Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము చొప్పున తీర్పుపొందబోవువారికి తగినట్టుగా మాటలాడుడి; ఆలాగు ననే ప్రవర్తించుడి.

 

స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము చొప్పున తీర్పుపొందబోవువారికి తగినట్టుగా

ఈ వచనములో  “నియమము” అనే పదానికి సూత్రం అని అర్ధం. సూత్రం ఒక దైవిక పద్దతి, దీని ద్వారా క్రైస్తవుడు దేవుని లెక్కలో పనిచేస్తాడు. “స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము” మనకు స్వాతంత్యముగా దేవుని సేవ చేయడానికి స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. దేవుని లెక్కలో సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ లేదు కాబట్టి అనుమతి(లైసెన్స్) అనేది స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమమును  ఉల్లంఘించడం. నిజమైన స్వేచ్ఛ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం పట్ల దయతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. మనము దేవుని కుటుంబంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, పూర్తిగా భిన్నమైన నియమాల వ్యవస్థలో పనిచేస్తాము.

” స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము ” (1:25) అనే వచనభాగము  రెండవ సారి ఉపయోగింపబడినది. ” స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము” ఒక విశ్వాసిని ధర్మశాస్త్రము యొక్క దాస్యము నుండి విముక్తి చేస్తుంది. ఒత్తిడితో పనులు చేయాలనే భారము నుండి దేవుడు మనలను విడిపించినప్పుడు, ప్రేమ యొక్క ప్రేరణ నుండి మేము సేవ చేస్తాము. మేము బాహ్య ఒత్తిడి లేకుండా ఇతరులకు సేవ చేస్తాము. మనము చేయునది ఇష్టపూర్వకముగా చేస్తాము. మనం చేయలేనిదానిని న చేయటానికి స్వేచ్ఛ మనకు కారణమవుతుంది.

క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మును బలవంతము చేయుచున్నది; ఏలాగనగా అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమిత్తము మృతిపొంది తిరిగి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు నిశ్చయించుకొనుచున్నాము. (2కొరిం 5:14)

దేవుడు క్రైస్తవులను వారు ఎవరో అను దాని ఆధారముగా కాక, యేసు ఎవరై ఉన్నడో దాని ఆధారంగా తీర్పు ఇస్తాడు. అంటే తోటి క్రైస్తవులపై ఎటువంటి పక్షపాతం ఉండకూడదు. దీనికి విరుద్ధంగా, మేము వారి పట్ల దయ చూపిస్తాము (2:13). మీ పొరుగువారిని మీలాగే ప్రేమించుమను సూత్రముతో ఇది ఏకీభవిస్తుంది. (2 8).

” స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము” స్వేచ్ఛ యొక్క సూత్రం క్రింద పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుని లక్షణములకు విరుద్ధమైన వాటిని మాత్రమే ఖండిస్తుంది మరియు దేవుని లక్షణములకు అనుగుణంగా ఉన్నదాన్ని ధృవీకరిస్తుంది. స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము ఇతరులతో మన సంబంధానికి స్వేచ్ఛ కలిగిస్తుంది. క్రైస్తవుడు స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమముపై లేదా పక్షపాతం అనే సూత్రంపై ఇతరులతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాడనే దానిపై దేవుడు తీర్పు ఇస్తాడు.

స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము అంతిమంగా మనకు తీర్పు ఇస్తుంది. ప్రతి విశ్వాసి దేవుని న్యాయస్తానములో తన రోజును కలిగి ఉంటాడు. యేసుక్రీస్తు యొక్క మూల్యాంకనం కోసం మన పునరుత్థాన శరీరంలో అక్కడ నిలబడతాము.

నియమము:

క్రైస్తవ జీవితములో స్వాతంత్యము ఫలింపునకు భూమిక.  

అన్వయము:

ధనవంతుల పట్ల అనవసరమైన గౌరవం స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది. ఇతరులను ప్రేమించటానికి దేవుడు మనకు ఇచ్చే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము. స్వాతంత్యము ఇచ్చు నియమము మనలను వివక్ష నుండి విముక్తి చేస్తుంది.

ప్రతి విశ్వాసి తన పునరుత్థాన శరీరాన్ని పొందిన తరువాత దేవుడు లెక్క చూస్తాడు. మనం నిత్యత్వములో  గడపడానికి ముందు, మనం మన జీవితాలను ఎలా గడిపాము అని దేవుడు మూల్యాంకనము చేస్తాడు. అతను మా ఉత్పత్తిని లెక్కిస్తాడు. యేసు మన రక్షణను గాక, బహుమతి కోసం మన అర్హతను నిర్ణయిస్తాడు. మనము చెప్పిన మరియు చేసిన ప్రతిదాన్ని ఆయన సమీక్షిస్తారు. తోటి విశ్వాసులపై మేము వివక్ష చూపామా లేదా అనే విషయాన్ని ఆయన విలువకడ్తారు.

వేయబడినది తప్ప, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్లు, కఱ్ఱ, గడ్డి, కొయ్య కాలు మొదలైనవాటితో కట్టినయెడల, వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలు పరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును. పునాదిమీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము పుచ్చు కొనును. ఒకని పని కాల్చివేయబడినయెడల వానికి నష్టము కలుగును; అతడు తనమట్టుకు రక్షింపబడును గాని అగ్నిలోనుండి తప్పించుకొన్నట్టు రక్షింపబడును. (1కొరిం 3:11-15)

మీరు క్రీస్తు న్యాయ పీఠముముందు నిలబడినప్పుడు, యేసు మీ జీవితాన్ని ప్రేమగలిగిన జీవితంగా చూస్తారా? మనం మాట్లాడుదానిని మరియు చేయూదానిని బట్టి ఆయన మనకు తీర్పు ఇస్తాడు.

నేను మీతో చెప్పునదేమనగా –మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటనుగూర్చియు విమర్శదినమున లెక్క చెప్పవలసియుండును. నీ మాటలనుబట్టి నీతిమంతుడవని తీర్పునొందుదువు, నీ మాటలనుబట్టియే అపరాధివని తీర్పునొందుదువు. (మత్తయి 12:36)

Share