Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

భార్యలారా, మీ భర్తలకు విధేయులై యుండుడి; ఇది ప్రభువునుబట్టి యుక్తమైయున్నది.

 

ఇది ప్రభువునుబట్టి యుక్తమైయున్నది

“ఇది ప్రభువునుబట్టి యుక్తమైయున్నది ” అనునది విధేయతకు  అర్హతను కలిగిస్తుంది. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ బైబిలు ఆజ్ఞాపిస్తో౦ది. ఆమె మొదటి ప్రాధాన్యత ప్రభువే. ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి ఒక సామ్యం ఉంది. భార్య విధేయతను దేవునికి ఆమె ప్రాధాన్యత ప్రభుత్వానికి బైబిల్ పరిమితం చేస్తుంది (రోమా 13:1; తీతు 3:1; I పేతురు 2:13). లేఖన౦లో ఉన్న ఏదో ఒక విషయ౦ గురి౦చి తనతో వ్యతిరేకత చూపునప్పుడు లేఖన౦ భార్యను తన భర్తకు బంధించదు. 

అది ప్రభువుపట్ల విధేయత కలిగి ఉండుట వలన భర్తకు సమర్పించడానికి సంబంధం కావడమే. ” యుక్తమైయున్నది” అనే పదానికి సరైన లేదా సరైనది అని అర్థ౦. అది సరియే; అది మంచిదే; అది సరైనదే. భార్య యొక్క విధేయత కారణం నుండి స్వీయ-స్పష్టంగా ఉంది. అనుభవంలోకి అన్వయము లేకుండా ఇది నిజం. ఇది సామాజిక, స్వదేశీ క్రమాల, సంక్షేమానికి ఎంతో అవసరం. సృష్టిలో ఒక క్రమము అధికారము ఉంది. తండ్రి దానికి విధేయడు. కుమారుడు దానికి విధేయుడే. ప్రకృతి అంతా దాన్ని గమనిస్తుంది.

“ప్రభువులో” – ఈ ఆదేశం మీకు నచ్చకపోతే, మీ ఫిర్యాదును ప్రభువు వద్దకు తీసుకోండి. గమనిక ఎఫెసీయులకు 5:22 “భార్యలారా, ప్రభువుకు వలె మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి” భార్య ఎంత విధేయత చూపాలి? ఆమె ప్రభువుకు వలె! ఒక భార్య దేవునికి లోబడిపోతే ఆమె తన భర్తకు లోబడదు. ఆ నిష్పత్తి “ప్రభువునకు వలే”. భార్య అనవచ్చు, “సరే, ఇలా ఎందుకు చేయాలి అని నాకు తెలియదు. అతనికంటే నేనే తెలివైనాదాన్ని. ” “సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్యలు కూడ ప్రతి విషయములోను తమ పురుషులకు లోబడవలెను” (ఎఫ. 5:24) ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, “ప్రతి విషయంలోనా? నేను ఒంటరిగా గానే ఉండాలి అనుకుంటున్నాను! “

నియమము:

ఒక భార్య దేవుడిచ్చిన పాత్రను నిర్వర్తి౦చడ౦ దేవుని క్రమముకు తగినదే.

అన్వయము:

విధేయులగుట అంటే స్త్రీకి భర్తతో సమానత్వము లేదని కాదు. దేవుడు పురుషులకు అలాగే స్త్రీలకు ” విధేయులగుట” అనే పదాన్ని పెర్కుంటున్నాడు. ఆ విధంగా ఇది భగవంతుడి వాక్యమైన ఒక వివక్ష  పదం కాదు. క్రైస్తవుల౦దరూ ఒకరితో ఒకరు లోబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. యేసు స్వయంగా తండ్రికి లోబడి ఉన్నాడు. కాబట్టి, విధేయతకు ఆత్మన్యూనత ఏమీ లేదు. భార్య తన భర్తకు మద్దతునివ్వకపోయినా, దేవుని ఆజ్ఞ విషయ౦లో తన నాయకత్వ పాత్రను గుర్తించక పోయినా, అరాచకాలు ఫలితాన్నిస్తాయి.

భర్తలకు కాదు భార్యలకు దేవుడు ఈ ఆజ్ఞను ఇస్తున్నాడు! దేవుడు తరువాతి వచనములో భర్తకు తన ఆజ్ఞను ఇస్తున్నాడు.

వివాహ౦ మ౦చి లేదా చెడ్డది అయినా అది దేవుని స్థాపిత క్రమ౦లోనూ భాగ౦గా ఉ౦ది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ తమ స్వేచ్ఛా చిత్తంతో దాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నారు. వివాహ ప్రవేశానికి స్వేచ్ఛే ఆధారం. అజ్ఞానం ఎప్పుడూ కారణము కాదు, “ఆయన ఇంత రాక్షసుడని నాకు తెలియలేదు.”

భర్త దైవాంశ నియమము క్రింద స్థాపించబడిన అధికారము. వివాహము గురించి ఆలోచించే ఏ స్త్రీ అయినా ఏ మనిషైనా పెళ్ళికి ఒప్పుకోకముందే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాలి. ఆమె తనను తాను ప్రశ్నించుకోవాలి, “నేను జీవితాంతం ఈ మనిషి అధికారం కింద ఉండాలనుకుంటున్నాను?” ఆమె తన మిడిమిడి జ్ఞానంతో, తన వ్యక్తిత్వం ద్వారా తనను తాను మోసగించుకోవాలి. చాలామంది అమ్మాయిలకు జీవితంలో మొదట్లోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకునే తీర్పు ఉండదు. నిజంగా తనకు నచ్చిందో లేదో ఆమె చూసుకోవాలి. ఆమె ఒక భావోద్వేగ కొరికకు అవును అని చెబితే, ఆమె జీవితం సహించలేని బానిసత్వం అవుతుంది.

Share