Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు; ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము, ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆదిసంభూతుడాయెను.

 

పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు యొక్క ఏడు వర్ణనల క్రింద ఒక గీతను గీసి వాటిని సంకలనము చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ మొత్తం ఉంది – “ ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము

ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము

ఈ ఐదు ఆధిపత్యాల జాబితా వల్ల యేసుక్రీస్తు సమస్త సృష్టి కంటే ఉన్నతమైనవాడు (ఫిలి. 2:9).

ఏడవ ప్రకటన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆధిపత్యం యొక్క జాబితాను క్లైమాక్స్ కు  చేరుస్తుంది. అతను మొదటి ఆరు ప్రకటనలలో ఉన్న కారణముచేత, ఆయనకు “ప్రాధాన్యత ఉండాలి.” “ప్రాధాన్యత” అంటే మొదటి స్థానం పొందడం. ఈ పదానికి మొదటిది, మొదటి స్థానం లేదా అత్యున్నత గౌరవం అని అర్ధము. అతని ప్రత్యేకత కారణంగా (మొదటి ఆరు విలక్షణతలు) అతను మన మనస్సులలో అత్యున్నత గౌరవాన్ని కలిగి ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు మన జీవితంలో అత్యున్నత అధికారాన్నికలిగి ఉండాలి.

ఈ పదాన్ని బైబిల్లో రెండుసార్లు, ఇక్కడ మరియు III యోహాను 9, “అయితే వారిలో ప్రధానత్వము కోరుచున్న దియొత్రెఫే మమ్మును అంగీకరించుటలేదు” . ఇది క్రీస్తు లేదా డయోట్రెఫె, క్రీస్తు లేదా స్థానిక సంఘములోని మరో నాయకుడు. ఇవి రెండూ ఉండకూడదు. క్రీస్తు మొదట ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు ఎవరికీ రెండవ ఫిడేలు ఆడడు. ఆయన ఏ సంఘములో లేదా కుటుంబంలో రెండవ స్థానంలో ఉండడు. అతను మరో ప్రత్యర్థిని తొలగిస్తాడు.

ఈ పదాన్ని ఒలింపిక్ మరియు పైథియన్ ఆటలలో గెలిచిన అథ్లెట్లుకు ఉపయోగించారు. మొదటి స్థానంలో నిలిచిన అథ్లెట్‌కు ప్రాధాన్యత లభించింది.

నియమము:

యేసు క్రీస్తు మన హృదయాల్లో ప్రధానమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలి.

అన్వయము:

యేసుక్రీస్తు ప్రాధాన్యత మన౦ మన హృదయాల్లో ఆయనను అలా కలిగిఉన్నమా లేదా అనుదానిపై ఆధారపడదు. మన౦ ఆయనను గౌరవిస్తూ ఉన్నా లేకున్నా ఆయన ఎ౦తో ప్రముఖుడు. మీ హృదయాల్లో అతనికి మొదటి స్థానం ఇస్తారా (1 పేతురు 3:15)? మన వ్యాపారం, భర్త, భార్య లేదా పిల్లల ముందు ఆయన వస్తారా? బైబిలు ఆయనను ఎ౦తో ప్రముఖుడుగా ఉంచుతు౦ది. ఆయన మన హృదయాల్లో అలా౦టి స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తే, ఆయన మన హృదయాలను పాలించడానికి ఎ౦త అనుమతిస్తాము అనే దానిమీద ఆధారపడివు౦టు౦ది. మొదటి స్థానంలో తనను పెట్టుకోని క్రైస్తవుడు దౌర్భాగ్యుడు. ముందుగా మనల్ని మనం పెట్టుకున్నప్పుడు అది మన దౌర్భాగ్యం. యేసుక్రీస్తును మన హృదయాల్లో ప్రసిద్దులుగా ఉన్న౦తవరకు ఆ కష్టాల ను౦డి విడిపోడానికి ఎలా౦టి మార్గ౦ లేదు.

యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణ అధికారము కోరుతున్నాడు; మన జీవితాల్లో మనము సింహాసనం నుంచి దిగాలి. యేసు సింహాసనముపై రాజుగా ఉండాలి. ఆ స్థానాన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోడు. మన ప్రాధాన్యతల జాబితాలో ఆయన నంబర్ వన్ గా ఉండాలి. మనలో కొ౦దరు మన క్రైస్తవ జీవితాల్లో ఎ౦దుకు కష్ట౦ కలిగి ఉన్నారో ఇది వివరి౦స్తుంది. ఆయన మన జీవితాల్లో సంపూర్ణ అధికారం కలిగిఉండాలి. ఆయన మనలను పరలోకానికి చేర్చుకోవడానికి మాత్రమే చనిపోలేదు. మనల్ని పరలోకము ఫస్ట్ క్లాస్ కి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడు. చాలా మంది పరలోకము సెకండ్ క్లాస్ కి వెళ్తారు. ఇది పుష్కలమైన జీవితానికి కీలకం.

మన౦ మన దృష్టిని, మన నుండి మరియు ప్రజల నుండి, యేసుక్రీస్తు యొక్క  ప్రముక్యత మీద ఉంచేంతవరకు మనకు ఒక్క క్షణ౦ శా౦తి ఉ౦డడు. ఆయనను విలువైనవారిగా చెప్పబడిన పై ఆరు విషయాలు గ్రహించెంతవరకు మన౦ యేసుక్రీస్తును ప్రేమించలేము ఆయన ప్రముఖ్యతను ఎ౦చలేము. మొదట, అతను ఎవరో మనకు తెలియాలి అప్పుడు మనము ఆయనను ప్రేమిస్తాము. ఆయన గొప్పతనాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే తప్ప ఆయనకు తగిన గౌరవాన్ని ఇవ్వలేము. తనను ప్రేమించడం ఆయనను ఎరుగుట యొక్క ఫలితమే. లేనిపక్షంలో ఇది పదార్థం లేకుండా భావోద్వేమే. భావోద్వేగ ప్రేమ ఒక్క నిమిషం పైకి లేచి వెంటనే పడిపోతుంది. సత్యాన్నిబట్టి ప్రేమ ఘనమైనది, శాశ్వతమైనది.

Share