Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా? అతడు ప్రార్థనచేయవలెను; ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీర్తనలు పాడవలెను.

 

ఒక వ్యక్తి నిర్భంధములో ఉన్నప్పుడు చేయురానిచర్యల నుండి చేయవలసిన రెండు క్రియలను యాకోబు ప్రస్తావిస్తున్నాడు : ప్రార్థన మరియు స్తుతి. ఇవి క్రైస్తవ జీవితంలో నిర్లక్ష్యం చేయబడిన రెండు ప్రాంతాలు (5:13-18).

మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా?

 “శ్రమ” అనే పదం కష్టాలను అనుభవించడాన్ని సూచిస్తుంది. యాకోబు ఇప్పుడు తన వ్యాఖ్యలను కష్టాలు, దురదృష్టం మరియు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నవారికి ప్రసంగించాడు. అతని పాఠకులలో చాలామంది అపో.కా. 8 : 1-4 లో హింసకు గురై పాలస్తీనా నుండి పారిపోయి రోమన్ సామ్రాజ్యం (1:1) అంతటా చెదరగొట్టబడ్డారు. ఈ వచనము నుండి క్రిందకు స్వస్థత శారేరాక స్వస్థత కాదు కానీ మనుషులవలన కలిగిన గాయముల వలన స్వస్థత.

నా సువార్త ప్రకారము, దావీదు సంతానములో పుట్టి మృతులలోనుండి లేచిన యేసుక్రీస్తును జ్ఞాపకముచేసికొనుము. నేను నేరస్థుడనై యున్నట్టు ఆ సువార్తవిషయమై సంకెళ్లతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను, అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి యుండలేదు. (2తిమో 2:8,9)

అయితే నీవు అన్నివిషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమపడుము, సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము. (2తిమో 4:5)

అతడు ప్రార్థనచేయవలెను

క్రొత్త నిబంధన ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన కోసం “ప్రార్థన” అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. కష్టాలకు విరుగుడు ప్రార్థన. ఒక క్రైస్తవుడు కష్టాలను భరించినప్పుడు, అతడు తీవ్రమైన ప్రార్థనకు పాల్పడాలి. మనం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలని గ్రీకు భాష లో ప్రయోగించిన పదము సూచిస్తుంది. 

ఆత్మవలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపననుచేయుచు, ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడి. (ఎఫెస్సీ 6:18)

నియమము:

ప్రార్థన అనేది ప్రతికూల సమయాల్లో విశ్వాసి యొక్క గొప్ప ఆయుధం.

అన్వయము:

శ్రమ కలిగిన సమయంలో ప్రార్థన కంటే మరేమీ ముఖ్యమైనది కాదు. మనం వ్యక్తిగతముగా ప్రార్థన చేయాలి మరియు ఇతరులతో కలసి ప్రార్థన చేయాలి. మనము ప్రార్థన చేయకపోతే, మనము గొణుగుతాము, కోపంగా ఉంటాము మరియు ప్రతిదాని గురించి ఫిర్యాదు చేస్తాము. ప్రార్థనలో బాధ నుండి ఉపశమనం పొందుతాము. తాను అనుభవించిన శారీరక సమస్య గురించి పౌలు మూడుసార్లు ప్రార్థించాడు.

నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషముగా ఉన్నందున నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తము నాకు శరీరములో ఒకముల్లు, నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తము, నన్ను నలగగొట్టుటకు సాతానుయొక్క దూతగా ఉంచబడెను. అది నాయొద్దనుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభువును వేడుకొంటిని. అందుకు–నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును. నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించుచున్నాను. (2కొరిం 12:7-10)

దేవుని ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రార్థన కోసం సమయాలు బాధలు. ఒత్తిడి సమయాల్లో మనం కలత చెందవచ్చు, కలవరపడవచ్చు, అసంతృప్తి చెందవచ్చు, రెచ్చగొట్టవచ్చు, చిరాకుపడవచ్చు లేదా ఆగ్రహం చెందవచ్చు లేదా ప్రార్థన ద్వారా మన ఉద్రిక్తతలను దేవుని చేతుల్లో పెట్టవచ్చు. “అవును” లేదా “లేదు” అనే సమాధానం వచ్చేవరకు మనము ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి. మనకు వెంటనే సమాధానం రాకపోవచ్చు. దేవుడు తన సమయములో సమాధానం ఇస్తాడు. “ప్రార్థనలో నిరుత్సాహపడకండి. దానిని కొనసాగించండి. ”ప్రతికూల సమయాల్లో ప్రార్థన విశ్వాసి యొక్క గొప్ప ఆయుధం.

దేనినిగూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. (ఫిలిప్పీ 4:6,7)

ప్రార్థన మనలను బయటి ఒత్తిడి లొంగదీసుకోకుండా కాపాడుతుంది.

సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదునన్న నమ్మకము నాకు లేనియెడల నేనేమవుదును?యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుముధైర్యము తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరముగా నుంచుకొనుము; యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము. (కీర్తనలు 27:23,24)

Share