Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

కాగా, దేవునిచేత ఏర్పరచబడినవారును పరిశుద్ధులును ప్రియులునైనవారికి తగినట్లు, మీరు జాలిగల మనస్సును, దయాళుత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి.

 

దేవునిచేత ఏర్పరచబడినవారును

క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడానికి దేవుడు విజ్ఞప్తి చేసే మొదటి బిరుదు “దేవునిచేత ఏర్పరచబడినవారును.” మనము దేవునిచేత ఎన్నుకోబడినవారము. ఇది దేవుని బిడ్డకు ఇవ్వబడిన చేసిన గొప్ప బిరుదులలో ఒకటి.

దేవునిచేత ఏర్పరచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? నీతిమంతులుగా తీర్చు వాడు దేవుడే (రోమా 8:33)

ఏలయనగా దేవునివలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా, మీరు ఏర్పరచబడిన సంగతి, (1థెస్స 1:4)

అందుచేత ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతోకూడ క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను. (2తిమో 2:10)

ఆత్మవలని పరిశుద్ధత పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుక్రీస్తు రక్తమువలన ప్రోక్షింపబడుటకును ఏర్పరచబడినవారికి…. (1పేతురు 1:2)

దేవుడు ఏర్పరచుకొనినవారి విశ్వాసము నిమిత్తమును నిత్యజీవమునుగూర్చిన నిరీక్షణతోకూడిన భక్తికి ఆధారమగు సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము నిమిత్తమును, దేవుని దాసుడును యేసుక్రీస్తు అపొస్తలుడునైన పౌలు (తీతు 1:1-3)

ఏర్పరచబడుట దేవుని ప్రణాళికతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఒక విశ్వాసి భూమిపై జీవించి ఉన్నంత కాలం అతను దేవుని ప్రణాళికలో ఉంటాడు. దేవుని ప్రణాళిక నుండి బయటపడటానికి మనకు మార్గం లేదు. దేవునితో సహవాసము నుండి వైదొలగడం ద్వారా దేవుని ప్రణాళిక యొక్క ప్రయోజనాలను మనం కోల్పోవచ్చు, కాని మనం దేవుని ప్రణాళిక నుండి బయటపడలేము. దేవుడు మన గురించి బిలియన్ సంవత్సరాల పరంగా ఆలోచిస్తాడు.

 “ఏర్పరచబడుట” అనేది చాలా మంది ఇష్టపడని సిద్ధాంతం మరియు కొందరు ద్వేషిస్తారు. ఒక క్రైస్తవుడు క్రైస్తవ సిద్ధాంతాన్ని ద్వేషిస్తున్నాడని మీరు ఊహించగలరా! మనిషి చాలా గర్వంగా ఉండటమే దీనికి కారణం. అతను దేవుని పనిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అతను మర్మమును ద్వేషిస్తాడు. దేవునికి ఎంపిక చేసుకునే అధికారాన్ని ఇవ్వడానికి అతను నిరాకరిస్తాడు. బైబిల్ ఏర్పరచబడుటను మన ముఖం వలె సాదాసీదాగా బోధిస్తుంది (అంతగా అస్పష్టంగా ఉంటుంది)!  ఏర్పరచబడుటను మనం అర్థం చేసుకున్నామా లేదా అనే దానిపై ఎటువంటి తేడా లేదు, బైబిల్ దానిని బోధిస్తుంది. స్వేచ్ఛా సంకల్పంతో మనము ఏర్పరచబడుటను సమన్వయం చేయగలమా లేదా సమకాలీకరించగలమా అనేది అసంబద్ధం, అసంభవమైనది మరియు ముఖ్యమైనది కాదు; ఇది నిజం. భగవంతుడు బోధించే దేని గురించైనా మనకు అన్నీ తెలిస్తే, మనం దేవునిలాగే తెలివిగా ఉంటాం.

మన వేదాంత ఎత్తైన గుర్రంపైకి వచ్చి “నేను నమ్మను” అని చెప్పలేము. మనం అలా చెబితే, మనం బైబిలును నమ్మడం లేదని చెప్తున్నాము. మనము బైబిల్ గురించి నమ్మాలనుకుంటున్నదాన్ని ఎంచుకోలేము. బైబిల్ యొక్క ఏదైనా భాగం అనుమానాస్పదమైతే, అది అంతా అనుమానితమే. “నేను బైబిల్ గురించి నమ్ముతాను కాని నమ్మను” అని మనం చెప్పలేము. మేము ఇవన్నీ నమ్ముతాము లేదా మనం ఏదీ నమ్మము.

