Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

వాటివలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులమీదికి వచ్చును.

 

వాటివలన దేవుని ఉగ్రత ….. వచ్చును.

 “వాటివలన” – 5 వ వచనంలోని పాపములను సూచిస్తుంది. ఈ విషయాల వల్లనే దేవుని కోపం “వచ్చును.” దేవుడు పాపాన్ని క్షమించడు. మనము 5 వ వచనంలోని పాపాలను “దుర్గుణాలు” అని అనుకుంటాము. దేవుడు వాటిని పాపములు అని పిలుస్తాడు.

 “వచ్చును” అనే క్రియ దేవుని కోపం ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని సూచిస్తుంది (యోహాను 3:36). ఈ కోపం యొక్క తుది ఘట్టము చెడుపై తుది తీర్పు (2 థెస్స1 7-9). దారితప్పిన విశ్వాసులను క్రమశిక్షణ చేయడం కూడా దేవుడు అలవాటు చేసుకుంటాడు(హెబ్రీయులు 12).

ఈ ఐదు పాపాలు దేవునికి కోపమును కలిగిస్తాయి (రోమా. 1:18). ఇది దేవునితో విభేదించేవారిని ప్రతీకారంగా కొట్టడానికి ప్రయత్నించే దైవిక కోపము కాదు. దేవుని కోపం స్వర్గం మెరుపులు కురవడము కాదు, కానీ అతని న్యాయం అతని వ్యక్తిత్వమును ఉల్లంఘించిన వారిపై అమలు చేయబడుతుంది. విశ్వం యొక్క నైతిక క్రమానికి దేవుని ఉనికి ఆధారం.

అవిధేయులమీదికి వచ్చును.

“అవిధేయత కుమారులు” కొన్ని ప్రాచీన ప్రతులలో కనుగొనబడలేదు. “అవిధేయత” అనేది అక్షరాలా ఒప్పించలేని పరిస్థితి. ఈ పదం మొండితనమును సూచిస్తుంది. దేవుని చిత్తాన్ని కఠినంగా తిరస్కరించే వ్యక్తులు వీరు (రోమా. 11:30,32; ఎఫె. 2:2; 5:6; హెబ్రీ. 4:6, 11). ఈ పదం ఎల్లప్పుడూ దేవుని పట్ల అవిధేయతకు ఉపయోగించబడుతుంది. దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే వారిని “అవిధేయత కుమారులు” అని పిలుస్తారు (ఎఫె. 2:2; 5:6). ఇది రోమా ​​11:30 లోని యూదుల అవిధేయతకు ఉపయోగించబడుతుంది; హెబ్రీ 4:6,11 మరియు అందరిలో రోమా 11:32.

అవిధేయుడైన వ్యక్తి దేవుడు తన ముందు ఏ ఆధారాలు పెట్టినా సత్యాన్ని నమ్మడానికి నిరాకరిస్తాడు (అపో.కా. 14:2). అందువల్ల దేవుని కోపం వారిపైకి వస్తుంది (యోహాను 3:36; ఎఫె. 5:6).

పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకొంటిరి (3:7)

పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు

క్రైస్తవులు “అన్యజనుల చిత్తంలో” నడిచిన రోజులు (I పేతు. 4:3). పాపంలో జీవించడం మన ఆలోచన విధానం మరియు ప్రవర్తన విధానం.  

మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకొంటిరి.

కొలొస్సయులు 5 వ వచనంలోని ఐదు పాపాలను వారు క్రైస్తవులుగా మారడానికి ముందే చేశారు. అందుకే “వాటిని చంపడం” చాలా ముఖ్యం. క్రైస్తవులు తమ జీవితాల్లో అనైతికత మరియు దురాశను గాయపరచడము కాదు చంపడం అత్యవసరం.

నియమము: 

చెడు సమక్షంలో నడుస్తూ దానితో సహవాసము కలిగిఉండకుండుట కష్టమైన విషయము.

అన్వయము:

సమాజంలో మనం ఎట్టిదైనా చెల్లుబాటయ్యే స్తితిలో ఉన్నాము, అందువల్ల మనం చెడు యొక్క ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంటాము. చట్టం ద్వారా లేదా ప్రజాభిప్రాయం ద్వారా పరిమితులు తొలగిపోతాయి. నైతిక సంపూర్ణతలు ఇప్పుడు వాడుకలో లేవు. దేవుడు దేవుడైతే అతడు తన ఉనికికి అనుగుణంగా ఉండాలి. మనం దేవునిని ఉల్లంఘిస్తే దానికి మూల్యం చెల్లించాలి. క్రైస్తవేతరుడు క్రీస్తులో దేవుని ఉచిత రక్షణ ప్రతిపాదనను తిరస్కరిస్తే, అతడు తన పాపాలకు వ్యక్తిగతంగా మూల్యము చెల్లించాలి. ఒక క్రైస్తవుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తన మడమలను త్రవ్వితే, అతడు శిక్ష అనుభవిస్తాడు (హెబ్రీ. 12:6).

ఒక క్రైస్తవుడు కొంత కాలానికి మొండిగా వ్యవహరిస్తే, దేవుడు దావీదుకు చేసినట్లుగానే ఆయన అడుగు పెడతాడు. దావీదు వ్యభిచారం చేసి, మూడేళ్లపాటు దేవునితో సహవాసం నుండి వెలుపల ఉండిన తరువాత, దేవుడు అతన్ని క్రమపరచాడు (II సమూ. 12:1-12). ఎర్ర నది లోయ యొక్క గుంబో మట్టికి అడ్డంగా నడవడం చాలా కష్టం, అది మన పాదాలకు అంటుకోకుండా చెడు సమక్షంలో నడవడం పాపము లేకుండా నడచుట. మనం ఎంచుకున్న జీవిత గమనం మనం జీవిస్తున్న జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. 5 వ వచనంలోని పాపాలను ఆచరించే వారితో మనం నడుస్తుంటే, మనం మళ్ళీ ఆ పాపాలకు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనము ఒకప్పుడు ఉన్నట్లు ఇప్పుడు ఎంతమాత్రము లేము. మనము ప్రభువైన యేసుతో సహవాసమునకు వచ్చాము. అందుకే పాపము మనపై ఆధిపత్యం చెలాయించదు (రోమా. 6:14). మనకు కొత్త జీవితం ఉంది, అందువలన కొత్త శక్తి ఉంది.

క్రైస్తవులు పాపం చేస్తారు, కానీ ఇది ఓడలోపల పడటం మరియు పడవ  బయట పడటం మధ్య వ్యత్యాసం లాంటిది. పాపంలో పడటం మరియు పాపంలో జీవించడం మధ్య పెద్ద తేడా ఉంది. గొర్రెలు మరియు పందుల మధ్య తేడా అదే. గొర్రెలు బురదలో పడవచ్చు కాని అవి వీలైనంత వేగంగా బయటపడతాయి. బురద అతని గుణముకు ప్రతికూలంగా ఉంటుంది.

Share