Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

మరియు మాట చేత గాని క్రియచేత గాని, మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసుద్వారా తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి.

 

మరియు మాట చేత గాని క్రియచేత గాని

మనం చేసే ప్రతిదీ తప్పనిసరిగా ప్రభువైన యేసు నామమున చేయవలసినదని ఈ వాక్యములో ఒక సూచన ఉంది.

ఆధ్యాత్మికం, లౌకికవాదం మధ్య విభజన లేదు. ” కాబట్టి మీరు భోజనముచేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి.” (I కొరిం 10:31). మనం ఇంట్లో,  పనిలో చేసే ప్రతిదీ, దేవుని మహిమ కోసం చేయాలని అనుకుంటాడు.

మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసుద్వారా

మనం ఏ పని చేసినా పెదవిద్వారా లేదా జీవితం ద్వారా, పని ద్వారా, ప్రవర్తన ద్వారా మనస్సులో పెట్టుకొనిన ప్రమాణంతో చేస్తాం.

“ప్రభువైన యేసు నామమున చేయుట” అనగా యేసు యొక్క అధికారము మరియు ఆమోదము క్రింద అని అర్ధము. మన౦ చేసే ప్రతీ పని యేసు యొక్క ఆమోదాన్ని పొ౦దడానికి ప్రేరణగా ఉ౦డాలి. ఇది ఆయనకు మనము చేయు సేవలో స్వార్ధానికి సంబంధించిన ప్రతి సందేహాన్నిస్పష్టం చేస్తుంది. యేసు యొక్క ఆమోదము మన౦ ఆయన కోస౦ చేసే అన్నిటికి గౌరవాన్ని, స౦కల్పాన్ని ఇస్తుంది.

యేసు నామమున ఏమి ఉన్నది? ఒక ఉత్పాదన పేరు కలిగిఉన్నప్పుడు అది నాణ్యత యొక్క ప్రమాణాలను తెలియజేస్తుంది. “ఫోర్డ్” ను మనం వింటే అది ఒక ప్రామాణికతను తెలుపుతుంది. మనం “లింకన్” అని వింటే అది మరో ప్రమాణం. ఉత్పత్తి పేరుతో కొనుగోళ్లు చేస్తారు (మనం భరించగలిగితే!). పేరు తేడా వచ్చేలా చేస్తుంది.

క్రైస్తవంలో ప్రభువైన యేసు యొక్క పేరు, తేడాను చేస్తుంది. మనం జీవితాన్ని కొలిచే ప్రమాణం ఆయన. యేసు తాను ఎప్పుడూ చెప్పిన దేన్నైనా జ్ఞాపక౦ చేసుకోవలసిన అవసర౦ లేదు. ఆయన ఏ విధమైన అసాధారణతనును ఎప్పుడూ ఒప్పుకోలేదు. అతని పేరు సమగ్రత, నాణ్యత, పరిపూర్ణత మరియు నిజాయితీకి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏది చేసినా అది తన పేరున జరగాలి.

“అన్నీ చేయండి” – ఈ ప్రామాణిక చర్య నుండి ఏదీ మినహాయింపు కాదు. మన౦ దేనినైనా అప్రాముఖ్యమైన లేదా విలువలేని వాటిగా పరిగణించాలని అని దేవుడు కోరడు. అతి చిన్న చర్య క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. ఏదీ మరీ చిన్నది కాదు. ఏదీ మరీ సామాన్యమైంది కాదు. మన౦ ఏ మాత్ర౦ ఉదాసీన౦గా వ్యవహరి౦చాలని దేవుడు కోరడు.

ప్రతీ పరిస్థితికి ఒక నియమాన్ని పౌలు ఇవ్వలేదనే విషయాన్ని గమని౦చ౦డి. అతను ఒక ఓవర్ ఆర్చింగ్ సూత్రం ఇస్తున్నాడు. క్రీస్తు ప్రమాణంతో ప్రతి ఉద్దేశమును మనము కొలవాలని ఆయన చెప్పారు. మనం పని చేసేటప్పుడు లేదా ఇంటి వద్ద లేదా ఆడుకునే సమయంలో, ఈ ప్రమాణముతో మనం చేసినట్లయితే, అది శాశ్వత ఆశీర్వాదపు పరిణామాలను కలిగి ఉంటుంది.

నియమము:

యేసు మన జీవితాల దిశను కొలిచే ప్రమాణము. మనం చెప్పే, చేసే ప్రతిదీ క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క ప్రభుత్వం కింద పెట్టాలి.

అన్వయము:

మీ పనులు చేసే ఉద్దేశ్యాల మీద దేవుడు మీకు రిపోర్ట్ కార్డు ఇస్తే, దేవుడు మీకు ఏ గ్రేడ్ ఇస్తారు? ప్రభువైన యేసు నామము కొరకు జీవించటం మన ఉద్దేశాలను స్పష్టపరుస్తుంది.

మనలో ప్రతి ఒక్కరు క్రీస్తు నామమున నివసించడానికి బాధ్యత వహిస్తారు. ఈ ఒప్పందాన్ని వేరొకరికి బయటకు చెప్పటం లేదు.

ప్రవర్తనకు ప్రమాణము యేసు; ఆయనే మన ప్రమాణం. మనం చేసే ప్రతిదీ క్రీస్తు యొక్క అధికారము మరియు బలంలో చేయాలి. మనం చేసే ప్రతిదీ అతనికి మన సంబంధం ద్వారా ప్రేరణ అవుతుంది. ప్రతి చర్య ఒక ఆరాధనా చర్యగా చెప్పవచ్చు.

మన ప్రభువైన యేసు నామమున మనము సమస్తమును చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. నా పేరు నా వ్యక్తిత్వముకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. మన పేరు మనలను సూచిస్తుంది. యేసు పేరు ఆయనకు ప్రాతినిధ్య౦ వహిస్తో౦ది. మన౦ పాత్రలు కడుగుచున్నాను, నేలను ఊడ్చుచున్నాను, ఇ౦టికి రంగులు వేయుచున్నను లేక ఉద్యోగములో పనిగా చేయుచున్నను, అక్కడ యేసుకు ప్రాతినిధ్య౦ వహిస్తాం. మనం ఏం చేసినా అది ఆయన పేరుకు తగినదే అని మనం నిర్ధారించుకోవాలి.

Share