Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

అటువలెనే రాహాబను వేశ్య కూడ దూతలను చేర్చుకొని వేరొకమార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు క్రియలమూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా?

 

అటువలెనే

రాహాబు అబ్రాహాముకు పూర్తి మరియు గొప్ప విరుద్ధంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఆమె వేశ్య, కానీ అతను యూదుల మూల పితరుడు.

స్థిరమైన విశ్వాసం కంటే క్రియాశీలమైన విశ్వాసము వలన జీవించిన వారి గురించి యాకోబు మరొక దృష్టాంతాన్ని జతచేస్తాడు – ఒక వేశ్య. దేవుడు ఆమె ఆత్మను రక్షించడమే కాక, ఆమె శరీరాన్ని కూడా రక్షించాడు. మనం స్థిరమైన విశ్వాసం కంటే క్రియాశీలమైన విశ్వాసం ద్వారా జీవించుటకు ఈ ఉదాహరణ దేవుని కోరికకు మృతమైన ఆచరసంబంధమైన విశ్వాసము సరిపోదు అని స్పష్టముచేస్తుంది.

రాహాబను వేశ్య కూడ దూతలను చేర్చుకొని వేరొకమార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు

నగరాన్ని చుట్టుముట్టిన యెరికో గోడల మధ్య రాహాబు ఇల్లు ఉంది. ఇజ్రాయెల్ గూడాచారులు నగరంపై నిఘా పెట్టడానికి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళారు. గూడాచారులు వెతకడానికి సైనికులు ఆమె ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, అక్కడ వారు తమ ఉనికి గురించి అబద్దం చెప్పింది. ఆమె వారిని పైకప్పు మీద దాచిపెట్టింది. ఆమె గూఢచారులను మోసము చేసి ఉండవచ్చు కాని ఆమె విశ్వాసం ఆమెను అలా అనుమతించదు. ఆమె ఇష్టపూర్వకంగా తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టింది.

గూఢచారులను దాచడం ద్వారా రాహాబు యెహోవాపై తన నిజమైన నమ్మకాన్ని చూపించింది. గూఢచారుల కోసం తన జీవితాన్ని పణంగా పెట్టిన ఈ చర్య ద్వారా ఆమె తన విశ్వాసాన్ని చూపించింది. యెహోవా దేవుని సందేశం యొక్క పరివర్తన శక్తి ఈ దృఢమైన చర్యలో తనను తాను చూపించింది.

 ““ వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు” అనే పదాలు శక్తివంతమైన చర్యను వ్యక్తపరుస్తాయి. రాహబ్ గూఢచారులను ఎర్ర  రంగు త్రాడు ద్వారా నగరం గోడ నుండి కిందకు దింపడం ద్వారా ఆమె ఇంటి నుండి బయటకు పంపింది.

క్రియలమూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా?

గూఢచారులు ఆమె ఇంటికి రావడానికి దాదాపు 40 సంవత్సరాల ముందు రాహాబ్ దేవునిని విశ్వసించింది (యెహోషువా  2:9-13; 6:22-25). యూదులను ఐగుప్తీయుల నుండి విడిపించినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడే దేవుడు అని రాహాబు నమ్మింది. ఆమె నమ్మినప్పుడు దేవుడు ఆమె ఆత్మను రక్షించాడు. గూఢచారులను దాచడంకొరకు తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టేటంతగా ఆమె నమ్మింది.

యాకోబు తన జీవితంలో దేవుని దయను ప్రదర్శించడానికి సమాజములో గౌరవములేని స్త్రీని ఉపయోగించాడు. ఆమె మొదటి యూదుడు మరియు యూదుల తండ్రి అయిన అబ్రాహాముకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. దేవుని ముందు నిరాశతో మిగిలే వారు ఎవరు ఉండరు. రాహాబ్ దేవుని దయ యొక్క బహుమతిగా నిలుస్తుంది. యేసు వంశవృక్షంలో కూడా మనము ఆమెను కనుగొనగలము (మత్తయి 1:5). సువార్త యొక్క పరివర్తన శక్తి ఆమె జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది.

విశ్వాసమునుబట్టి రాహాబను వేశ్య వేగులవారిని సమాధానముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపక పోయెను. (హెబ్రీ 11:31)

ఈ వచనములో  విశ్వాసం ద్వారా నీతిమత్వము యాకోబు గురించి చర్చిండంలేదు. అతను క్రియల ద్వారా నీతిమత్వము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు – క్రియల ద్వారా నిరూపణ. మన పనుల ద్వారా మన విశ్వాసాన్ని నిరూపిస్తాం. మన విశ్వాసమును అనుసరించి పనిచేసినప్పుడు, మన విశ్వాసం పెరుగుతుంది; మేము మా విశ్వాసం అనుసరించి పనిచేయనప్పుడు, అది క్షీణిస్తుంది. మన విశ్వాసంపై మనం చురుకుగా పనిచేయకపోతే, మనం చనిపోయిన ఆచారాత్మక విశ్వాసములో జీవిస్తాము. దేవుని వాక్యము యొక్క సూత్రాల యొక్క జీవన అనువర్తనం క్రియాశీల విశ్వాసము యొక్క సారాంశం. మన ఉత్పత్తి (క్రియలు) మన విశ్వాసాన్ని నిరూపిస్తుంది. రాహాబు విషయంలో మాదిరిగా భారీ పరీక్షల సమయాల్లో మనము దీన్ని ఎక్కువగా చూపిస్తాము.

నియమము:

నిజమైన విశ్వాసం ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది.

అన్వయము:

మన విలువలను మనస్ఫూర్తిగా క్రమములో పెట్టినప్పుడు, ప్రభువుపై మనకున్న నిజమైన నమ్మకాన్ని చూపించినవారమౌతాము. కొంతమంది తమ స్థానం లేదా వృత్తిని త్యాగం చేస్తారు ఎందుకంటే వారు తమ వ్యక్తిగత ఆశయాల కంటే ప్రభువును ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు.

విలువల సుడిగుండంలో విశ్వాసం ఉత్తమంగా చూపించుకుంటుంది. ప్రవర్తనలో తనను తాను ప్రదర్శించే విశ్వాసము చురుకైనది మరియు క్రియాశీలకమైనది. దేవునిపై ఆనుకోడానికి మరియు వ్యక్తిగత విలువలపై ఆయన విలువలను విశ్వసించడానికి ఒక బహిరంగత ఉంది. చనిపోయిన విశ్వాసానికి వ్యతిరేకంగా ఇది సజీవ విశ్వాసం.

Share