Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఇప్పుడైతే మీరు, కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీనోట బూతులు అను వీటినన్నిటిని విసర్జించుడి.

 

ఇప్పుడు మనము వైఖరి యొక్క పాపాలకు తిరుగుతాము. ఐదవ వచనంలో మనము కామాభిలాష యొక్క పాపాలను అధ్యయనం చేసాము. దేవుడు ఆశలతో సంబంధమైన పాపాలతో పాటు తత్వము యొక్క పాపాలతో వ్యవహరించాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు (వ. 8,9).మనము ఇప్పుడు ఈ వాక్యభాగము యొక్క రెండవ దైవిక ఆదేశానికి వచ్చాము. 5 వ వచనంలోని వికారమైన పాపాలను మనం “చంపివేయ” వలసి ఉంది, కాని ఎనిమిది మరియు తొమ్మిది వచనముల యొక్క ఆరు పాపములను మనం “విసర్జించాలి.” ఈ ఆరు పాపాలను మనం విడదీయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

సారూప్యత చంపడం నుండి విసర్జించడం వరకు మారుతుంది. ఈ వచనములలోని పాపములు నోటికి సంబంధించిన పాపములు. ఇవి సాధారణంగా క్రైస్తవ వర్గాలలో ఆమోదయోగ్యమైన పాపాలు. “ఇవి క్రైస్తవ పాపములు.” అది “నిజాయితీగల దొంగ” లేదా “పవిత్రమైన వేశ్య” లాంటిది. అలాంటి జంతువులు ఏవీ లేవు.

ఇప్పుడైతే

“ఇప్పుడైతే” అనుదానిలో వైరుధ్యము ఉన్నది. ఏడవ వచనం క్రైస్తవ పూర్వ జీవితానికి మరియు క్రీస్తుతోటి జీవితానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని పరిగణిస్తుంది. సిలువపై విశ్వాసము విశ్వాసి యొక్క జీవితాన్ని విభజిస్తుందని ఈ మాట చెబుతుంది. క్రీస్తును విశ్వసించక మునుపు జీవితము భిన్నంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే విశ్వాసికి దేవుని యెదుట కొత్త హోదా ఉంది (స్థాన సత్యం). క్రైస్తవుడికి కొత్త గుర్తింపు ఉంది. ఈ క్రొత్త గుర్తింపు క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడానికి ఆధారం.

చాలామంది క్రైస్తవేతరులు మరియు క్రైస్తవులు కూడా వ్యక్తిగత సంస్కరణల ఆధారంగా తమ జీవితాలను గడపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. చాలామంది వారి ప్రవర్తనా విధానాలలో గొప్ప మార్పులు చేస్తారు. చాలామంది క్రైస్తవేతరులు వారి జీవితంలో గొప్ప పురోగతి సాధిస్తారు. ఒక గృహిణి నిశ్శబ్ద మద్యపాని కావచ్చు. ఏదో ఒక సమయంలో మద్యపానం తన కుటుంబానికి మరియు తనకు చేస్తున్న నష్టాన్ని ఆమె గ్రహించింది. ఆమె తన జీవితాన్ని నిఠారుగా చేయడానికి సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. దీనికి క్రీస్తుతో సంబంధం లేదు. చాలా మంది అవిశ్వాసులు తమ జీవితాలను మార్చుకుంటారు. అది దేవునిని మెప్పించదు.

 “ఇప్పుడైతే” – వీలున్నపుడు కాదు. ప్రస్తుతం మనం ఈ క్రింది పాపాల జాబితాను వెంటనే నిలిపివేయాలి.

ఈ వర్గంలోని పాపముల జాబితా ఆత్మతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రకరణములో పాపానికి రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి 1) శరీరముతో చేయు పాపములు మరియు 2) స్వభావం మరియు నోటి యొక్క పాపములు. ఎఫెసీయులకు 2:3,5 ఈ రెండు రకాల పాపములను వేరు చేస్తుంది. II కొరింథీయులకు 7:1 అదే వ్యత్యాసాన్ని ఇస్తుంది,

ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తిచేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేసికొందము

మనం “శరీర మాలిన్యమును” కొలొస్సయులకు 3:5 మరియు “ఆత్మ” ని 3:8,9 తో పోల్చవచ్చు. చాలామంది పరిశుధ్ధులు శరీరము యొక్క కఠోర పాపాలకు పాల్పడరు. అయినప్పటికీ, కోపం లేదా హానికరమైనదాన్ని సృష్టించడానికి మనము శోదించబడుతున్నాము.

మీరు…వీటినన్నిటిని విసర్జించుడి.

