Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీకు పెట్టబడిన శ్రేప్ఠమైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా?

 

మీకు పెట్టబడిన శ్రేప్ఠమైన నామమును

దేవుడు తన నామమునకు ప్రతినిధులుగా క్రైస్తవులను పిలిచాడు. మనం చేసే పనులన్నిటిలో క్రీస్తు గుర్తింపును కలిగి ఉంటాము.

మీకు పెట్టబడిన శ్రేప్ఠమైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా?

 “శ్రేప్ఠమైన నామము” క్రీస్తు నామము. మనము పేదలను అగౌరవపరిచినప్పుడు, పేదలు ఆయన నామాన్ని ధరిస్తారు కాబట్టి మేము దేవుని నామమును అగౌరవపరుస్తున్నాము.

నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు. (నిర్గమ 20:7)

నియమము:

క్రైస్తవుడు తాను చేసే ప్రతి పనిలో క్రీస్తు పేరును సూచిస్తాడు.

అన్వయము:

క్రైస్తవులు “క్రైస్తవుడు” అనే పేరును మోసుకెళ్ళి క్రీస్తును సూచిస్తారు. ఆ నామమును బట్టి శ్రమను అనుభవిస్తాము. మేము ఆ పేరును మనం చేసే పనుల ద్వారా గౌరవిస్తాము మరియు మనం చేసే పనుల ద్వారా అగౌరవపరుస్తాము.

యేసు క్రీస్తు నామము ప్రపంచంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన నామము. ఇది “అతను నేషనల్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌లో ఆటగాడు” లేదా “అతను బ్రెజిలియన్ సాకర్ జట్టు కోసం ఆడుతున్నాడు” లేదా “అతను యునైటెడ్ స్టేట్స్ అధ్యక్షుడు” కంటే చాలా గొప్ప ఖ్యాతి కలిగినది. క్రీస్తు నామమును సూచించువారిగా దేవుడు మనలను పిలుచుచున్నాడు. మనకు సాధ్యమైనంత వరకు  ఆ నామము కొరకు నిలబడటానికి గొప్ప బాధ్యతను మనము కలిగిఉన్నాము.

అంతట అతడు సౌలును వెదకు టకు తార్సునకు వెళ్లి అతనిని కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచ్చెను.౹ 26వారు కలిసి యొక సంవత్సర మంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనములకు వాక్యమును బోధించిరి. మొట్టమొదట అంతియొకయలో శిష్యులు క్రైస్తవులనబడిరి. (అపో.కా. 11:25)

అందుకు అగ్రిప్ప–ఇంత సులభముగా నన్ను క్రైస్తవుని చేయ జూచుచున్నావే అని పౌలుతో చెప్పెను. (అపో.కా. 26:28)

మీరు నా నామమున దేని నడుగుదురో తండ్రి కుమారునియందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. (యోహాను 14:13)

మరియు మాట చేత గాని క్రియచేత గాని, మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసుద్వారా తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి. (కొలస్సీ 3:17)

క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాస్వరూపియైన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ, మీమీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు. మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దుర్మార్గుడుగా గాని, పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు.౹ ఎవడై నను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగ్గుపడక, ఆ పేరునుబట్టియే దేవుని మహిమపరచవలెను. (1పేతురు 4:14-16)

మనము కొన్ని తారతమ్యాలున్న రోజుల్లో జీవిస్తున్నాము. రాజకీయ సవ్యత ప్రతి ఒక్కరినీ మరియు అన్ని నమ్మకాలను ఒకేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. క్రైస్తవుని లక్ష్యం తారతమ్యములు లేకుండా ఒకేలా చూచుట. యేసుక్రీస్తు అందరిలా కాదు కాబట్టి అతని అనుచరులు కూడా అందరిలా ఉండకూడదు. చాలామంది క్రైస్తవులు తమ సంస్కృతికి తగినట్లుగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. వారి లక్ష్యం కంటే వారి సంస్కృతి వారికి ముఖ్యం. మనము క్రీస్తు నామాన్ని మోస్తున్నప్పుడు విభిన్నమైన విషయాల మధ్య తేడాను గుర్తించమని దేవుడు మనకు పిలుపునిస్తున్నాడు.

ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు నామమందు విశ్వసించుటద్వారా క్రైస్తవుడు అవుతాడు.

మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను. (అపో.కా. 4:12)

Share