Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

మీ కొరకును, లవొదికయ వారి కొరకును, శరీర రీతిగా నా ముఖము చూడనివారందరికొరకును నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలిసికొనగోరుచున్నాను.

 

మీ కొరకును, లవొదికయ వారి కొరకును, …. నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో

కొలస్సీ మరియు లవొదొకయాలోని సంఘము తప్పుడు సిద్ధాంతంతో నడిపించబడింది, పౌలులో “గొప్ప సంఘర్షణ” ఏర్పడింది. వారి సత్యాన్ని వక్రీకరించడం అతనికి వ్యక్తిగత వేదన కలిగించింది. సంఘము పట్ల ఆయనకున్న శ్రద్ధ అతనిని వేదనకు గురిచేసింది. మతభ్రష్టత్వంతో వారు కలవడంపై అతని వేదన ఉంది.

 “సంఘర్షణ” అనే పదానికి గొప్ప గ్రీకుభాషలో జాతీయ క్రీడలలో బహుమతి కోసం పోటీపడుట అని అర్థం. సాధారణంగా ఈ పదం ప్రమాధవంతమైన ఏదైనా పోరాటం లేదా విచారణను తెలుపుతుంది. పౌలు వారి పట్ల తన వేదన “గొప్పది” అని సూచిస్తుంది. అతను ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడో వారు తెలుసుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. తరువాతి వచనములో అతను ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడో వారికి చెప్పే ఉద్దేశ్యాన్ని కలిగిఉన్నాడు -వారి హృదయాలు “ఓదార్చబడునట్లు.” స్పష్టంగా సంఘములోని జరిగిన చొరబాటు ఈ దాడి, లైకస్ లోయలోని సంఘమును కూడా బాగా బాధించింది.

“మీ కొరకు” అనే పదబంధంలో “కొరకు” అనేది ప్రత్యామ్నాయ పదం. పౌలు కొలొస్సయులు మరియు లవోదకయలోనివారి తరపున వేదన మరియు వివాదంలో ఉన్నాడు. ఒక చర్చి తప్పుడు సిద్ధాంతంలోకి మారినప్పుడల్లా అది నాయకత్వానికి గొప్ప బాధను కలిగిస్తుంది. సత్యంలో అస్థిరత, అస్థిరమైన క్రైస్తవ జీవితానికి దారితీస్తుంది.

లవోదొకయా, కొలస్సీ వలె, లైకస్ నదిపై లైకస్ లోయలో ఉంది. వాణిజ్య మార్గంలో ఉన్న నగరం శ్రేయస్సును ఆస్వాదించింది. లావోడిసియన్లకు వ్రాసిన పత్రిక బైబిలులో లేదు. అయితే, పౌలు వాటిని వ్రాశాడు (కొలొ. 4:16). ధనమునుబట్టి నులి వెచ్చని స్తితిని గురించి లవోదోకయా సంఘమును  యోహాను హెచ్చరించాడు (ప్రక. 3:14-19).

పౌలు తాను వ్యక్తిగతముగా కలవక పోయినా కొలస్సీ మరియు లావోదొకయాలోని రెండు సంఘముల పట్ల ఒకే భారాన్ని కలిగిఉన్నాడు. ఈ పదం యొక్క అత్యుత్తమ అర్థంలో అతను సంఘపు మనిషి. II కొరింథీయులకు 11 లో అతను సంఘము కోసం అనుభవించిన విషయాలను జాబితా చేశాడు. 28 వ వచనంలో ఆయన ఇలా వ్రాశాడు, “ఇతర విషయాలతో పాటు, సంఘములన్నిటినిగూర్చిన భారము దినదినము నాకు కలుగుచున్నది”. సంఘములపై సాతాను చేసే దండయాత్ర మరియు నాశనం గురించి అతనికి తెలుసు.

క్రైస్తవులకొరకు మనము నిజంగా భారం కలిగి ఉంటే, మనము వారికి పరిచర్య చేస్తాము, ” మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు, దేవుడు అన్యా యస్థుడు కాడు” (హెబ్రీ. 6:10). ఒక సంఘమునకు ప్రసూతి వైద్యులు మరియు శిశువైద్యులు ఇద్దరూ అవసరం. ప్రజలు క్రైస్తవులైన తరువాత శిశువైద్యుని ప్రేమపూర్వక సంరక్షణ వారికి అవసరం.

నియమము:

క్రైస్తవులు సంఘముకొరకైన భారం కలిగి ఉండాలి.

అన్వయము:

మీరు విశ్వాసం గృహమును గురించి భాద్యత వహిస్తున్నారా? సంఘముకొరకు మీకు మీరే సమర్పించుకొనుటకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఇది కొన్ని సమయాల్లో గొప్ప వ్యక్తిగత బాధను కలిగించవచ్చు కాని సంఘము అంత విలువైనది.

Share