Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తుయేసు అపొస్తలుడైన పౌలును సహోదరుడైన తిమోతియును శుభమనిచెప్పి వ్రాయునది.

 

కొలొస్సయుల పుస్తకంలోని మొదటి రెండు వచనాలు వందన వచనాలను కలిగి ఉంటాయి.

క్రీస్తుయేసు అపొస్తలుడైన పౌలును

పౌలు మన కాలపు సాంప్రదాయ పరిచయాలతో తన ఉపదేశాలను ప్రారంభించలేదు. మన రోజు వారి వందన వచనాలు అసంబద్ధం. మనము లేఖ వాయునప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి గౌరవనీయుడు కాకపోయినా  “గౌరవనీయులైన” అనే పదంతో ఒక వ్యాపార లేఖను ప్రారంభిస్తాము మరియు వారు “ప్రియమైన” వారు లేదా “అయ్యగారు !!” కాదని తెలిసినప్పటికి  మనము “ప్రియమైన సర్” అని వ్రాస్తాము. “ఓయ్” అని మనము లేఖను ప్రారంభించలేము !!

 “పాల్” అనే పేరుకు  చిన్న అని అర్ధము. తనను తాను “మిస్టర్ పెద్ద ” అని పిలుచుకునే వారుంటే అది అపొస్తలుడైన పౌలు. అతను మొదటి శతాబ్దపు గొప్ప మిషనరీ. అతను ఆనాటి గొప్ప వ్యక్తులలో ఒకడు. యూద మతములో ఆయనకు మంచి పదవి ఉంది. అతడు పరిసయ్యుడు. అతను సంఘమును ఘోరముగా హింసించేవాడు. అతను యెరూషలేములో బాధితుల నుండి బయట పడ్డాడు, అందువల్ల అతను ఎక్కువ మంది క్రైస్తవులను పట్టుకోవటానికి డమాస్కస్ వెళ్ళాడు, ‘సౌలు ఇంకను ప్రభువుయొక్క శిష్యులను బెదరించు టయును హత్యచేయుటయును తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధానయాజకునియొద్దకు వెళ్లి యీ మార్గమందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొనినయెడల, వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజములవారికి పత్రికలిమ్మని అడిగెను’ (అపో.కా. 9:1,2). అతను దమస్కులోని శిష్యులను హత్య చేయడానికి వెళుతున్నాడు.

దమస్కుకు వెళ్ళే ఆ మార్గంలో అతను పునరుర్ధానుడైన ప్రభువును కలుసుకున్నాడు మరియు యేసుక్రీస్తును తన రక్షకుడిగా స్వీకరించాడు. క్రైస్తవుడిగా అతను అన్యజనుల రోమన్ సామ్రాజ్యానికి సువార్తను వ్యాప్తి చేశాడు. ప్రభువైన యేసు, క్రైస్తవులను చంపే తన మునుపటి వృత్తిని నాశనం చేశాడు! యేసు వైపు ఒక చూపు అతని జీవితంలోని సమస్తాన్ని మార్చివేసింది. యేసు యొక్క ఘోర శత్రువు అతని గొప్ప సేవకుడుగా మార్చబడ్డాడు.

పౌలు 12 వాస్తవ అపొస్తలులలో ఒకడు కాదు. అపొస్తలుడైన ఒక అర్హత యేసును చూడటం. అతను పునరుర్ధానుడైన క్రీస్తును చూశాడు (I కొరిం. 9:1; 15:8-9). తన అపొస్తలత్వాన్ని ధృవీకరించడానికి దేవుడు అతనికి అద్భుత శక్తులు ఇచ్చాడు (II కొరిం. 12:12; హెబ్రీ. 2:3-4).