 “విసర్జించుడి” అనే పదాల అర్ధం బట్టల సూట్ లాగా తీయడం (రోమా. 13:12; ఎఫె. 4:22, 25; హెబ్రీ. 12:1; యాకోబు 1:21; 1 పేతురు 2:1). ఈ పదాలు నిలిపివేయడం, పక్కన పెట్టడం, తననుండి దూరం చేసుకోవడం, విడదీయడం అను భావమును కలిగి ఉన్నది. రోమన్లు ​​13:12 ఈ పదాలను చీకటి కార్యముల యొక్క అలంకారికంగా ఉపయోగిస్తుంది,

రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకారక్రియలను విసర్జించి, తేజస్సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకొందము

” విసర్జించి ” అనే పదం ఖచ్చితమైన చర్యను సూచిస్తుంది. ” విసర్జించి ” అనేది ఐదు వ వచనంలోని “చంపివేయుడి” కంటే తక్కువ పదం.\” విసర్జించుడి ” అంటే నిరాకరించడం. అపో.కా. స్తేఫెనుపై రాళ్ళు రువ్వడం వద్ద “విసర్జించి” అనే క్రియను ఉపయోగిస్తుంది, “మరియు వారు అతన్ని నగరం నుండి తరిమివేసి, రాళ్ళు రువ్వారు. సాక్షులు సౌలు అనే యువకుడి పాదాల వద్ద బట్టలు వేశారు ”(అపొస్తలుల కార్యములు 7:58). బట్టలు విడదీయుట అను రూపకం వాడబడినది.

యార్డ్లో పనిచేసిన తరువాత మురికి బట్టలు తీసేటట్లు ఈ వచనము యొక్క పాపములను మనం దూరంగా ఉంచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. కింది మురికి పాపాలను మనం ఖచ్చితమైన చర్యగా విసర్జించాలని కాలము సూచిస్తుంది. మురికి బట్టలు ఒక మూలలో వేసినట్లు, వాటిని అక్కడే వదిలేయండి! మన జీవితంలోని పాపాన్ని మనం విస్మరించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

ఈ క్రింది పాపాల జాబితా మురికి క్రైస్తవ వస్త్రధారణ యొక్క చిత్రం. క్రైస్తవుడు ఈ జీవితంలో ఈ పాపాలతో తిరుగుతూ ఉంటే, అతను దేవునికి లేదా ఇతరులకు చాలా సమర్ధుడు కాదు.

 “వీటినన్నిటిని” – మొత్తం పాప సమూహాన్ని విసర్జించాలి; వాటిలో కొన్నింటిని ఎన్నుకోవద్దు. ఈ వర్గంలోని అన్ని పాపాలను మనం విసర్జించాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు (ఎఫె. 4:22-31). మనము నాలుక యొక్క పాపాల వర్గాన్ని నిలిపివేయాలి.

నియమము:

క్రైస్తవ మతానికి ప్రతికూలమైన వైపు ఉంది – మేము ఆదాము నుండి పొందుకున్న వాటిని మానేయాలి.

అన్వయము:

శరీరము యొక్క పాపములను ఎంతగానో పరిష్కరించుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. దేవుని కుటుంబం లాగా మనం వేరే గుంపులా దుస్తులు ధరించాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. మీరు క్రైస్తవ్యము యొక్క భాగాన్ని ధరిస్తారా? భాగాన్ని ధరించడానికి మనం పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాలి. యేసుక్రీస్తు మనకు కృపా వస్త్రము ఇచ్చారు. మనము దానిని ధరించాలని ఆయన ఆశిస్తాడు.

మనలో కొందరు ఒత్తిడికి లోనయ్యే ఏకైక మార్గం ఏమిటంటే, పాపాలను తొలగించడం. మనకు కోపం వస్తుంది, కోపంతో మండిపోవూట, అపవాదు, అపకీర్తి, మురికి భాష వాడుట మరియు అబద్ధం. చెడు పరిస్థితి నుండి బయటపడటానికి, మనము అబద్ధం చెబుతాము. ఇది సాధ్యమైతే, మనము దాని నుండి బయటపడతాము. క్రీస్తు లేనివారికి ఇది సహజమైన క్రియాత్మక విధానం. ఈ వస్త్రం క్రైస్తవులకు మంచిది కాదు. మనము క్రైస్తవులుగా మారినప్పుడు ఈ వస్త్రాలు శైలి నుండి బయటపడ్డాయి. దేవుడు మనకు కొత్త బట్టలు ఇచ్చాడు.

క్రొత్తదాన్ని ధరించే ముందు మురికి బట్టలు తీయాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. జిడ్డైన జీన్స్‌పై కొత్త సూట్ కోటు వేస్తే మన వేషధారణకు ఫ్యాషన్ ఉండదు మరియు మనము ఆధ్యాత్మికంగా వాడుకలో ఉండము.

8 మరియు 9 వ వచనాల వేషధారణతో మనం దుస్తులు ధరించినప్పుడు మనం లేని విధంగా పైవేశముధరిస్తాము. ఇది మనము కాదు. దేవుడు మనకు కొత్త దుస్తులను ఇచ్చాడు (కొలొస్సయులు 3 :12-17).

Share