Select Page

INTRODUCTION TO కొలస్సీ

 

కొలస్సీయులకు వ్రాసిన పత్రిక ఉపోద్ఘాతము

డా.|| గ్రాంట్ సి. రిచీసన్

(తెలుగు అనువాదము : డేవిడ్ నల్లపు)

 

I. కొలస్సీ సంఘము యొక్క మూలము

A కొలస్సీ సంఘము పౌలును ఎప్పుడూ చూడలేదని కొలస్సీ 2:1 సూచిస్తుంది (1 :4, 7, 8).

B. కొలొస్సయులకు బైబిల్ చారిత్రక నేపథ్యం అపో.కా. 19:10, 26 లో చూడవచ్చు.

C. పాల్ తన రెండు మిషనరీ పర్యటనలలో కొలస్సీ పట్టణమును దర్శించలేకపోయాడు(అపో.కా 16:6; 19:1).

D. పౌలు వారికి బోధించడానికి ఎపఫ్రాను పంపాడు (కొలస్సీ 1 7).

E. పాల్ కొలస్సీలో ఉన్న లైకస్ లోయప్రాంత సంఘములకు సువార్త ప్రకటించాడు. లవదోకయా మరియు హియెరోపోలి కూడా అక్కడే ఉన్నాయి.

F. కొలస్సీ సంఘము ప్రధానంగా అన్యజనులనుండి రక్షింపబడినవారిది (1:21, 27; 2:11).

II. కొలస్సీ పట్టణము

A. ఈ రోజు టర్కీ ఉన్న లైకస్ లోయలో ఈ నగరం ఉంది.

B. పర్వతాలు ఈ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టాయి. ఇది ఎఫెసు నుండి పశ్చిమాన 100 మైళ్ళ లోతట్టు ప్రాంతము.

C. ప్రధాన రహదారిలో మార్పుల కారణంగా లవదొకయా మరియు హియెరోపోలి దీనిని ప్రాముఖ్యతతో కప్పివేసింది. ఫలితంగా, ట్రాఫిక్ మరియు వాణిజ్యం దాని ప్రత్యర్థి నగరాలకు వెళ్ళాయి.

D. కొలస్సీ ప్రజలు ఎక్కువగా ఫ్రిగియన్లు మరియు గ్రీకు వలసవాదులు.

E. దేశంలోని ఆ విభాగంలో యూదులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆంటియోకస్ ది గ్రేట్ (క్రీ.పూ. 223-187) మెసొపొటేమియా మరియు బాబిలోన్ నుండి యూదుల 2 వేల కుటుంబాలను ఫ్రిగియా మరియు లిడియాకు మార్పిడి చేసింది. ఈ సమయంలో చాలా మంది ఈ ప్రాంతంలో నివసించారు.

కొలస్సీ ఆసియాలోని ఫ్రిగియా రాష్ట్రము లేదా రోమన్ రాష్ట్రములో ఉంది.

F. ఈ ప్రాంతము అనేక భూకంపాలకు గురియైనది

III. సంధర్భము

లైకస్ లోయలో పౌలు లేనప్పుడు, కొలస్సీ సంఘములో ఒక కృత్రిమ లోపం ఏర్పడింది. ఈ మతవిశ్వాసం యొక్క చొరబాట్లను నివేదించడానికి ఎఫఫ్రా రోమాకు వెళ్ళాడు (1:7, 8). జుడాయిజం మరియు ప్రారంభ జ్ఞానవాదం (ఏదైనా పదార్థం పాపాత్మకమైనదని నమ్మకం) మతవిశ్వాశాలకలయిక సమస్యగా మారింది. ఈ లోపాలు రెండు ఆచరణాత్మక సమస్యలకు దారితీశాయి

సన్యాసం (2:21-23) – ప్రపంచం నుండి పారిపోవడం

లైసెన్స్ (3:5-17) – ప్రపంచానికి భిన్నత్వం

IV. ఉద్దేశ్యాలు

A. క్రీస్తును ప్రఖ్యాతి గాంచడానికి (1:18; 2 9). ఇది సమస్యకు దేవుని యొక్క సమాధానం. యేసు దేవుని నుండి వచ్చిన దేవదూత కాదు; అతను నిజమైన శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు (1 :16-17). ఆ శరీరంలో భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణత్వం అంతా నివసించింది. దేవదూతలు ఆయనకు లోబడి ఉంటారు. క్రీస్తు కంటే దేవుడు మరియు మనిషి మధ్య మరో వేరే మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదు (1 :19-20).

B. సాంప్రదాయం, న్యాయవాదం, అనుభూతివాదం. మరియు సన్యాసం (2 :8-23) యొక్క తప్పుడు తత్వాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించడానికి.

V. ములాంశము

క్రీస్తు సార్వత్రిక సంఘ అధిపతి (1:18)

VI. మూలవచనము

1:18 సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు; ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము, ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆదిసంభూతుడాయెను.

VII . మూలపదము

‘అన్నీ’ – 32 సార్లు

VIII. కాలము

       రోమా లో క్రీ.శ. 61 కాలములో

IX. సంక్షేపము

ప్రాథమిక ప్రకటనలు (1:1-2).

క్రీస్తు యొక్క ప్రఖ్యాతి (1:3-2 3).

లోపానికి వ్యతిరేకంగా వివాదం (2:4-3 4).

ఆచరణాత్మక ఉపదేశాలు (3:5-4 6)

E. వ్యక్తిగత సందేశాలు (4:7-17)

X. ఇతర విషయాలు

A. ఈ పుస్తకాన్ని తుకికు, 4:7-9 చేత కొలస్సీకి తీసుకువెళ్లారు (ఎఫెసీయులను 4 7 పోల్చండి).

B. ఎఫెసీయులు, కొలొస్సయులు మరియు ఫిలేమోను ఒకే సమయంలో వ్రాయబడినవి

C. కొలొస్సీ పత్రిక ఎఫెసీ పత్రికకు సమరుపముగా ఉంటుంది

కొలొస్సయులలో, 95 వచనాలు 78 ఎఫెసీయులతో పోలికను కలిగి ఉన్నాయి.

ఎఫెసీయులకు ప్రాధాన్యత గల అంశము – క్రీస్తు శరీరం; కొలొస్సయుల ప్రాముఖ్యత గల అంశము- క్రీస్తు, శరీరమునకు శిరస్సు.

D. కొలస్సీ పత్రికను పౌలు రోమా చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు రాశారు (1:1; 4:10, 18).

E. కొలస్సీ పత్రిక స్థాన సత్యాన్ని (దేవుని దృష్టిలో నమ్మినవారి స్థితిగతులు) పదేపదే నొక్కి చెప్పడం ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. (1:24-29; 2:9; 2:20-3 4)

F. పత్రిక క్రీస్తు కేంద్రీకృతమై ఉంది.

Share