Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

సహోదరులారా, మీరు తీర్పు పొందకుండు నిమిత్తము ఒకనిమీదనొకడు సణగకుడి; ఇదిగో న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు.

 

ఇదిగో

 “ఇదిగో” అనే పదం మనం కష్టతరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ప్రజల పట్ల సహనానికి కావలసిన శ్రద్ధ కొరకు విజ్ఞప్తి. అసహనం ఇతరులను ఆత్మాశ్రయంగా మరియు కఠినంగా తీర్పు చెప్పే ధోరణిని కలిగి ఉంటుంది.

న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు.

న్యాయస్థానములో ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న న్యాయాధిపతిగా యాకోబు యేసును చూపుతున్నాడు. క్రీస్తు తీర్పు సింహాసనమును ప్రారంభించడానికి యేసు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ సంఘటన సంఘము ఎత్తబదిన తర్వాత వెంటనే ప్రారంభమవుతుంది.

మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడ ముట్టించితిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని.౹ ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీట ముంచబడియున్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతియైన ప్రభువు అది నాకును, నాకు మాత్రమే కాకుండ తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికందరికిని అనుగ్రహించును. (2తిమో 4:7,8)

 “నిలిచియున్నాడు” అనే పదాలు క్రీస్తు తిరిగి రావడానికి మరొక ప్రకటన. యేసు ఆగమనమునకు సామీప్యత ఉంది. “ఆయన శీఘ్ర రాకడను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మీరు చిన్న వైఖరులకు ఎందుకు బలైపోతారు? మిమ్మల్ని బాధించే వ్యక్తితో మీ వ్యత్యాసం కంటే శాశ్వతమైన విలువల గురించి ఆలోచించండి. ”

నియమము: 

క్రీస్తు తీర్పు సింహాసనములో యేసు ఆగ్రహంతో కూడిన ఆత్మను తీర్పు తీర్చును

అన్వయము”

తోటి క్రైస్తవులపై పగ పెంచుకోవడం క్రీస్తు తీర్పు సింహాసనము వద్ద మదింపుకు మనలను గురిచేస్తుంది. తోటి క్రైస్తవుల పట్ల సహనం చూపే విశ్వాసి క్రీస్తు తీర్పు సింహాసనమునకు ఉద్దేశించిన వ్యక్తి. ఇతరులను ఉత్తమంగా అంచనా వేయగలవాడు యేసు. ఆయన ప్రజలపై సర్వజ్ఞుడైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నాడు; మనకు వాటిపై పరిమిత దృక్పథం ఉంది. ఆయన ఉద్దేశాలను నిర్ధారించగలడు; మనము ఉద్దేశాలను నిర్ధారించలేము. మన కుటుంబ సభ్యులు లేదా తోటి క్రైస్తవులపై మన చిరాకు పడినప్పుడు, మనం యేసు తీర్పుకు గురియవుతాము. ఇది మన తీర్పు లేదా యేసు తీర్పు – ఒకటి లేదా మరొకటి, అది ఏది అవుతుంది?

ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్లు, కఱ్ఱ, గడ్డి, కొయ్య కాలు మొదలైనవాటితో కట్టినయెడల, వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలు పరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును.౹ పునాదిమీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము పుచ్చు కొనును. ఒకని పని కాల్చివేయబడినయెడల వానికి నష్టము కలుగును; అతడు తనమట్టుకు రక్షింపబడును గాని అగ్నిలోనుండి తప్పించుకొన్నట్టు రక్షింపబడును. (1కొరిం 3:12-15)

శాశ్వతమైన దృక్పథంతో ఉన్న వ్యక్తులు వ్యక్తిగత శత్రుత్వాలను వారి ఆధ్యాత్మికతను మసకబారడానికి అనుమతించరు. సంఘమును తిరిగి పరమునకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా వాకిట వద్ద యేసు తన చేతులతో సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వారు చూస్తారు. ఆ సమయంలో యేసు ప్రతిదీ సరిగ్గా అమర్చుతాడు.

కాబట్టి సమయము రాకమునుపు, అనగా ప్రభువు వచ్చు వరకు, దేనిని గూర్చియు తీర్పు తీర్చకుడి. ఆయన అంధ కారమందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునప్పుడు, ప్రతి వానికిని తగిన మెప్పు దేవునివలన కలుగును. (1కొరిం 4:5)

Share