Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక, మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారునై,

 

పౌలు కొలొస్సయుల కొరకు ప్రార్థించే మొదటి విషయం ఏమిటంటే వారు దేవుని చిత్తమును గూర్చిన జ్ఞానంతో నిండియుండుట. దేవుని చిత్తం గ్రంథంలో గొప్ప అంశము.

ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారునై

దేవుని చిత్తంతో వ్యవహరించే లేఖనభాగాల సంఖ్యను గమనించండి

ఎవడైనను ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకొనినయెడల, ఆ బోధ దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచున్నానో, వాడు తెలిసికొనును. (యోహాను 7:17)

ఆయన చిత్తాన్ని, నిరంతరము చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. అది ఏమిటో మనకు తెలియకపోయినా ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. మనము, “సరే, దేవుని చిత్తం నా వ్యక్తిత్వానికి సరిపోతుందా అని నేను పరిశీలిస్తాను, అప్పుడు నేను చేస్తాను” అని అంటాము. కానీ అలా కాదు. అది ఎంత కష్టమైనా మనం అతని చిత్తాన్ని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

మనం దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి ఇష్టపడకపోతే మనలను తన చిత్తముగూర్చిన చీకటిలో వదిలివేస్తాడు. మనం తెలుసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటే దేవుడు తన చిత్తాన్ని మనకు వెల్లడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మనము దేవునితో, “మీ ఇష్టానికి 30 రోజుల ట్రైల్ కాలము కోరుకుంటున్నాను. నేను ఇష్టపడితే, నేను చేస్తాను.” ఆ సందర్భంలో దేవుని చిత్తం మనకు ఎప్పటికీ తెలియదు.

దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి షరతులను పెట్టలేము. దేవుడు మనతో ఒప్పందం చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఆయన మనకు అవసరం లేదు; మాకు ఆయన మనకు కావాలి. మనం చేయనప్పుడు దేవుని చిత్తాన్ని దివాలా తీయము; మనల్ని మనం దివాళా తీసుకుంటాము. మేము దేవునిని బ్లాక్ మెయిల్ చేయలేము.

ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి. (ఎఫెస్సీ 5:17)

దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుంటే సరిపోదు, దానిని అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్థానిక విశ్వవిద్యాలయం నుండి పిహెచ్‌డి అవసరం లేదు.

కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి. (రోమా 12:1,2)

దేవుని పని కోసం మన శరీరాలను “సమర్పించు” వరకు మనం దేవుని చిత్తాన్ని నిరూపించలేము. మనము లోకాకర్షణ నుండి విముక్తి పొందే వరకు దేవుని చిత్తాన్ని నిరూపించలేము.

మరెన్నో వచనాలు దేవుని చిత్తముగూర్చి మాట్లాడుతాయి : మత్తయి  7:21; 12:50; అపో.కా.  21:14; II కొరిం 8:5; హెబ్రీ 10:36; 13:20, 21; 1పేతురు 3:17; 2:15; 4:1, 2; I యోహాను 2:17

మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు. (కొలస్సీ 4:12)

ఎపాఫ్ర పూర్తిగా దేవుని చిత్తంలో ఉన్నాడు. అతను దాని అంచున లేడు. అతను దేవుని చిత్తంలో కేంద్రస్థానములో ఉన్నాడు. అతను దేవుని చిత్తం యొక్క అంచున లేడు.

దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరమువారికి సేవచేసి నిద్రించి, తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి కుళ్లిపోయెను గాని దేవుడు లేపినవాడు కుళ్లుపట్టలేదు. (అపో.కా. 13:37)

దావీదు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు. మేము దేవుని చిత్తములో యొక్క నాలుగులో మూడు వంతులు నెరవేర్చినట్లయితే బాగా చేస్తామని భావిస్తున్నాము. “అది మంచి సగటు. దేవునికి ఇంకేమి కావాలి?” అని అనవచ్చు. మన పిల్లల నుండి మనం ఎంత శాతం విధేయత కోరుకుంటున్నాము?

 యేసు దేవుని చిత్తాన్ని చేశాడు యోహాను 4:34; 6:38-40; మత్తయి 26:39

నియమము:

దేవుడు తన చిత్తాన్ని నిస్సందేహంగా చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు.

అన్వయము:

దేవుడు మీ నుండి ఏది అడిగినా మీరు చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా?

Share