Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీరడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు.

 

మీరడిగినను

 “మీరడిగినను” అనే పదం ప్రార్థించే ఆలోచనను తెలియజేస్తుంది. సరైన ప్రార్థనలో గౌరవం యొక్క ఒక అంశం ఉంది. యేసు ఈ పదాన్ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించలేదు ఎందుకంటే తండ్రితో సమాన హోదాతో అడుగుతాడు. ఏదేమైనా, అనంతమైన వ్యక్తి నుండి ఏదో అడుగుతున్న పరిమిత జీవులుగా మనము తండ్రి వద్దకు వస్తాము.

వినియోగించుటకై

 “వినియోగించుటకై” అనే పదం వ్యర్థం అనే భావమును సూచిస్తుంది. కొంతమంది ఆనందం కోసం అధికంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. తప్పిపోయిన కుమారుడు తన ఆస్తితో ఇలా చేశాడు (లూకా15:13). మరోవైపు, పౌలు మరొక రకమైన ఖర్చు చేశాడు,

కాబట్టి నాకు కలిగినది యావత్తు మీ ఆత్మలకొరకు బహు సంతోషముగా వ్యయపరచెదను; నన్నును నేను వ్యయపరచుకొందును. నేను మిమ్మును ఎంత యెక్కువగా ప్రేమించుచున్నానో అంత తక్కువగా మీరు నన్ను ప్రేమింతురా? (2కొరిం 12:15)

దురుద్దేశముతో అడుగుదురు

 “దురుద్దేశముతో” అనే పదానికి అనుచితంగా, చెడుగా, తప్పుగా అని అర్థం. ఈ సందర్భంలో వ్యక్తిగత దురుద్దేశముతో చేసే ప్రార్థన సరైనది కాదు.

మీ భోగముల నిమిత్తము

“భోగములు” అనేది ఒకటవ వచనములో ఉన్న పదం. ఇది ఆనందం యొక్క తత్వశాస్త్రం హేడోనిజం యొక్క మూలం నుండి – ఏది మంచిదనిపిస్తే దానిని చేయండి.

మీకేమియు దొరకుటలేదు.

ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానం ఇవ్వడు ఎందుకంటే జవాబు పొందే ప్రార్థనకు షరతులు  ఉన్నాయి. ఈ షరతులలో కొన్నింటిని 1:5-7, చూడగలము.

మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్ర హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయువాడు. అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను; సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును. అట్టి మనుష్యుడు ద్విమనస్కుడై, తన సమస్త మార్గములయందు అస్థిరుడు గనుక ప్రభువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచు కొనరాదు. (యాకోబు 1:5-8)

నియమము:

మనం చట్టబద్ధంగా ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ప్రార్థనకు సమాధానం ఇస్తాడు.

అన్వయము:

చట్టబద్ధముగా అడగడం మరియు చట్టబద్ధం కాకుండా అడగడం ఉంది. దేవుడు కొన్ని షరతులపై ప్రార్థనను స్థాపించాడు కాని మనం దానిని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు. స్వార్ధమైన కోరికలు కోరుకునే ప్రార్థనను దేవుడు వినడు. ప్రార్థన యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, మనకు సార్వభౌమత్వాన్ని అందించే దేవుని చిత్తానికి గౌరవం ఇవ్వడం.

మనలో కొందరు ప్రార్థిస్తారు మరియు దేవుడు మన ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇవ్వడు. మనము , “దేవుడు నా ప్రార్థనలకు ఎందుకు సమాధానం ఇవ్వడు? ఆయన నా మాట వింటారా? పరలోకం నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది” అని అంటాము. సమస్య మనలోనే ఉంది.

ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మన మేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మన మెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగిన వని యెరుగుదుము (1యోహాను 5:14,15)

ప్రార్థనలో మన స్థానము, దురాశ, అధికారము మరియు ప్రతిష్టను పొందాలన్న ప్రేరణ ఉంటే, మేము తప్పుగా అడుగుతాము. ఈ రకమైన ప్రార్థన దేవునిని కించపరుస్తుంది. దేవుడు తన సంకల్పములచే ప్రేరేపించబడిన ప్రార్థనను గౌరవిస్తాడు.

కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును. (మత్తయి 6:33)

Share