Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

కావున భూమిమీదనున్న మీ అవయవములను, అనగా జారత్వమును, అపవిత్రతను, కామాతురతను, దురాశను, విగ్రహారాధనయైన ధనాపేక్షను చంపివేయుడి.

 

యేదీ సరైనది కానీ లేదా తప్పు కాని సమాజంలో మనము జీవిస్తున్నాము. ఇది సందర్భం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అనైతికత అనేది జన్యువుల విషయం. న్యాయ విచారణ చేసే దానికంటే ఇది చాలా దయనీయమైనది. హత్య మినహా ఏమీ స్పష్టంగా తప్పు లేదా సరైనది కాదు. మీకు తగినంత తీవ్రత ఉంటే హత్య అంతగా చెడ్డది కాదు. పాపాన్ని సమర్ధించడానికి ఒక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసిన వెర్రి, మిశ్రమ ప్రపంచంలో మనము జీవిస్తున్నాము.

అపవిత్రతను

 “అపవిత్రత” అనేది మురికిగా లేదా మురికిగా ఉండే ఏదైనా పదార్థం – మలినం, ధూళి, చెత్త. ఇది నైతిక అశుద్ధ స్థితి, ముఖ్యంగా లైంగిక పాపంతో సంబంధం – అశుద్ధత, అనైతికత, అపరిశుభ్రత.

“అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచ్చినవారి యెముకలతోను సమస్త కల్మషముతోను నిండియున్నవి.” (మత్తయి 23:27).

ఈ పదం క్రొత్త నిబంధనలో 10 సార్లు సంభవిస్తుంది.

” ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశ లను అనుసరించి, తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరచుకొనునట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించెను.” (రోమా 1:24).

సమాజంలోని ఆధ్యాత్మిక మురుగునీటిలో మునిగిపోయే మానవత్వాన్ని ఇది వివరిస్తుంది. వారు దుర్గంధముతో నిండి, పాపముతో రెచ్చిపోతున్నారు. ఇది అతుకుల జీవితము.

” ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచ్చినప్పుడు మీరు నాకిష్టులుగా ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిష్టు డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు క్రోధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉప్పొంగుటలును అల్లరులునుఉండు నేమో అనియు, నేను మరల వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు మీ మధ్య నన్ను చిన్నబుచ్చునేమో

అనియు,మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవిత్రత జారత్వము పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారుమనస్సు పొందని అనేకులనుగూర్చి దుఃఖపడవలసి వచ్చునేమో అనియు భయపడుచున్నాను. ” (2 కొరిం 12:21).

ఇది పాపములో పడిపోయిన పరిశుధ్ధులకు వ్రాయబడింది.

 “అపవిత్రత” ఒక చర్య; అది కట్టుబడి ఉంటుంది; ఇది ఒక వైఖరి కంటే ఎక్కువ. అశుద్ధం యొక్క ప్రతి రూపం ఇక్కడ పాల్గొంటుంది (గల 5:5, ఎపి 4:19).

ఒక పంది లాగా వారు మురికిలో మునిగి బురదలో పొర్లుతారు.

 “మీలో జారత్వమే గాని, యే విధమైన అపవిత్రతయే గాని, లోభత్వమే గాని, వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు, ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది.” (ఎపి 5:3).

“యే విధమైన” – ఏ విధమైన అపవిత్రత మనకు ఎదురు రావచ్చు. అసభ్యకరమైన, అపవిత్రమైన మరియు దైవదూషణ చేసే నశించిన వారి నుండి మనము దీనిని ఊహించవచ్చు . ఇది వారి కార్యాచరణ వాతావరణం.

పరిశుద్ధు లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలువలేదు.(1థెస్స 4:7)

నియమము:

దేవుని వాక్య అధికారం మీద అపవిత్రతతో మనం నిర్ణయాత్మకంగా వ్యవహరించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

అన్వయము:

మనం బైబిలును సమాజం నుండి తొలగిస్తే, సరైనదానిని మరియు తప్పును కొలిచే ప్రమాణం ఉండదు. జైలులో తక్కువ సమయం ఉంచబడిన రేపిస్టులను, హంతకులను సమాజంములోనికి తిరిగి పంపే సమాజంలో మనం విశ్వాసం ఉంచలేము.

నైతికత మరియు అనైతికతపై అధికారంతో మాట్లాడే ఏకైక పుస్తకం బైబిల్. భూముఖం మీద ఉన్న అత్యంత అనైతిక వ్యక్తులు విశ్వవిద్యాలయాలలో ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి తెలివైన తత్వవేత్త, సర్జన్ లేదా ఇంజనీర్ కావచ్చు మరియు అనైతికంగా ఉండగలడు. విద్యలో నీతులు లేవు. ఇది నైతిక ప్రమాణాన్ని కలిగి లేదు. తెలివైన భౌతిక శాస్త్రవేత్త పిల్లలను వేధింపులకు గురిచేసేవాడు కావచ్చు.

మన జీవితంలో అపవిత్రతను “గాయపరచుడి” అని బైబిల్ చెప్పలేదు. ఇది అపవిత్రతను “దుర్బలపరచుమని” అని చెప్పదు. మనం అపవిత్రతతో రాజీ పడాలని దేవుడు కోరుకోడు. పాపంతో తటస్థత లేదా శాంతియుత సహజీవనం లేదు.

Share