Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఇప్పుడు మీకొరకు నేను అనుభవించుచున్నశ్రమలయందు సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు క్రీస్తు పడినపాట్లలో కొదువైన వాటియందు నా వంతు నా శరీరమందు సంపూర్ణము చేయుచున్నాను.

 

పౌలు ఆన౦ద౦ ఆయన వ్యక్తిగత ఆసక్తులకు అతీతమయి ఉ౦ది. దానికి వెల చెల్లించినా ఇతరులకు సేవ చేయడంలో అతనికి ఆనందం వచ్చింది.

ఇప్పుడు మీకొరకు నేను అనుభవించుచున్నశ్రమలయందు సంతోషించుచు

పౌలు తనను తాను బాధించుకోలేదు కానీ తన బాధలు కొలొస్సయులకు సువార్త అందిస్తూ స౦తోషి౦చాడు.

నియమము:

మన సొ౦త వ్యక్తిగత పరిసమాప్త౦ దాటిపోయే బాధలో దేవునికి స౦కల్ప౦ ఉ౦ది.

అన్వయము:

శ్రమలు మీ ఆత్మకు చేయు పరిచర్య ఉంది. శ్రమలు శెలమును వృద్ధి చేస్తాయి. అది మనకు కృప పెరగటానికి వీలు కల్పిస్తుంది (II కొరిం. 12:9, 10). మన౦ దేవుని కృపాయందు నమ్మిక ఉంచితే, మన౦ బాధపడినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక పరిణతి మరి౦త వేగ౦గా పెరుగుతుంటాం. మనం విమర్శ ద్వారా దెబ్బ తిన్నప్పుడు ఇతరులను విమర్శించడం దాదాపు అంత తొందరగా కాదు. వేరొకరి యొక్క పదునైన నాలుక నుండి మనము బాధను అనుభవించినప్పుడు మనము ఎవరినైనా విమర్శించడానికి ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తాం. బాధలు మనల్ని క్రైస్తవులుగా మలుస్తాయి. చివరికి మనము అనుభవజ్ఞుడైన క్రైస్తవునిగా మారి, పరీక్షి౦చబడడానికి, ఆమోదాన్ని పొందుతాము.

పౌలు ఇలా వ్రాశాడు, “నా శ్రమలయందు నేను మిక్కిలి ఆన౦దముగా ఉన్నాను” (II కొరి౦. 7:4). బాధల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకున్నాడు. ఉత్తమమైనది ఇ౦కా ము౦దున్నదని పౌలుకు తెలుసు. నిత్యమూ మనకు బాధ ఉండదు. బాధ, బాధల నుంచి స్వేచ్ఛను స్వీకరిస్తాం. ఒకరోజు ఇక మృత్యువు, దుఃఖం, ఏడుపు, వేదన ఉండదు(ప్రక. 21:4). బాధలలో రక్షకుని మీద దృష్టి పెట్టు, “మనము కూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు” (హెబ్రీ. 12:2).

ఈ రోజు నీ బాధలు ఏమిటి? కొన్ని బాధలు దీర్ఘకాలికంగా ఉండి, కొన్ని చిన్నవిగా ఉంటాయి. కొన్ని బాధలు ఉపరితలం, ఇతర బాధలు ఎంత గాఢంగా ఉంటే మరో మనిషితో పంచుకోలేరు. దేవుడికి మాత్రమే మొరపెట్టుకుంటాం. అది మనని అర్థం చేసుకోనివ్వదు. అది మన ఆత్మను ముడుచుకోనివ్వదు. బాధల నుంచి ఆశీర్వాదం పొందాలి. మనము క్రీస్తు కళాశాలలో నమోదు చేయబడ్డముమరియు అతను పాఠ్య ప్రణాళిక సెట్ చేశారు. మనం పాఠం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ కోర్సు చేయనవసరము లేదు.

Share