“అపొస్తలుడు” అనే పదం దేవుని నుండి ప్రత్యేక ఆజ్ఞను పొందిన ఆలోచనను తెలియజేస్తుంది. అపొస్తలుడు సంఘమును స్థాపించి, లేఖనాలను వ్రాయడానికి ఒక దైవిక ఆజ్ఞలో ఉన్నాడు. ఇది బైబిల్లో అత్యధిక విలువగల వరము. ఈ రోజు అపొస్తలులు లేరు. లేఖనాలను రాయడానికి ఎవరికీ హక్కు లేదు. ఈ వరము, అన్ని వరముల వలె, రక్షణ పొందు సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సార్వభౌమాధికారం ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది (I కొరిం. 12:11,13).

పౌలు ఈ పత్రిక యొక్క మానవ రచయిత, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దైవిక రచయిత, “ఎందుకంటే ప్రవచనం మనుష్యుల ఇష్టంతో రాలేదు, కాని దేవుని పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధాత్మ చేత కదిలినప్పుడు మాట్లాడారు” (II పేతు 1 20). మానవ రచయిత తన వ్యక్తిత్వము  నుండి తక్కువ లేదా శూన్య ప్రమేయము లేకుండా లేఖనాన్ని యాంత్రికంగా వ్రాస్తారని దీని అర్థం కాదు. దేవుడు మనిషితో సంభాషించాలనుకుంటున్నదాన్ని ఖచ్చితంగా తెలియజేయడానికి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు తాను వ్రాసే ప్రతి పదానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు.

పౌలు క్రీస్తుకు అపొస్తలుడు. అతను సంఘము యొక్క అపొస్తలుడు కాదు. అతను క్రీస్తు నుండి ప్రత్యేక దైవిక నియామకంపై ఏర్పాటు చేయబడిన దూత (యోహాను 17:18). అతను యేసుక్రీస్తు నుండి తన కవాతు ఆదేశాలను తీసుకున్నాడు.

నియమము:

యేసుక్రీస్తు మన సమస్తమును నింపినప్పుడు, ఆయనకు సేవ చేయడం తప్ప మనం మరేమీ చేయలేము.

అన్వయము:

ప్రభువైన యేసును మనం నిజంగా చూచినప్పుడు, మనల్ని మనం సంతోషపెట్టే విషయములోఆసక్తిని కోల్పోతాము. ఒక యువకుడికి సంభవించే గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, , వారు తమ జీవితమంతా ప్రభువుకు ఇచ్కూటకు ప్రభువైన యేసును చిన్నవయసులో కలవడం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, కార్లు, ఉద్యోగము ఆయనను తెలుసుకోవడం మరియు సేవ చేయడం తో పోల్చలేము (ఫిలి. 3:10). మన జీవితాలను దేవుని కుమారునికి అంకితం చేసినప్పుడు, మనము విచారం లేని జీవితాలను గడుపుతాము.

పౌలు తన నిబద్ధతను 1కొరిం 9:16,17 లో స్పష్టం చేశాడు., “నేను సువార్తను ప్రకటించు చున్నను నాకు అతిశయకారణములేదు. సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియున్నది. అయ్యో, నేను సువార్తను ప్రకటింపక పోయినయెడల నాకు శ్రమ.ఇది నేనిష్టపడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. ఇష్టపడకపోయినను గృహనిర్వాహ కత్వము నాకు అప్పగింపబడెను. “  నేను సువార్తను చేయాలనుకుంటున్నాను కదా అని నేను తప్పక బోధించాలి. ఇది సౌకర్యవంతంగా ఉన్నను లేకున్నను , నాకు వేరే మార్గం లేదు. ”దేవుడు కటినమైన యజమాని కాదు. అతను ఒక అద్భుతమైన యజమాని, మనము ఆయనకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు మనకు సంతృప్తిని ఇస్తుంది. పౌలు నిష్క్రమించలేదు. అతను తన సామర్థ్యాన్ని ఉత్తమంగా అందించాడు, ఇదే దేవుడు అడుగుతుంది. ఈ రకమైన నిబద్ధత మనకు దిశ, గమ్యము మరియు ఉద్దేశ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఏ విధమైన వ్యతిరేకత వచ్చినా మేము మా ప్రయాణమును కొనసాగిస్తాము.

Share