స్థిరంగా దేవునికి అప్పగించడు. విశ్వాసం మైనస్ పూర్తి నిబద్ధత కలిగి ఉండి ఇప్పటికీ నిజమైన నమ్మిన విశ్వాసిగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది.

బైబిల్ ఆదర్శం ఏమిటంటే, ఒక క్రైస్తవుడు తన జీవితానికి దేవుని వాక్య సూత్రాలను వర్తించే నిజమైన, చైతన్యవంతమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. అది దైవిక పరిణామాలను కలిగిస్తుంది.

Share