Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే.

 

మీ జీవమేపాటిది?

 “ఏపాటిది” అనే పదానికి ఏ నాణ్యత గలది అని అర్థం. మీ జీవిత స్వభావం ఏమిటి? ఇక్కడ ఉన్న ఆలోచన ఏమిటంటే, మన జీవిత స్వభావం వాటి గురించి ఒక తాత్కాలిక కారకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మనము ఈ భూమిపై చాలా కాలం జీవించము.

మీరు కొంతసేపు కనబడి

దేవుని ఆచార్యమైన సహాయము మన ప్రణాళికల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. మనము చాలా సేపు అభిమానులతో కొద్దిసేపు సన్నివేశంలో కనిపిస్తాము, అప్పుడు మనము భూమి ముఖం నుండి అదృశ్యమవుతాము.

 అంతలో మాయమైపోవు

మనిషి యొక్క ప్రణాళికలు ఎప్పుడూ సంపూర్ణంగా ఉండవు. వ్యాపారం యొక్క ప్రణాళికలలో దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటాడు. అతను ఆ ప్రణాళికలలో వైరుధ్యాన్ని పరిచయం చేస్తాడు. ఏ వ్యాపారవేత్త తన భవిష్యత్తుకు హామీ ఇవ్వలేడు. స్టాక్ మార్కెట్ వైపు చూస్తే చాలు. మనం వేరే విధంగా ఆలోచిస్తే అది ఊహ.

మానవ జీవితమంతా తాత్కాలికమే. ఒకే తేడా ఏమిటంటే, ఆగే స్థలము మనకు తెలియదు.

మా ఆయుష్కాలము డెబ్బది సంవత్సరములు అధికబలమున్నయెడల ఎనుబది సంవత్సరములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది త్వరగా గతించును మేము ఎగిరిపోవుదుము. మాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము. (కీర్తనలు 90:10,12)

నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియున్నవి; గడ్డివలె నేను వాడియున్నాను. (కీర్తనలు 102:11)

జీవితం అనేది అగ్ని నుండి పొగ యొక్క నశ్వరమైన కోరిక. మన జీవితం చాలా తాత్కాలికమైతే, దేవుని చిత్తానికి శ్రద్ధ చూపకుండా మన జీవితాలను గడపడం అవివేకం.

నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచున్నవి; నిరీక్షణ లేక అవి క్షయమై పోవుచున్నవి. నా జీవము వట్టి ఊపిరియే అని జ్ఞాపకము చేసికొనుము. నా కన్ను ఇకను మేలు చూడదు. (యోబు 7:6,7)

స్త్రీ కనిన నరుడు కొద్ది దినములవాడై మిక్కిలి బాధనొందును.(యోబు 14:1)

ఆవిరి వంటివారే.

మన జీవితం పొగమంచు, పొగ ఆవిరి, వేడి ఆవిరి బాట వంటిది. ఒక ఆవిరి కొద్దిసేపు కనిపిస్తుంది మరియు తరువాత అదృశ్యమవుతుంది. మన జీవితం తాత్కాలికమే అనే ఆలోచన ఉంది. ఈ భూమిపై మన సమయం త్వరగా మన నుండి పారిపోతుంది. మన జీవితం తాత్కాలికమైనది, ఎందుకంటే మనకు సంభవించే చాలా ఆకస్మిక పరిస్థితులు ఉన్నాయి, వీటిపై మనకు తక్కువ నియంత్రణ లేదు. మనలో ఎవరూ భవిష్యత్తుకు హామీ ఇవ్వలేరు. మనకు వృద్ధాప్యం అవుతుందనే భరోసా లేదు.

నియమము:

~ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవులు భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు తయారుచేసేటప్పుడు దేవుని ఆశ్చర్యకరమైన సమ్మతి కోసం చూస్తారు.~

అన్వయము:

 మనము “నా పద్దతిలో చేయము” ఎందుకంటే దేవుడు సహాయమునకు బాధ్యత వహిస్తాడు. విశ్వం యొక్క సార్వభౌమ దేవుడు ప్రతి సంఘటనను మరియు ప్రతి పరిస్థితిని నియంత్రిస్తాడు. అతను మన జీవితంలోకి వచ్చే ప్రతిదానితో తాత్కాలికంగా అంగీకరిస్తాడు.

యెహోవాయందు నమ్మికయుంచి మేలుచేయుము

దేశమందు నివసించి సత్యము ననుసరించుము

యెహోవానుబట్టి సంతోషించుము

ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీర్చును. (కీర్తనలు 37:3,4)

భూమిపై ఉన్న విషయాల పథకంలో దేవుడు మనకు కొద్ది సమయాన్ని ఇస్తున్నాడని అర్థం చేసుకున్నాక, అప్పుడు మన జీవితాలను ప్రభువుకు అనుగుణంగా జీవించాలి. సమయము అంత తక్కువగా ఉంటే మన జీవితాలతో ఎందుకు సమయం వృధా చేయాలి? గొప్ప విలువ కలిగిన విషయాలపై మనం దృష్టి పెట్టాలి మరియు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. భగవంతుని మహిమపరచడం మరియు ఆయనను శాశ్వతంగా ఆస్వాదించడమే దేవుని నిజమైన ఉద్దేశ్యం.

 జీవితం పరిస్థితి నుండి స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. మనము ధనవంతులం కాని దయనీయంగా ఉండవచ్చు మరియు మనం పేదవాళ్ళమే కాని ఆశీర్వదించబదినవరము. జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం పరిస్థితిని మించిపోయింది. జైలులో ఉన్నప్పుడు పౌలు మరియు సీలలు పాడారు (అపొస్తలుల కార్యములు 16).

ఆర్థిక సంపదలో ఆకర్షణ ఉంది, కానీ అది ఎక్కువ కాలం ఆ స్థితిలో కొనసాగదు. అది అదృశ్యమవుతుంది. మన తరం వ్యక్తిగత సంపదపై గొప్ప విలువను ఇస్తుంది మరియు ప్రకాశిస్తుంది కాని వృద్ధాప్యంలో అది నీరసంగా మారుతుంది. “నా జీవితమంతా డబ్బు కూడబెట్టుకోవడం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?” విషయం – ఇక్కడ గొప్ప శ్రేయస్సు ఉంది, కాని అక్కడ ఒక పిసనారి ఉన్నాడు. తాత్కాలిక విలువలకు ఎక్కువ విలువ ఇవ్వడంలో గొప్ప మూర్ఖత్వం ఉంది.

Share