Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

కాబట్టి అన్నపానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీర్పు తీర్చ నెవనికిని అవకాశమియ్యకుడి.

 

వారంలో మొదటి రోజు ఆదివారం; వారంలోని ఏడవ రోజు శనివారం. మనం సబ్బాతు రోజును అనుసరిస్తే శనివారం ఆరాధన చేయువరమై ఉండాలి. క్రైస్తవుడు శనివారం ఆరాధించాలని బైబిల్ బోధిస్తుందా?

విశ్రాంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను

 “సబ్బాతు” అనే పదానికి ఏడు అని అర్థం. బైబిల్ “సబ్బాతు” ను సాధారణంగా వారంలోని ఏడవ రోజు-శనివారమును ఉపయోగిస్తుంది. “సబ్బాతు” ఒక ప్రత్యేక సందర్భం కోసం కేటాయించిన పండుగ అనే అర్థంలో మరింత విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

 “సబ్బాతు” యొక్క మూల అర్ధము అంటే నిలిపివేయడం. ఈ పదముకు పూర్తి విరమణ అని అర్ధం. సడలింపు లేదా తాజాపడుట అను భావన కాదు కాదు, కానీ కార్యాచరణ నుండి విరమణ. ఆరు రోజులు దేవుడు సృష్టి క్రమాన్ని జరిగించాడు మరియు ఏడవ దినమున విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఏడవ రోజు కృప యొక్క జ్ఞాపకం-దేవుడు ఆ కార్యమును చేశాడు. మనము దానిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటాము.

ఇజ్రాయేలు ప్రజలు వారంలోని ఏడవ రోజును పరిశీలించడం దేవునికి మరియు అతని ప్రజలకు మధ్య “సంకేతం”. సృష్టి యొక్క ఆరు రోజుల తరువాత దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు (నిర్గమకాండము 31:16-17, 20:8-11). చివరికి ఈ నిబంధనలు ఇజ్రాయెల్‌కు తమ మతాన్ని వ్యవస్థీకరించడం వల్ల భారంగా మారాయి. మిష్నా యొక్క రెండు గ్రంథాలు పూర్తిగా పాటించటానికి నిబంధనలతో ఉన్నాయి. సంకటమైన సాంప్రదాయిక సముదాయము నుండి యేసు ప్రజలను విముక్తి పొందించాడు (మత్తయి 12:1-13; యోహాను 5:5-16). అతను దానిని అంతం చేసే సాధనంగా చేశాడు.

క్రైస్తవ్యము యొక్క మొదటి మూడు శతాబ్దాలు, “సబ్బాతును” వారంలోని మొదటి రోజుతో ఎప్పుడూ స్థిరపరచలేడు. రోమా ​​14:5; గలతీయులు 4:9-11. క్రైస్తవులను న్యావాదము క్రింద ఉంచే వారు ఆచార మరియు నైతిక చట్టం మధ్య కృత్రిమ విభజన చేస్తారు. సబ్బాతు రద్దు చేయబడలేదని వారు అంటారు.

క్రొత్త నిబంధనలో పునరావృతం కాని పది ఆజ్ఞలలో సబ్బాతు ఒక్కటే. క్రైస్తవులు ఆదివారమున కలుసుకున్నారు, శనివారమున కాదు (అపొస్తలుల కార్యములు 20:7; 1 కొరింథీయులు 16:2). మన లేఖన భాగము సబ్బాతును పాటించడాన్ని ఖండిస్తుంది, కొలొస్సయులు 2:16. ధర్మశాస్త్రము రాబోవుచున్న  వాస్తవికతకు నీడ మాత్రమే (యేసుక్రీస్తు; హెబ్రీయులు 8:5,10:1). పాత నిబంధన ముందుగా చెప్పినదానిని  మన ప్రభువు నెరవేర్చాడు (మత్తయి 5:17; రోమన్లు ​​8:3-4).

నియమము:

ప్రత్యేక రోజులలో ఆరాధనపై బైబిలుకు ప్రత్యేక ఆధీక్యత లేదు.

అన్వయము:

జ్ఞానవాదము యొక్క పురాతన మతవిశ్వాశాలు నేడు నూతన యుగ ఉద్యమం పేరుతో విస్తృతంగా కనిపిస్తాయి. ఇది అన్ని విషయాల యొక్క ఏకత్వాన్ని కోరుతుంది. మనమందరం సృష్టించబడిన పదార్థం యొక్క విశ్వంలో భాగమని వారు చెబుతారు. మనము దేవునితో ఏకత్వం అవుతాము.

మనం స్వయం నుండి తప్పించుకొని విశ్వంతో ఏకత్వంలోకి వెళ్ళగలమని వారు పేర్కొంటున్నారు. అందుకే పౌలు దీనిని “అతి వినయం” అని ఇక్కడ ప్రస్తావించాడు. నిన్ను స్వీయమునుండి అతీతముగా మార్చునని చెప్పుకుంటారు. వాస్తవ ఆచరణలో, వారు స్వీయముపై దృష్టి పెడతారు. మీ సమస్త స్వీయ శక్తులను అభివృద్ధి చేయడమే వాటి నిజమైన లక్ష్యం. మనము దీనిని మానవ శక్తి ఉద్యమం అని పిలుస్తాము. మీకు కావలసిందల్లా మీ లోపల ఇప్పటికే ఉంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం మరియు మీ అవకాశాలను మరియు పూర్తి సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడం.

షిర్లీ మాక్లైన్ యొక్క వింత ఆత్మ జీవులు, జ్యోతిషశాస్త్రం, ఓయిజా బోర్డులు, టారో కార్డులు మరియు వర్గీకరించిన పవిత్ర పురుషులు, మానసిక నిపుణులు, స్వామీలు, యోగులు మరియు గురువులు నేటి జ్ఞానవాదపు ప్రతినిధులు. మన మానవత్వం యొక్క అవకాశాలను నెరవేర్చడానికి మన అవగాహనను పెంచడంలో ఈ ప్రతిపాదనలన్నీ సహాయపడతాయి.

మానవ శక్తి ఉద్యమంలో పాలుపంచుకున్న క్రైస్తవుడు ప్రస్తుత జ్ఞానవేత్త.

Share