Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

ఏలయనగా, మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచకార్యమును ఉండును.

 

ఈ వచనము మత్సరమును వివాదమును కలిగిన మానవ జ్ఞానం ద్వారా పనిచేసే ఫలితాన్ని తెలుపుతుంది.

ఏలయనగా, మత్సరమును

యాకోబు మళ్ళీ “మత్సరమును వివాదమును” ఆలోచనలను తెలుపుతున్నాడు (3:14). ఈ పాపములు “గందరగోళం” మరియు అహంకారం యొక్క మూలం. అసూయ అనేది స్వార్థపూరిత ప్రేరిత పాపం.

ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచ్చినప్పుడు మీరు నాకిష్టులుగా ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిష్టు డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు క్రోధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉప్పొంగుటలును అల్లరులునుఉండు నేమో అనియు (2కొరిం 12:20)

వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో

స్వీయ-కోరిక అనేది వర్గీకరణచేయు పాపం, ప్రజలను విభజించే పాపం. ఇది శత్రుత్వం యొక్క ఆత్మ.

అక్కడ అల్లరియు

 “అల్లరి” అనే పదానికి అస్థిరత అని అర్థం. దీని అర్థం రుగ్మత, గందరగోళం, భంగం, తిరుగుబాటు . మత్సరమును వివాదము అసమానత మరియు తిరుగుబాటును సృష్టిస్తాయి. ఈ ప్రజలు అధికారాన్ని బహిరంగంగా ధిక్కరించడానికి పైకి లేస్తారు. వారు సంఘములో అధికారాన్ని హింసాత్మకంగా వ్యతిరేకిస్తారు. ఈ రుగ్మత మత్సరమును వివాదము యొక్క మనిషి-కేంద్రీకృత విలువల నుండి వచ్చింది.

మీరు యుద్ధములనుగూర్చియు కలహములనుగూర్చియు వినినప్పుడు జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెప్పెను. (లూకా 21:9)

మనము ఈ గలిబిలినిగూర్చి చెప్పదగిన కారణమేమియు లేనందున, నేడు జరిగిన అల్లరినిగూర్చి మనలను విచారణలోనికి తెత్తురేమో అని భయమవుచున్నది. ఇట్లు గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెప్పజాలమని వారితో అనెను. (అపో.కా. 19:40)

దేవాలయములోనేమి, సమాజమందిరములలోనేమి, పట్టణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తర్కించుట యైనను, జనులను గుమికూర్చుటయైనను వారు చూడలేదు. (అపో.కా.24:12)

ప్రతి నీచకార్యమును ఉండును.

ఇక్కడ “నీచకార్యమును” అనే పదం ప్రతి గాలి ద్వారా ఎగిరిన స్వల్ప, అల్పమైన ఆలోచనలను సూచిస్తుంది. నైతికముగా చెడు కాదు, ఆచరణాత్మకముగా  పనికిరానిది అను భావన.

 “ప్రతి కార్యము” అనే పదం ఏదో ఒక పనిని సూచిస్తుంది – ఒక విషయం, సంఘటన.

నియమము:

మతపరమైన ఉత్సాహవంతుడిగా ఉండి, ఇబ్బంది పెట్టేవాడు మరియు దేనికి పనికిరానివాడుగా ఉండుటకు అవకాశం ఉంది.

అన్వయము:

శిబిరంలో అసూయ మరియు స్వీయ-కోరిక ఉన్నప్పుడు గందరగోళ క్రైస్తవ్యము ఉంటుంది, కాని బైబిల్ జ్ఞానం మనకు ప్రేమ, శాంతి మరియు ఆనందాన్ని తెస్తుంది. అసూయ మరియు స్వీయ-అన్వేషణ అనేది ఆత్మలో లోపల ఉంచబడిన దయ (సాత్వీకము) యొక్క ధ్రువ వ్యతిరేకతలు.

అసూయ స్వీయ-కోరికను ప్రేరేపిస్తుంది. సత్యాన్ని వక్రీకరించడం ద్వారా కలహము సంర్ధించుకుంటుంది. ఇది దుర్మార్గం, గందరగోళం మరియు వివాదాలలో నివసిస్తుంది. ఇది సంఘర్షణగల, విరిగిన సంబంధాలకు హాని కలిగిస్తుంది.

జ్ఞానం యొక్క దేవుని మూల్యాంకనం మనిషి యొక్క ప్రవర్తనా ప్రమాణాలకు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మనం మనిషి ప్రమాణాల ప్రకారం తీర్పు ఇస్తే, మనం బాగుగా కనిపించవచ్చు. దేవుని ప్రమాణాల ప్రకారం మనం మనల్ని మనం తీర్పు చేసుకుంటే, మన నిజాస్తితి తెలుస్తుంది. జీవితములో  దేవుని నిబంధనలు అనుసరించుటవలన క్రైస్తవులలో స్వీయ-అన్వేషణ మరియు శత్రుత్వాన్ని తగ్గిస్తాయి.

సంఘములు సంఘర్షణలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, వారు మానవ జ్ఞానం మీద పనిచేస్తారని అందరికీ వెల్లడిస్తారు. తమను తాము మొదటి స్థానంలో ఉంచే వ్యక్తుల సమ్మేళనం అవుతుంది. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న తోటి క్రైస్తవులకు తీవ్ర గందరగోళాన్ని కలిగిస్తారు. వారు తమ సంఘము యొక్క సాక్ష్యాలను నాశనం చేస్తే వారు తక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తారు. యేసుక్రీస్తునుండి వచ్చు సాక్ష్యము కన్నా వారు సరైనవారుగా సమాజము గుర్తించాలని తాపత్రయపడుతారు. వారి సంఘము విడిపోయిన తరువాత, వారు మిషనరీలను మద్దతు లేకుండా ఒక విదేశీ మైదానంలో మగ్గునట్లు చేస్తారు.

ఆలాగే పరిశుద్ధుల సంఘములన్నిటిలో దేవుడు సమాధానమునకే కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాడు.(1 కొరిం 14:33)

Share