Select Page

రోమా 11:2b

Read Introduction to Romans రోమా పత్రిక   తాను ముందెరిగిన తన ప్రజలను దేవుడు విసర్జింపలేదు. ఏలీయానుగూర్చిన భాగములో లేఖనము చెప్పునది మీరెరుగరా? … ఇశ్రాయేలునకు విరోధముగా దేవుని యెదుట అతడు వాదించుచున్నాడు,   పౌలు ఇప్పుడు ఏలీయా జీవితం నుండి ఒక ఉదాహరణను...