Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

దీనితో తండ్రియైన ప్రభువును స్తుతింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుట్టిన మనుష్యులను శపింతుము.

 

దీనితో తండ్రియైన ప్రభువును స్తుతింతుము

మేము మా నాలుకతో తండ్రిని స్తుతిస్తాము. తండ్రి తన సృస్ఠమును నిరంతరము కనిపెడుతుంటాడు, రక్షించబడినను, నశించినవారైనాను. “స్తుతింతుము” అనే పదానికి మంచిగా మాట్లాడటం అని అర్థం. తన సృష్టిపై దేవుని సార్వభౌమ సంరక్షణ గురించి మనము మంచిగా మాట్లాడుతాము.

యాకోబు స్పష్టంగా ఇక్కడ క్రైస్తవులను సూచిస్తున్నాడు. యాకోబుక్రై స్తవుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడని మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే అతను మొదటి వ్యక్తికి సంబందించిన “మనం” అనే మాట ఉపయోగిస్తున్నాడు. క్రైస్తవులు దేవునిని స్తుతిస్తున్న సమయంలో వారి నోటితో వేషధారణను వ్యక్తం చేయవచ్చు.

దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుట్టిన మనుష్యులను శపింతుము.౹ 

 “శపింతుము” అనేది ఒక వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా చెడు కోరిక కోరడము. ఈ పదం రెండు పదాల నుండి వస్తుంది: క్రిందికి, వ్యతిరేకంగా మరియు ప్రార్థన. ఎవరికైనా చెడు జరగాలని కోరుకొనుట అను భావము. మనము ఇతరులను తిట్టిన సంధార్భాలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఈ విషయములో దేవుని ప్రస్తావిస్తారు. ఏదేమైనా, అసలు విషయము ఏమిటంటే, మనం ఒకరిని శపించినప్పుడు, మనం వారికంటే గొప్పవాళ్ళమని మనకు అనిపిస్తుంది.

   మిమ్మును హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవద్దు.౹ (రోమా 12:14)

పతనం నేపథ్యంలో కూడా మనిషి దేవుని స్వరూపాన్ని కలిగిఉన్నాడు. ఈ కారణంగా అతను గౌరవాన్ని కలిగిఉన్నాడు. దేవుడు ఇతర క్రైస్తవులను శపించటం కంటే ఎక్కువగా నిరాకరిస్తున్నాడని గమనించండి, ఎందుకంటే ప్రజలందరూ తమ ఉనికిపై దేవుని ముద్రను కలిగి ఉన్నారు.

దేవుడు–మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశపక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. (ఆది 1:26)

మనిషి యొక్క పతనం దేవుని స్వరూపాన్ని కదిలించింది, కాని అతను ఇప్పటికీ ఆ పోలిక కలిగిఉన్నాడు. అందుకే మనం ఎవరిపైనా ప్రతీకారం తీర్చుకోరాదు. మనం ఇతర మనుషులకు విలువ ఇస్తాము ఎందుకంటే మనం మనుషులము గనుక. ఇతరులను ధిక్కారంగా చూడటం ద్వారా మనం ఒక పీఠంపై పెట్టుకోము. మనం “అందరినీ” గౌరవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

అందరిని సన్మానించుడి, సహోదరులను ప్రేమించుడి, దేవునికి భయపడుడి, రాజును సన్మానించుడి. (1పేతురు 2:17)

నియమము: 

మన నోటితో దేవునిని ఆరాధించి, ఇతరులపై ప్రతీకారం తీర్చుకునేటప్పుడు మన మాటలలో ద్వంద్వత్వం, వైరుధ్యం కనిపిస్తాయి.

అన్వయము:

మేము సృష్టికర్తను స్తుతిస్తూ మరియు అదే సమయంలో దేవుని సృష్టిని శపించలేము. ఇది కపట అస్థిరత. ఇది వైరుధ్యం మాత్రమే కాదు, సృష్టి కోసం దేవుని రూపకల్పన యొక్క ఉల్లంఘన కూడా.

కొంతమంది క్రైస్తవులు తమకు నచ్చిన వ్యక్తులతో ఒక క్షణం తీపిని, కాంతిని వ్యక్తపరచగలరు మరియు తరువాతి వారికి నచ్చని వారితో లోతైన ద్వేషాన్ని తెలియజేస్తారు. వారు ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో దేవునిని స్తుతించగలరు మరియు సామాజిక రాజ్యంలో మనిషిని శపించగలరు. వారు ఇందులో ఎటువంటి అస్థిరతను చూడరు. ఇది దేవుని దృక్కోణం నుండి ద్వంధ్వ వైఖిరి. దేవుని లెక్కలో దీనికి పిలుపు లేదు. మనం స్తుతిస్తే, మనం కూడా ఇతరులను ఆశీర్వదించువారై ఉండాలి.

నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. మిమ్మును హింసించు వారికొరకు ప్రార్థన చేయుడి. (మత్తయి 5:44) 

 ఆయన దూషింప బడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శ్రమపెట్టబడియు బెదిరింపక, న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. (1పేతురు 2:23)

ప్రతీకారం ప్రభువుకు చెందినది కాబట్టి మనం దేవుని స్థానములోకి వెళ్లకూడదు. మనుషులందరివిమర్శలను మనం దేవుని చేతికి వదిలివేయాలి.

ప్రియులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడి–పగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి యున్నది. (రోమా 12:19)

 నాలుక పరమైన పాపాలు దైవిక క్రమశిక్షణకు దారితీస్తాయి.  నాలుక యొక్క పాపాలు దేవునితో సహవాసం నుండి బయటపడఉన్నామన్నదానికి సూచన. దీనికి విరుద్ధంగా, నాలుకపై నియంత్రణ అనేది దేవునితో సహవాసానికి సూచన.

 వారు కూలెదరు; వారు కూలుటకు వారి నాలుకేకారణము. (కీర్తనలు 64:8)

మీరు తీర్పు తీర్చకుడి, అప్పుడు మిమ్మునుగూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు. మీరు తీర్చు తీర్పు చొప్పుననే మిమ్మునుగూర్చియు తీర్పు తీర్చబడును, మీరు కొలుచుకొలత చొప్పుననే మీకును కొలువబడును. (మత్తయి 5:1,2)

పాపానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం మరియు పాపిపై దాడి చేయడం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం చేయాలి. ప్రజలను బాధించే ప్రమాణాలను మనం క్షమించమని దేవుడు ఆశించడు.

Share