Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

భార్యలారా, మీ భర్తలకు విధేయులై యుండుడి; ఇది ప్రభువునుబట్టి యుక్తమైయున్నది.

 

పౌలు ఇప్పుడు కుటు౦బాల్లోవున్న స౦బ౦ధాలకు మారుతున్నాడు. కుటు౦బ౦ లోపల ఎలా ఉండాలో బైబిలు మనకు చూపిస్తో౦ది. మొదట భార్య పాత్ర. ఇది స్త్రీవాదులకు గొప్ప రోజు కాబోవడము లేదు! ఇక్కడ స్త్రీవాదులకు లొసుగులు లేవు.

కారు రైడింగ్ చేసిన ఓ జంట కొంత సేపు మాట్లాడుకోలేదు. గ్రామమువైపు ఆదివారం మధ్యాహ్నం కారులో వెళ్తూ భర్త రెండు కంచర గాడిదలను చూసి, “మీ బంధువులు కొందరా?” అని అంటే, ఆమె ఈ సందర్భంతో సమానంగా “అవును, నా భర్త వైపు!!” అంది. వివాహంలో భాగస్వాములు తమ పాత్రల్లో పనిచేయడం అనేది బైబిల్ సమాధానం.

భార్యలారా, మీ భర్తలకు విధేయులై యుండుడి

మనం ఒక అణగారిన యుగంలో నివసిస్తున్నాం. ఈ తత్వశాస్త్రం యొక్క ఊహలు ఎంత బలంగా ఉంటాయో, మన సంస్కృతిలో ఈ వ్యవస్థ బయట ప్రజలు నిష్పాక్షికంగా ఆలోచించడం కష్టం. భార్య భర్తకు సమర్పించే ఆలోచన స్వాతంత్ర్యానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి, మన తరానికి ఏ విధమైన న్యాయాము లేదు.

ఈ ఆజ్ఞను మొదటి శతాబ్దము వరకు దేవుడు పరిమితం చేయడు ఎందుకంటే ఆయన దానిని అర్హత లేకుండా ఒక సూత్రంగా పేర్కొని ఉంటాడు. యేసు స్వయ౦గా త౦డ్రికి సమర్పి౦చుకున్నాడు కాబట్టి, ఆ సమర్పణకు స౦బ౦ధి౦చిన ఆలోచన మన వ్యక్తులకు తగినది. (I కొరి౦ 11:3). ఇది ఆత్మన్యూనతకు అర్థం కాదు, కేవలం పాత్ర యొక్క పనితీరుకు సంబంధించినది. అలాగే, పౌలు సృష్టిలోని దైవ సంస్థ సిద్ధాంతమునకు తిరిగి వెళ్తున్నాడు (I తిమో. 2:13).

” విధేయులై యుండుడి” అనేది ప్రభుత్వాధికారులకు మన కర్తవ్యాన్ని వ్యక్తపరచడానికి వాడే ఒకే పదం (రోమా 13:1). ” విధేయులై యుండుడి” అనేది గౌరవం యొక్క విషయము (ఎఫెస్సీ. 5:24, 33). ఆదాము సృష్టిలో మొదటి వ్యక్తి, అతిక్రమములో చివరి వాడు (I తిమో. 2:13, 14). ఈ సృష్టి సూత్రం కూడా 1 కోరింధీలో కనిపిస్తుంది. 11:3, 8, 9 పురుషుడు దేవుని యొక్క చిత్తము చేత భార్యకు అధిపతిగా ఏర్పరచబడెను. ఈ సమర్పణ కఠినమైన నిరంకుశకునికి కాదు, సొంత భర్తకు.

” విధేయులై యుండుడి” అనే పదానికి సైనిక పదం అర్థం కింద ర్యాంకు అని. ఈ సందర్భంలో భార్య తన భర్త కింద తన జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం. భర్త-భార్య సంబంధం వెలుపల ఇతర ఉపయోగాలు లూకా 2:51 లో కనుగొనబడ్డాయి; 10:17, 20; రోమీయులు 8:7, 20; 10:3; 13:1, 5; Iకొరిం 14:34; 15:27, 28; 16:16; ఎఫెసీయులు 1:22; 5:24 (సంఘము); ఫిలిప్పీ. 3:21; తీతు 2:5, 9; 3:1; హెబ్రీయులు 2:5; 2:8; I పేతురు 2:13, 18; 3:22; 5:5.