విశ్వాసి క్రీస్తు ఎన్నికలో పాలుపంచుకుంటాడు. దేవుని ముందు మన స్థితి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కొన్ని ధర్మాలను “ధరించవచ్చు”. విశ్వాసులందరూ, మంచివారు, చెడవారు లేదా ఉదాసీనత కలవారు ఎన్నుకోబడతారు. మనం ఆధ్యాత్మికతకలిగినవారైనా లేదా శరీరానికి చెందినవారైనా, పరిణతి చెందినవారైనా, అపరిపక్వక్వులైనా, దేవుడు మనలను ఎన్నుకున్నవారిగా చూస్తాడు.

మీరు ఒక భయంకరమైన పాపముకు పాల్పడితే, దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నవారిగా చూస్తాడు. మీరు దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నారు. మన అపరాధం మనం ఇకపై దేవుని ప్రణాళికలో భాగం కాదని చెబుతుంది. దేవునితో సహవాసంలోకి తిరిగి వెళ్ళే మార్గం అపరాధం ద్వారా కాదు, క్రీస్తులో దేవుని ముందు మన స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా. అపరాధభావంతో ఓడిపోయిన వైఖరి క్రైస్తవ జీవితాన్ని క్రియాశీలకముగా జీవించదు.

మన పాపపూ ఒప్పుకోలు మనకు అవసరమైననూ, దేవునితో తిరిగి సహవాసంలోకి రావడానికి అపరాధభావన సమాధానం కాదు. మనం దేవునిచేత ఏర్పరచబడినవారును పరిశుద్ధులును ప్రియులునైనవరమని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చేసే పనుల ద్వారా మనం తిరిగి సహవాసములోకి వస్తే, మన ముక్కును గాలిలో వేసుకుని (గర్వము కలిగి), మన స్వంత ప్రయత్నాన్ని స్వనీతితో ఊరేగింపు చేస్తాము. మనము అంగీకార దురాశకు లొంగిపోతాము.

నియమము:

మన ఏర్పాటు ప్రాతిపదికన క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపాలని దేవుడు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు.

అన్వయము:

ఎన్నుకోబడిన, పవిత్రమైన మరియు ప్రియమైన వారు ప్రతి విశ్వాసిని సూచించరని కొందరు భావిస్తారు. “ఇది శరీర సంబంధులును సూచించదు.” లేదు, ఇది గొప్ప విశ్వాసులకు విజ్ఞప్తి కాదు. ప్రతి విశ్వాసి ఎన్నుకోబడినవాడు, పవిత్రుడు మరియు ప్రియమైనవాడు. మీరు ఇప్పటివరకు జీవించిన ఘోరమైన విశ్వాసివి కావచ్చు. మీరు ఊహించదగిన అత్యంత శారీరసంబంధ క్రైస్తవుడవు కావచ్చు. మిమ్మల్ని మరియు క్రైస్తవ సమాజాన్ని షాక్ చేసే పాపాలకు మీరు పాల్పడి ఉండవచ్చు. మీరు అన్ని పది ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించి ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ, మీరు దేవుని దృష్టిలో, ఎన్నుకోబడ్డారు, పవిత్రులు మరియు ప్రియమైనవారు.

దేవుని ఎన్నిక మరియు మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛా సంకల్పం రెండింటినీ బైబిల్ బోధిస్తుంది. మన పరిమిత మనస్సులో ఈ రెండు సిద్ధాంతాలను మనం సమన్వయం చేయలేము. ఈ సిద్ధాంతాలలో ఒకదానిని మనం మరొకటి నిర్వీర్యం చేస్తే మనకు లోపం ఉంది. సువార్త, మిషన్లు మరియు ఇతరమైనవాటి ఏర్పాటును మేము విశ్వసిస్తే, అది లోపం. అది ప్రాణాంతకం. మరోవైపు, ఎన్నికలను మినహాయించటానికి మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛా సంకల్పాన్ని మనం విశ్వసిస్తే, అది లోపం. రెండు సిద్ధాంతాలను ముఖ విలువతో అంగీకరించాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. రెండింటినీ సమానంగా నమ్మాలి. ఒకదానికొకటి లేకుండా నమ్మడం అంటే ఓడిపోవడం. రెండింటినీ నమ్మడం బైబిల్ బ్యాలెన్స్. దాదాపు ప్రతి బైబిల్ సిద్ధాంతానికి రెండు వైపులా ఉన్నాయి – దైవిక మరియు మానవ. మనం మరొకటి లేకుండా ఒకదాన్ని నొక్కిచెప్పినట్లయితే మనము ఒక స్పర్శరేఖ మీద వెళ్తాము.

క్రైస్తవ జీవనానికి ఏర్పాటు ఒక ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం, దానిని మనం తదుపరి అధ్యయనాలలో చూద్దాం.

Share