Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచ్చెడి ఉపద్రవములనుగూర్చి ప్రలాపించి యేడువుడి.

 

ఐదవ అధ్యాయంలోని మొదటి ఆరు వచనాలలో ధనవంతులకు హెచ్చరికలు. యాకోబు సంపదను ఖండించలేదు, కానీ సంపదను దుర్వినియోగమును ఖండించాడు. తమ సంపదను స్వీయ-ఆనందం మరియు నిల్వ చేయడం మరియు చట్టవిరుద్ధమైన మరియు క్రూరమైన మార్గాల ద్వారా సంపాదించే వ్యక్తులు అతని లక్ష్యం.

ఇదిగో

యాకోబు ఐదవ అధ్యాయం యొక్క స్వయం సమృద్ధిగల వ్యాపారవేత్తలపై దాడి చేస్తూనే ఉన్నాడు. అతను వారి తక్షణ శ్రద్ధను అడుగుతున్నాడు.

ధనవంతులారా

యాకోబు ఇక్కడ ప్రస్తావించిన ధనవంతులు తమ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవారు మరియు వారి సంపదను శాశ్వతమైన ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించని వారు. ఇది ఉపయోగం కాదు, ఇక్కడ సంపద దుర్వినియోగం. ధనికులలో వారు దేవునిపై ఆధారపడకపోయినా, తమపైనే ఆధారపడే అవకాశం ఉంది. 

భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు; ఇక్కడ చిమ్మెటయు, తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలెదరు. పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి; అచ్చట చిమ్మెటయైనను, తుప్పై నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు. నీ ధనమెక్కడ నుండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును. (మత్తయి 6:19-21)

ప్రలాపించి యేడువుడి.

ధనవంతులపై నమ్మకం ఉంచే వ్యక్తులకు స్థిరత్వం లేదా భద్రత లేదు. వారు ఏ పరిస్థితులలోనైనా తమ సంపదను కోల్పోవచ్చు. అందుకే సంపద భద్రతకు ప్రమాదకరమైన ఆధారం. ధనవంతులు తమ సంపదను కోల్పోయినప్పుడు, వారు తమ వ్యవహారాల గురించి విలపిస్తారు 

 “యేడువుడి” ప్రలాపము దాటి ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తుంది. గట్టిగా అరిచడం అనే భావన. ఈ ధనవంతులు దేవుని క్రమశిక్షణలో ఉన్నందున వారు దేవుని కృపపై ఆధారపడరు, కానీ వారి వ్యాపారం కోసం వారి స్వంత బలం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. డబ్బును జీవిత లక్ష్యం వలె అభినందించడానికి వారి ఆత్మ సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల వారు సంపదను ఆస్వాదించడాన్ని తటస్తం చేస్తారు.

నీవు దానిమీద దృష్టి నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును; నిశ్చయముగా అది రెక్కలు ధరించి యెగిరిపోవును. పక్షిరాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునట్లు అది ఎగిరిపోవును. (సామెతలు 23:5)

నియమము: 

ధనవంతులు కావడం తప్పు కాదు కాని అది ప్రమాదకరమైనది.

అన్వయము:

ధనము ఒక ఆశీర్వాదం లేదా శాపం కావచ్చు. ఇది సంపద మన పరమ లక్ష్యమా కాదా దేవుని మహిమ లక్ష్యముగా ఉన్నదా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిణతి చెందిన విశ్వాసి తన సంపదను వదులుగా పట్టుకోగలడు. సంపద నష్టం పరిపక్వ విశ్వాసి దేవుని మహిమ కోసం జీవించినప్పుడు అతని జీవితాన్ని పాడుచేయదు.

నా ప్రాణముతో – ప్రాణమా, అనేక సంవత్సరములకు, విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడియున్నది; సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పుకొందునను కొనెను. అయితే దేవుడు–వెఱ్ఱివాడా, యీ రాత్రి నీ ప్రాణము నడుగుచున్నారు; నీవు సిద్ధపరచినవి ఎవనివగునని అతనితో చెప్పెను. దేవునియెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూర్చుకొనువాడు ఆలాగుననే యుండునని చెప్పెను. (లూకా 12:19-21)

Share