Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీరు భూమి మీద సుఖముగా జీవించి భోగాసక్తులై వధదినమునందు మీ హృదయములను పోషించుకొంటిరి.

 

ఈ దృశ్యం ఇప్పుడు పంట పొలాలలో పనిచేసే వేతనాల నుండి సంపన్న భూస్వాముల సామాజిక జీవితానికి మారుతుంది. ఈ వ్యాపార వ్యక్తులు విలాసవంతమైన మరియు స్వీయ-ఆనందంపొందే జీవితాలను గడుపుతారు. 

మీరు భూమి మీద సుఖముగా జీవించి భోగాసక్తులై

1) సుఖముగా మరియు 2) భోగాసక్తులై అను రెండు పదాలు నాలుగవ వచనములోని భూస్వాముల ఉద్దేశాలను వివరిస్తాయి. “సుఖము” అనగా సుఖమును ఆశించుట. పంట కార్మికులకు తగిన వేతనం ఇవ్వడానికి బదులు, ఈ భూస్వాములు తమకు తాముగా డబ్బు ఖర్చు చేశారు. ఇతరుల ధనముతో దుబారా చేసే పాపం ఇది. ఈ వ్యక్తులు వారి ఖర్చు అలవాట్లలో తక్కువ క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటారు. వారు తమ డబ్బును తమ ఉద్యోగులకు చెల్లించడం కంటే ఉన్నత జీవన శైలి కోసం తమ డబ్బును ఖర్చు చేస్తారు. వారు తమను తాము మునిగిపోయేలా జీవిస్తారు.

 “లగ్జరీ” అనే పదానికి మృదువైన జీవితాన్ని గడపడం అని అర్ధం. విపరీతమైన మరియు అవాంఛనీయ జీవన విధానం అనే భావన. క్రొత్త నిబంధన ఈ పదాన్ని ఇక్కడ మరియు 1 తిమోతి 5:6 లో మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఆలోచన పట్టణాన్ని ఎరుపు రంగులో చిత్రీకరించడం మరియు చిత్రించడం. తృప్తి చెందని కోరికను తీర్చడం అనేది కల్తీ లేని దురాశ. ఆధ్యాత్మికతకు ఇతరుల అవసరాలకు స్వీయ నిరాకరణ అవసరం. 

వారి ఆనందం మరియు విలాసాలు వారి కార్మికుల ఖర్చుతో ఉన్నాయి. వారు నిత్యత్వం లేదన్నవిధంగా జీవిస్తారు; వారు ప్రస్తుత సమయం కోసం మాత్రమే జీవిస్తారు. సుఖముగా జీవించుట భోగాసక్తి వారికి ఆనందాన్ని ఇస్తుందని వారు భావిస్తారు.

వధదినమునందు మీ హృదయములను పోషించుకొంటిరి.

వధకొరకు కొవ్వు జంతువులు యూదులకు ఒక సాధారణ చిత్రం. బలిగా అర్పించబడు జంతువులు బలి కోసం సిద్ధం చేయబడినట్లు, సముపార్జన కోసం మాత్రమే జీవించు అత్యాశగల హృదయం దేవుని ఉగ్రత దినముకు సిద్ధమవుతుంది. స్వీయ-సముపార్జన అనేది దేవుని శీఘ్ర న్యాయం యొక్క అంశం. సుఖము ఒక విషయం కాని స్వీయ-సముపార్జన మరొకటి. స్వయం ప్రతిపత్తి గలవారు నిత్యత్వం కోసం కాదు, ప్రస్తుత సమయం కోసం జీవిస్తారు.

వధ కోసం క్రొవ్విన ఒక ఆవు చివరికి అది వధించబడుతుందని విషయాన్ని విస్మరిస్తుంది తన తనివితీరా మెతను మేస్తుంది. అత్యాశగల ప్రజలు చంపబడడానికి కొవ్వుగా ఉన్న జంతువులాంటివారని తెలియక సంపదతో తమను తాము కొవ్వు చేసుకుంటారు.

నియమము:

స్వయంసముపార్జన కొరకు జీవించే వారు శాశ్వతమైన విలువలపై తమ దృక్పథాన్ని కోల్పోతారు.

అన్వయము:

మనం స్వయంసముపార్జన జీవితాన్ని గడపాలని ఎంచుకుంటే, శాశ్వతమైన విలువలపై మన దృక్పథాన్ని కోల్పోతాము. మనలో కొందరు చాలా సుఖముకొరకైనా ఆరాటము కలిగిఉంటారు, మనం అరుదుగా నిత్యత్వం గురించి ఆలోచిస్తాము.

నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండ్లు కట్టించు కొంటిని, ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొంటిని. నాకొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన ఫలవృక్షములను నాటించితిని. వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు త్రవ్వించు కొంటిని. పనివారిని పని కత్తెలను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎక్కువగా పసుల మందలును గొఱ్ఱె మేకల మందలును బహు విస్తారముగా సంపాదించుకొంటిని. నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆయా దేశములలో దొరుకు సంపత్తును కూర్చుకొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండ్రను మనుష్యులిచ్ఛయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచు కొంటిని. నాకు ముందు యెరూషలేమునందున్న వారందరి కంటెను నేను ఘనుడనై అభివృద్ధి నొందితిని; నా జ్ఞానము నన్ను విడిచి పోలేదు. నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్యంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటినిబట్టి సంతో షింపగా సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. ఇదే నా పనులన్నిటి వలన నాకు దొరికిన భాగ్యము. అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నియు, వాటికొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నియు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను, సూర్యుని క్రింద లాభకరమైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను. (ప్రసంగీ 2:4-11)

డబ్బుపై ప్రేమ మరియు స్వీయ-ఆనందం ఒక సమిష్టిగా పనిచేస్తాయి. మన ఆస్తుల ప్రయోజనాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మన ఆస్తులను ఆస్వాదించవచ్చు.

అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలిసికొనుము. ఏలాగనగా మనుష్యులు స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షులు బింకములాడువారు అహం కారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేనివారు అపవిత్రులు అనురాగరహితులు అతిద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జనద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెక్కువగా ప్రేమించువారు, పైకి భక్తిగల వారివలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించనివారునై యుందురు. ఇట్టివారికి విముఖుడవై యుండుము. (2తిమో 3:1-5)

Share