” విధేయులై యుండుడి” అనే పదములో విధేయత చూపి౦చడ౦ అ౦టే, ఒకరి హక్కులను లేదా తను అప్పగి౦చడమని కాదు. స్వచ్ఛంద విధేయతా ఆలోచన (ఉదా: యేసు తన తల్లిదండ్రులకు, లూకా 2:51). ఈ మాట వ్యక్తిత్వానికి ఆత్మన్యూనతను తెలియజేయదు. దేవుని క్రమాన్ని కాపాడుకోవడమని దానర్థ౦. స్త్రీలకు వసతులు కల్పించాలన్న ఒక తప్పుడు ఆలోచనను అది అర్థం చేసుకోదు. ఇది వాక్యము యొక్క అర్థానికి ఇతర అర్ధమును  జోడిస్తుంది మరియు వాక్యము యొక్క అర్థానికి మరింత జోడించింది.

” విధేయులై యుండుడి” అనే ఆదేశం భార్య యొక్క అనుకూల విధేయత ఆధారంగా ఉంటుంది. పౌలు తమ భర్తలను బాధపెట్టడానికి భార్యలను సవాలు చేస్తున్నాడు. భార్య బానిస కాదు. ఆమె తన భర్త గురించి ఆదేశించడబడుట తగదు. బైబిలు ఆమెను భాగస్వామిగా దృష్టిస్తుంది (ఆదికాండము 2:18-23). ఆమె భర్త యొక్క సంపూర్ణత. వారు కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

నియమము:

పాత్ర అనేది స్థానముకు సంబంధించిన విషయం, వ్యక్తిత్వముకు కాదు.

అన్వయము:

ప్రభుత్వంలో, అధికార యంత్రాంగం దేశ పరిపాలనకు ముఖ్యమైనది. త్రిత్వములో కూడా పాత్రల కింద విధులు నిర్వర్తిస్తారు. కుమారుడు తండ్రికి, పరిశుద్దాత్మ కుమారునికి విధేయులై యుంటారు.

స్త్రీకి ఎక్కువ ఐ.క్యూ. లేదా వ్యక్తిత్వం ఉండవచ్చు. సామర్ధ్యము అనేది పాత్ర యొక్క సమస్య కాదు. మగ మరియు ఆడ ఇద్దరూ దేవుని ముందు సమాన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటారు (గలతీ 3:28). పాత్ర కుటుంబం యొక్క వ్యవస్థకు సంబంధించినది.

తమ సంకల్పశక్తిని స్వచ్ఛందంగా వ్యాయామం చేసే వ్యక్తి ఒక శక్తి స్థానంలో ఉంటాడు. భార్య అంతిమ అధికారం దేవునిదే. భర్త తన కోస౦ దేవుని కోరిక బయట ఏదైనా చేయమని ఆమెను కోరినయెడల, భర్త విన్నపాన్ని తిరస్కరి౦చగల బైబిలు హక్కు ఆమెకు ఉ౦ది.

ఆమె ఏమి చేసినను ప్రభువు నిమిత్తమై చేస్తుంది. భర్త కోపం, మౌనం లేదా విమర్శ వంటి భయపెట్టే పరిస్థితి రాకుండా ఆమె విధేయత చూపదు. లేదా ఆమె తన భర్తకు కనబడుటకు విధేయత చూపదు; ఆమె ప్రభువు కోసం చేస్తుంది. అతను ఆమెను కొట్టుట లేదా ఆమె ప్రాణాన్ని బెదిరిస్తే, ఆమె తన శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఎక్కువ ఆజ్ఞను పాటిస్తుంది. ఆమె తన శరీరాన్ని గౌరవించటం ప్రభువు యొక్క చిత్తము అవుతుంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితి కింద అతన్ని విడిచిపెట్టాలి.

Share