Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

యెల్లప్పుడు మీ నిమిత్తము ప్రార్థనచేయుచు, మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తుయొక్క తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.

పౌలు వారికోసం ఒకసారి ప్రార్థించి, తరువాత దానిని మరచిపోడు. ఉత్పాదక ప్రార్థన నిరంతరాయంగా ఉంటుంది. చెదురుమదురు ప్రార్థన విశ్వాసులపట్ల దేవుని రూపకల్పనలో లేదు. ఇది కొనసాగుతూనే ఉండాలి. ప్రార్థన పని చేస్తుంది. పౌలు “యెల్లప్పుడు” కొలొస్సయుల కొరకు ప్రార్థించాడు.

విశ్వాసముతోకూడిన మీ పనిని, ప్రేమతోకూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతోకూడిన మీ ఓర్పును, మేము మన తండ్రియైన దేవుని యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, మా ప్రార్థనలయందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనముచేయుచు, మీ అందరి నిమిత్తము ఎల్లప్పుడును దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. (1థెస్స 1:2,3)

ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూర్చిన వర్తమాన వాక్యము మావలన అంగీకరించినప్పుడు, మనుష్యుల వాక్య మని యెంచక అది నిజముగా ఉన్నట్టు దేవుని వాక్యమని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. (1థెస్స 2:13)

యెడతెగక ప్రార్థనచేయుడి (1థెస్స 5:17) ఆగకుండా ప్రార్థన చేయడం దీని అర్థం.

నియమము:

మనం నిరంతరం ప్రార్థన చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు.

అన్వయము:

మీరు ఇతరుల కోసం క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థిస్తున్నారా?

Share