Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిస్తార్కును, బర్నబాకు సమీపజ్ఞాతియైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు; ఈ మార్కునుగూర్చి మీరు ఆజ్ఞలు పొందితిరి, ఇతడు మీయొద్దకు వచ్చినయెడల ఇతని చేర్చుకొనుడి.

 

ఇది కొలొస్సీ పత్రికలో వ్యక్తిగత విభాగం. పౌలు తనతో పాటు రోమ్‌లో ఎనిమిది మంది, కొలోస్సేలో ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించాడు.

అరిస్తార్కు

అరిస్టార్కు థెస్సలొనికాకు చెందినవాడు. అతను తన మూడవ మిషనరీ యాత్రకు పౌలుతో హాజరయ్యాడు. అరిస్టార్కస్ పేరు క్రొత్త నిబంధనలో ఐదుసార్లు సంభవిస్తుంది.

పట్టణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో ప్రయాణమై వచ్చిన మాసి దోనియవారైన గాయియును అరిస్తర్కును పట్టుకొని దొమ్మిగా నాటకశాలలో చొరబడిరి. (అపో.కా. 19:29)

పాల్ స్నేహితులు అతన్ని ఈ పరిస్థితికి వెళ్ళకుండా ఉంచారు. ఆపో.కా. ఇక్కడ అరిస్టార్కస్‌ను పౌలుకు ప్రయాణ సహచరుడు అని పిలుస్తుంది. బహుశా అతను పౌలు సహాయకుడిగా ఉండవచ్చు. అతను థెస్సలొనికాకు చెందినవాడు, అతను తన మూడవ మిషనరీ ప్రయాణంలో పౌలుతో చేరాడు. ఎఫెసులో ఈ గుంపు అతన్ని పట్టుకుని దాదాపు చంపేసింది. ఒక గుంపు నుండి ఎప్పుడూ మంచి ఏమీ రాదు.

మరియు పుర్రు కుమారుడును బెరయ పట్టణస్థుడునైన సోపత్రును, థెస్సలొనీకయులలో అరిస్తర్కును, సెకుందును, దెర్బే పట్టణస్థుడునైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశస్థులైనన తుకికు, త్రోఫిమును అతనితోకూడ వచ్చిరి. (అపో.కా. 20:4)

ఇది మూడవ మిషనరీ యాత్ర. పౌలు యెరూషలేముకు తిరిగి వెళ్తున్నాడు. అరిస్టార్కస్ మాసిడోనియాలోని థెస్సలొనికా అనే నగరం నుండి వచ్చాడని 20:3 చెప్తుంది. థెస్సలొనికాలోని సంఘము ఒక గొప్ప సంఘము,ఆ సంఘముకు పౌలు రెండు పత్రికలు రాశాడు.

ఆసియ దరివెంబడినున్న పట్టణములకు ప్రయాణము చేయబోవు అద్రముత్తియ పట్టణపు ఓడనెక్కి మేము బయలుదేరితిమి; మాసిదోనీయుడును థెస్సలొనీక పట్టణస్థుడునైన అరిస్తార్కు మాతోకూడ ఉండెను. (అపో.కా. 27:2)

27 వ అధ్యాయం నాటికి పౌలు జైలులో ఉన్నాడు. అతను అన్యాయంగా శిక్షింపబడ్డాడు మరియు రోముకు విజ్ఞప్తి చేస్తాడు. అతన్ని రోమ్‌కు పంపించాలని అధికారులు నిర్ణయించుకుంటారు. అరిస్టార్కస్‌ను ఇక్కడ కూడా తన సహచరుడిగా పేర్కొన్నారు.

పౌలు ఫిలేమోను 24 లో ఆయనను “తోటిపనివాడు” అని పిలుస్తారు, “క్రీస్తుయేసునందు నాతోడి ఖైదీయైన ఎపఫ్రా, నా జతపనివారైన మార్కు, అరిస్తార్కు, దేమా, లూకా వందనములు చెప్పుచున్నారు.”

పాల్ తోటి జైలు సహచరుడు మాత్రమే కాదు తోటి పబ్నివాడు కూడా. ఆయన బోధించిన ఉపన్యాసాల గురించీ, ఆయన చేసిన గొప్ప విజయాల గురించి బైబిలు చెప్పలేదు. లేదు, అతను చిన్న వ్యక్తులలో ఒకడు. అతనికి సంచలనాత్మక బహుమతి లేదు కానీ అతను బైబిల్లో ఐదుసార్లు తన పేరును పొందాడు. అతను అపొస్తలుడి కోసం సహకరించి ఉండవచ్చు.

నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిస్తార్కును …. మీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు

పౌలు అరిస్టార్కస్‌ను “తోటి పనివాడు” అని పిలవడమే కాదు, ఇక్కడ అరిస్టార్కస్ నా తోటి ఖైదీ అని చెప్పాడు.

నియమము:

దేవుడు సామాన్యమైన వారిని ఉపయోగించుకుంటాడు.

అన్వయము:

చాలా మంది ప్రజలు తాము లెక్కలేనివారని భావిస్తారు. వారు ప్రాముఖ్యత లేని చిన్న వ్యక్తులు అని వారు భావిస్తారు. భూమిపై దేవుడు వారికి ఇచ్చిన స్థలాన్ని వారు తక్కువ అంచనా వేస్తారు. ఇది దేవుని సేవ చేసే అవకాశము నుండి బయటపడుతుందని వారు భావిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. వారు తమను తాము క్షమించుకుంటూ “నేను దేవుని రాజ్యానికి పెద్దగా విలువనివ్వను. నేను నైపుణ్యవంతునిగా లేను. నేను ప్రతిభావంతుడిని కాదు. నేను ఏమీ బాగా చేయలేను ” అనుకుంటారు.

ప్రతి వ్యక్తి వారి బహుమతులు ఎంత చిన్నదైనా దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది.

Share