Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

కాబట్టి అన్నపానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీర్పు తీర్చ నెవనికిని అవకాశమియ్యకుడి.

 

ఈ పద్యంలో మనకు వార్షిక, నెలవారీ మరియు వారపు మత వేడుకలు క్రమవరుసలో ఉన్నాయి.

అన్నపానముల విషయములోనైనను

క్రైస్తవులు ఆహారం గురించి చట్టబద్ధమైన అవసరాల నుండి విముక్తి పొందారు (రోమా. 14:1-4). “ఆహారం” మరియు “పానీయం” అనే పదాలు తినడం మరియు త్రాగటం వంటి చర్యలను సూచిస్తాయి. ఇది ఆహారం లేదా పానీయం యొక్క ప్రశ్న కాదు; ఇది వారి పట్ల సన్యాసి వైఖరి. రోమన్లు ​​14 ఈ సమస్యను ఎత్తిచూపుతుంది :

విశ్వాసము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేర్చు కొనుడి, అయినను సంశయములను తీర్చుటకు వాదములను పెట్టుకొనవద్దుఒకడు సమస్తమును తినవచ్చునని నమ్ము చున్నాడు,

మరియొకడు బలహీనుడై యుండి, కూర గాయలనే తినుచున్నాడు. తినువాడు తిననివాని తృణీ కరింపకూడదు,

తిననివాడు తినువానికి తీర్పు తీర్చకూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేర్చుకొనెను. పరుని సేవకునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీ వెవడవు? అతడు నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు నిలుచును, ప్రభువు అతనిని నిలువబెట్టుటకు శక్తి గలవాడు.

దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై యున్నది. (రోమా 14:17)

భోజనమునుబట్టి దేవుని యెదుట మనము మెప్పుపొందము; తినకపోయినందున మనకు తక్కువలేదు, తినినందున మనకు ఎక్కువలేదు. (1కొరిం 8:8) . క్రైస్తవ జీవితములో ఆహారము ఒక సమస్య కాదు.

కాబట్టి మీరు భోజనముచేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. (1కొరిం 10:31) ఆహారం మరియు పానీయాలపై అన్ని వివాదాలలో ఇది కార్యనియమము.

కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి పుచ్చుకొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు (I తిమోతి 4:4).

పండుగ విషయములోనైనను

ఇస్రాయేలు ప్రజలు సంవత్సరానికి పస్కా, పెంతేకొస్తు మరియు పర్ణశాలల పండుగ అను మూడు పండుగలను కలిగిఉండువారు. ఈ పండుగల మొదటి మరియు చివరి రోజులు పవిత్ర రోజులు. ఆ రోజుల్లో వారు పని చేసే వారు కాదు. క్రొత్త నిబంధన యుగంలో మనము పండుగలను పాటించము.

ఈస్టర్, లెంట్, మాండీ గురువారం, బస్మ బుధవారం మరియు గుడ్ ఫ్రైడే మనుషుల ఆవిష్కరణలు. ప్రభువైన యేసు జన్మించిన రోజును బైబిల్ ఇవ్వదు. సంవత్సరానికి ఒక రోజు మాత్రమే కాకుండా ప్రతి ఆదివారం పునరుత్థానం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము.

ఈస్టర్ సందర్భంగా దేవునికి వార్షిక గౌరవం ఇచ్చేవారు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేకమైనదాన్ని ఇష్టపడతారు. సంవత్సరానికి ఒక రోజు వారు వారి ఉత్తమ ప్రవర్తన మరియు మర్యాదలో ఉన్నారు, అలా ఉండుట దేవునిని ఆకట్టుకుంటుంది అని భావిస్తారు. బైబిల్లో ఎక్కడా దేవుడు దీనిని క్రైస్తవ్యము యొక్క ప్రమాణంగా పేర్కొనలేదు.

అమావాస్య

ఈ రోజు బూరలు ఊదుట, ప్రత్యేకమైన బలి, విందు మరియు బోధనలతో జరుపుకునేవారు. ప్రతి పనిని నిలిపివేసేవారు మరియు జాతీయ లేదా ప్రైవేట్ విందులు జరగడానికి అనుమతించబడలేదు. ఈ నెల ప్రారంభానికి మత అధికారులు తీవ్ర వేదనకు గురయ్యారు. అలాగే, లైకస్ లోయ యొక్క జ్ఞానవాద సంబంధులు అమావాస్య ఆరాధన పధ్ధతి కలిగి ఉండే వారు. అమావాస్య మన శృంగార జీవితంపై దాని ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు, కాని క్రైస్తవ్యములో ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత లేదు.

నియమము:

ఆచారం మన విశ్వాసం యొక్క శక్తిని నాశనం చేస్తుంది.

అన్వయము:

మత యంత్రాంగం మన విశ్వాసాన్ని దాడి చేయవచ్చు. మనము క్రీస్తు వ్యక్తిత్వము మీద కాకుండా మతపరమైన ఉపకరణాలపై ప్రత్యేక విలువను ఇస్తే, క్రైస్తవ్యము యొక్క వాస్తవికతను కోల్పోతాము. చాలా మంది లెంట్ కోసం ఆహారాన్ని వదులుకుంటారు. మరికొందరు యూనిఫాం లేదా ప్రత్యేక దుస్తులు ధరిస్తారు. ఈ శతాబ్దం ప్రారంభంలో చాలా మంది ఇవాన్జలికల్స్లు ఆదివారం ప్రయాణించరు లేదా మద్యం విక్రయించే స్థాపనకు వెళ్ళరు. కొంతమంది క్రైస్తవులు దేవుడు తమను ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదిస్తారని నమ్ముతూ మంత్రాలు కూడా జపిస్తారు.

మన భక్తి ఆచారాలనుబట్టి దేవుడు మనలను ప్రశంసించగలదని మనం అనుకున్న క్షణం, క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దాని గురించిన పడవను మనము కోల్పోతాము.

Share