Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఇవి రాబోవువాటి ఛాయయేగాని నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది

 

క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చినందున, ధర్మశాస్త్రము మనకు తీర్పు తీర్చనివ్వకూడదు (14 వ వచనం) (రోమా ​​6:14). 16 వ వచనము యొక్క న్యాయవాదము యొక్క ఐదు వ్యవస్థలు ఈ వచనములోని “ఛాయ”.

ఇవి రాబోవువాటి ఛాయయేగాని

“ఛాయ” అనేది ధర్మశాస్త్రము క్రింద వేడుకల యొక్క ఒక వస్తువు (ఇక్కడ) చేత వేయబడిన ప్రతిబింబము లేదా రూపురేఖలను ఉపయోగిస్తుంది; ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము ప్రత్యక్షపు గుడారము మరియు దాని ప్రదర్శనలు మరియు సమర్పణలలో, హెబ్రీయులు 8:5; హెబ్రీయులు 10 1. “ఛాయ” అనేది కాంతి కిరణాలను నిరోధించుటవలన ఒక వస్తువు వేసిన ఆకారం లేదా నీడ. ఇక్కడ ఇది వాస్తవితకు ఒక ప్రతిరూపమును సూచిస్తుంది.

పాత నిబంధన యొక్క “ఛాయ”, అంటే క్రీస్తు గురించిన పాత నిబంధన వేడుకలు క్రీస్తు చారిత్రాత్మకంగా రాకముందే ఆయనను గురించి వర్ణించే విధానాలు. జంతువుల బలులు ఆయన యొక్క బలియాగ మరణానికి ఉదాహరణ. అవి ఆయన మరణం యొక్క వాస్తవికత కాదు. నీడ, ఎక్కడో వాస్తవికత ఉందని ఎప్పుడూ వెల్లడిస్తుంది.

 “రాబోవువాటి” – క్రీస్తు రాకడ మరియు అతని పని.

నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది

ధర్మశాస్త్రము యొక్క వేడుకలు వాటి ఉద్ధేశాన్ని చక్కగా అందించాయి. అవి తమ ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చిన తరువాత దేవుడు ఉత్తమమైనదాన్ని స్థాపించాడు-క్రీస్తు యొక్క వాస్తవికత. పాత నిబంధన యొక్క అన్ని వేడుకలు, న్యాయ వ్యవస్థ, అహరోను వంశపు యాజకత్వము, దాని అలంకరణలు మరియు ఆచారాలతో కూడిన గుడారం అన్నీ క్రీస్తు వైపు చూపించాయి. అవి క్రీస్తు యొక్క చిహ్నాలు మరియు ఉపమానాలు. ఆ వేడుకలన్నిటి స్థానాన్ని యేసు దక్కించుకున్నాడు.

 “పదార్ధం” వాస్తవానికి సరిసమానం. వాస్తవికత క్రీస్తులో కనిపిస్తుంది (హెబ్రీయులు 8:5; 10:1-4). కాంతి లేకుండా నీడ ఉండటం అసాధ్యం. ఒక నీడ వాస్తవమైన “పదార్థం” వైపు చూపుతుంది. పాత నిబంధన నమూనాలు రాబోయే వాస్తవికతను ముందే సూచించాయి. క్రీస్తు నమూనాలను నెరవేర్చాడు (మత్తయి 5:17; రోమా ​​8:3-4).

“నీడ” అనేది దాని రూపాన్ని సూచించే నిజమైన వస్తువు ద్వారా ప్రసారం చేయబడిన చిత్రం మాత్రమే. పాత నిబంధన నమూనాలు వాస్తవమైనవి కావు. యేసుక్రీస్తు వాస్తవికతయై ఉన్నాడు. వాస్తవికత వచ్చినందున పాత నిబంధన నమూనాల నీడను అనుసరించాల్సిన అవసరం లేదు. క్రీస్తులో అంతర్గత విలువ కలదు, నమూనాలలో లేదు కాదు. కాంతికి కారణమైన పదార్ధం నీడ రావడానికి కారణమైంది. ఉత్సవ ఆచారంలో (నీడలో) కొనసాగడం క్రీస్తు ఇంకనూ రాలేదని సూచిస్తుంది.

నియమము:

ధర్మశాస్త్రము ఒక పాపిని రక్షించదు లేదా ఒక పరిశుధ్ధున్ని పవిత్రం చేయలేదు.

అన్వయము:

ఆచారసంబంధ  ప్రజలకు కృప యొక్క సందేశాన్ని అందించుట చాలా కష్టం. తమ రక్షణను వారంతట వారే సంపాదించుకోవాలని వారు భావిస్తున్నారు. యేసు మాత్రమే సంపూర్ణ పవిత్రమైన దేవుణ్ణి సంతృప్తి పరచగలడు అనే వాస్తవాన్ని అందుకోవడం వినయపూర్వకమైన అనుభవం. దేవుడు మనకోసం ఏమి చేస్తాడో అంగీకరించేముందు మనం స్వంత ప్రయత్నాలు మానేయాలి (రోమా ​​4:5). క్రైస్తవుడిగా మారడానికి స్వనీతి పనులు, ధర్మశాస్త్రము, నైతికత, మతాచారాలు, పది ఆజ్ఞల నుండి తిరగడం అత్యవసరం. క్రీస్తు మరణంలో రక్షణకు అవసరమైనవన్నీ దేవుడు సమకూర్చాడు (గలతీయులు 3:13). మనము ఆ వాగ్దానాన్ని విశ్వసించినప్పుడు, మనము నిజమైన క్రైస్తవులం అవుతాము.

ధర్మశాస్త్రము ఒక పరిశుధ్ధున్ని పవిత్రం చేయదు. పూర్వం, పాత నిబంధనలో, దేవుడు రాతి పలకలపై ధర్మశాస్త్రమును రాశాడు. క్రొత్త నిబంధనలో ఆయన మన హృదయాలపై ధర్మశాస్త్రమును వ్రాస్తాడు. మనం క్రైస్తవునిగా మారినప్పుడు, దేవుడు తన ముందు జీవించడానికి మనలో కొత్త హృదయాన్ని ఉంచుతాడు.

వాస్తవికత లేకుండా ఆచారములు అనుసరించుట ఘోరమైన లోపం. ఇది మన జీవితాల్లో అర్థరహితతను పరిచయం చేస్తుంది. ప్రభువు బల్ల యొక్క అర్ధాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా పాల్గొనే వ్యక్తులు కేవలం ఆచారాలు ద్వారా వెళతారు, కాని క్రైస్తవ జీవిత వాస్తవికతననుసరించి కాదు.

కొంతమంది ఆచారాల ద్వారా వెళ్ళడం అదృష్టం అని భావిస్తారు. వారు మతం యొక్క నీడలలో కదిలితే దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు అని విశ్వసిస్తారు. కానీ క్రైస్తవ మతం యేసుక్రీస్తును వాస్తవికతగా చూపిస్తుంది. ఆయనకు బదులుగా మీకు నీడ లేదా పదార్ధం కలిగిఉంటారా? మీరు నీడను ప్రేమిస్తారా  లేదా వ్యక్తినా ? నీడను ముద్దాడటం సరదా కాదు! క్రీస్తు లేని ఆచారముననుసరించుట నీడను ముద్దుపెట్టుకోవడం లాంటిది.

Share