Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఆయనను అనుసరింపక మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును, అనగా ఈ లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్థక తత్వజ్ఞానముచేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

 

మనము ఇప్పుడు కొలొస్సయులు పత్రికలోని ఒక ప్రధాన గమనమునకు వచ్చాము.  వారికి వ్యతిరేక౦గా దుష్టశక్తులను ఎదుర్కోవడానికి క్రైస్తవునికి ఏమి అవసరమో వాటినిగురించి వ్రాసిన తరువాత, ఇప్పుడు సంఘమును బెదిరిస్తున్న శత్రువుకు వ్యతిరేక౦గా విషయమునుగూర్చి వ్రాయడము ప్రారంభిస్తున్నాడు.

మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి

‘ జాగ్రత్తగా ఉండుడి’ – దాడికి వ్యతిరేకంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అపవాది యొక్క ఉచ్చులు ప్రతిచోటా ఉన్నాయి. మనము అనుమానించని ప్రదేశాలలో వాని అపాయకరమైన ఉచ్చులు ఉన్నాయి.

‘మోసగించుట’ అనే పదానికి అర్ధం యుద్ధములో కొల్లసొమ్మును తీసుకొనుట, బందీగా నడిపించడం. అబద్ద బోధకులు కొలొస్సియన్లను చాలా కొల్లగొట్టవచ్చు. సాతాను వారిని ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో బందీగా తప్పుడు తత్వశాస్త్రం-వేదాంతశాస్త్రానికి బందీగా తీసుకెళ్లబోతున్నాడు. ఈ మానవ జ్ఞానం (తత్వశాస్త్రం) ద్వారా కొలొస్సయులను పూర్తి నియంత్రణతో (బందీగా) తీసుకోబోతోంది.  తప్పుడు బోధన కొలొస్సయులను సత్యం నుండి అపహరించాలని కోరుకుంది. దీని కోసం “వల్ల ఊసే మనకొద్దు’ ‘వాళ్ళ ఉచ్చులో పడవద్దు’,వంటి మాటలు ఉపయోగిస్తాము.

దేవుడు తన జీవితాన్ని ఆశీర్వదించని దుస్థితికి విశ్వాసిని ఉపాయించడానికి సాతాను ప్రయత్నిస్తాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ మనలను ఏదో ఒక ఒప్పందం లేదా ప్రతిపాదనలోనికి లాగుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అతను మనలను తటస్తం చేయగలిగితే, మనం దేవునికి ప్రయోజనకరముగా ఉండము. జడ క్రైస్తవుడు అపవాదికి బహుమానము వంటివాడు. పోరాటం లేని ప్రదేశములోనికి మనలను ఉపాయించాలని సాతను కోరుకుంటాడు. అక్కడ మనం శత్రువుతో పోరాడము; దేవుని కోసం కూడా పోరాడము. వాడు ప్రతిసారి మనలను తీవ్రమైన పాపంలోకి ప్రేరేపించడు. వాడు క్రైస్తవ జీవిత శక్తిని స్తంభింపజేయగలిగితే, వాడు గెలిచినట్లే.

నియమము:

అపవాది క్రైస్తవులను  బందీలుగా క్రమపద్దతిలో తీసుకుంటాడు. సాతాను యొక్క వ్యూహం ఏమిటంటే, అతడు / ఆమె దేవుని విషయమై విశ్వాసులు దేవునిగా గుర్తించనీయకుండా వారిని వికలాంగులను చేయండి.

అన్వయము:

అపవాది చేత బంధించబడకుండా ఉండటానికి ఏకైక మార్గం దేవుని యుద్ధ వ్యవస్థను ఉపయోగించడం. మనము దేవుని వాగ్దానాలను ఉపయోగించడం అమలుచేస్తే, మనము సురక్షితముగా ఉండగాలము.

చాలామంది క్రైస్తవులు బాహ్య విధానాల ద్వారా తమ క్రైస్తవ జీవితాలను నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారు సంగహ్మునకు వెళితే లేదా వారి చిన్న సమూహానికి నమ్మకంగా ఉంటే, ఇది వారిని అపవాది చెర  నుండి రక్షిస్తుందని వారు భావిస్తారు. అది ఒక భ్రమ. పొదిగే జీవితం క్రైస్తవుడిని చెడు నుండి రక్షించదు. శోధన నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి మార్గం లేదు.  వారి భద్రత వలయము లోపలి నుండే వస్తుంది.

దేవుడు క్రైస్తవ జీవితాన్ని లోపలినుండి నిలబెట్టుకుంటాడు. పౌలు రోమ్‌లో ఉన్నాడు. అతను కొలొస్సయుల చేతులు పట్టుకోవడం లేదు. అతను తన వ్యక్తిత్వముపై ఆధారపడే తీగను కత్తిరించాడు. అతను వ్యక్తిగతంగా కొలస్సీ లో లేడు. వారు తమకు తాముగా దేవుని వాగ్దానాలను వర్తింపజేయాలి. క్రైస్తవ జీవితంపై దాడికి వ్యతిరేకంగా భద్రత వలయములోని మొదటి మార్గం దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవునితో సహవాసము. మనం ‘ఆత్మ ఖడ్గము’ను (దేవుని వాక్యాన్ని) ఉపయోగించకపోతే, సాతానుకు వ్యతిరేకంగా జరిగే యుద్ధంలో మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రమాదానికి గురవుతాము.

మీరు ఆధ్యాత్మికంగా స్వయం సమృద్ధిగా ఉన్నారా? మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను ఇంక్యుబేటర్‌లో జీవించలేము, కాబట్టి, శోధనలను ఎదుర్కోవటానికి మనకు దేవుని వాక్య శక్తి అవసరం.

Share