Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీ బంగారమును మీ వెండియు తుప్పుపెట్టినవి; వాటి తుప్పు మీమీద సాక్ష్యముగా ఉండి అగ్నివలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంత్యదినములయందు ధనము కూర్చు కొంటిరి.

 

యాకోబు దేవుని మహిమాకొరకు గాక తన స్వప్రయోజనాలకు తన సంపదను వాడుకొను విశ్వసికి ఇచ్చు హెచ్చరికలను గూర్చి 4:13 నుండి చెబుతున్నాడు.

ఈవచనములో యాకోబు ధనము యొక్క రెండవ మూడవ వర్గము గూర్చి చర్చించుచున్నాడు.  (బట్టలు, బంగారము, వెండి)

మీ బంగారమును మీ వెండియు తుప్పుపెట్టినవి

బంగారం లేదా వెండి రెండూ తుప్పు పట్టలేవు కాని అవి క్షీణిస్తాయి. లోహాలు నెమ్మదిగా ఆక్సీకరణ ఫలితంగా తుప్పు ఉంటుంది. మన రోజులో స్వచ్ఛమైన బంగారం యొక్క ఆక్సీకరణ ఆ బంగారాన్ని గణనీయంగా క్షీణింపజేయదు కాని మొదటి శతాబ్దపు బంగారం చాలావరకు స్వచ్ఛమైనది కాదు. రూపకంగా, బంగారం, వెండి నాశనమవుతాయనే ఆలోచన ఉంది. 

లోహాలలో ఎలాగో దురాశలో ఈ ప్రక్రియ ఒకటే. తుప్పు లోహం యొక్క విలువను నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి, కూర్చుకొనే సంపద దేవుని ఉద్దేశ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. బంగారం మరియు వెండి రెండూ దేవుని ఆర్థిక వ్యవస్థలో క్షీణిస్తాయి. 

వాటి తుప్పు మీమీద సాక్ష్యముగా ఉండి

సంపద యొక్క తాత్కాలిక, సాధన విలువ వారి అంతిమ విలువలను డబ్బును నిల్వ చేసే వ్యక్తులపై సాక్ష్యమిస్తుంది. తాత్కాలిక విలువలపై పనిచేసే ఆత్మ తుప్పు స్థితిలో ఉన్న ఆత్మ. క్రీస్తు న్యాయ పీఠములో సంపదను జీవితానికి అంతిమ  విలువగా ఉపయోగించే విశ్వాసికి వ్యతిరేక సాక్ష్యంగా దేవుడు, ఆత్మ యొక్క ఈ క్షీణించిన స్థితిని ఉపయోగిస్తాడు.

ఆత్మ మొద్దుబారిన ఈ సాక్ష్యం విశ్వాసిని దైవిక క్రమశిక్షణలో ఉంచుతుంది. దేవునితో సహవాసము నుండి బయటపడినందుకు మన ఆత్మలను దోషులుగా నిర్ధారించడానికి దేవుడు ఈ సాక్ష్యాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. మన ఆత్మను క్షీణింపజేసిన దానితోనే దేవుడు మనల్ని క్రమశిక్షణ చేస్తాడు. ‘దేవుని న్యాయం యొక్క మిల్లులు నెమ్మదిగా రుబ్బుతాయి, కానీ అవి చాలా చక్కగా రుబ్బుతాయి.’ క్రీస్తు తీర్పు సీటు వద్ద.

నియమము:

తాత్కాలిక విషయాలను నిల్వ చేయడం అవివేకమే ఎందుకంటే అవి గతించిపోతాయి; వాటి విలువకు కాలపరిమితి ఉంది.

అన్వయము: 

సమయం మరియు శాశ్వతత్వం లో మనలను సంతృప్తి పరచడంలో సంపద యొక్క వైఫల్యం మనం గొప్ప ఆస్తులను సంపాదించుకుంటే మనం సంతోషంగా ఉంటాం అనే వైఖరికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం. మన సంపద అంతర్గత విలువగా నశిస్తుందనే దానికి ఇది సాక్ష్యం. మనిషి యొక్క ఆత్మలో ఉన్నది అతన్ని ధనవంతుడిని చేస్తుంది, అతను బ్యాంకులో ఉన్నది కాదు. అతను ఉన్నదాని ప్రకారం కాకుండా ధనవంతుడు.

ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవులు ఒక తాత్కాలిక విలువ వ్యవస్థలో మరియు శాశ్వతమైన విలువ వ్యవస్థలో ఒకేసారి నడవలేరు. మనం ఊహించగలిగే అందమైన బంగారు, వెండి వస్తువులన్నీ మన వద్ద ఉంటే కాని మనం ప్రభువులో ఎదగకపోతే, ఈ విషయాలను దృక్పథంలో ఉంచే సామర్థ్యం మనకు లేదు. ఇది దేవుని దృష్టిలో ఉన్నది కాదు, కానీ మీ ఆత్మలో ఉన్నది. భౌతిక విషయాలు తాత్కాలికమైనవి; ఆధ్యాత్మిక విషయాలు శాశ్వతమైనవి.

ఐశ్వర్యము పొంద ప్రయాసపడకుము నీకు అట్టి అభిప్రాయము కలిగినను దాని విడిచిపెట్టుము. నీవు దానిమీద దృష్టి నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశ్చయముగా అది రెక్కలు ధరించి యెగిరిపోవును. పక్షిరాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునట్లు అది ఎగిరిపోవును(సామెతలు 23:4,5)

వెండి లేదా బంగారం లేదా స్టాక్ మార్కెట్ వంటి భౌతిక వస్తువులతో మన సమస్యలను పరిష్కరించలేము. స్త్రీలను పొందడం, విజయం, మందులు లేదా సంపద మన ఆత్మను విస్తరించలేవు. ఆత్మ యొక్క అభివృద్ధి ఏదైనా భూసంబంధమైన వస్తువుపై మించిపోయే విలువగా పనిచేయాలి. సెక్స్, డబ్బు లేదా శక్తితో మన అంతిమ అవసరాలను తీర్చలేము. క్రీస్తు న్యాయ పీఠములో వస్తువులను సంపాదించడం మనకు సహాయం చేయదు.

Share